Toplumsal Deer

Sosyal Deer Nedir

Deerler, kiilerin d羹羹nce, tutum ve davran覺lar覺nda birer 繹l癟羹t olarak ortaya 癟覺kan ve sosyal yaam覺n vazge癟ilmez bir 繹esini oluturur. Deerler: Bir gruba ya da topluma 羹ye olanlar覺n uymak durumunda olduklar覺 genellemi ahlaki inan癟lard覺r. Neyin iyi, g羹zel ve doru; neyin k繹t羹, 癟irkin ve yanl覺 olduunu g繹steren kriterlerdir.

Sosyal Deer eitleri

1. Pratik Deer

Bir toplumun 羹yelerini birarada tutmaya y繹nelik inan癟lard覺r.Bu deerler kiiler aras覺nda birlik ve dayan覺may覺 bozacak eilim ve davran覺lar覺 k繹t羹lerken, toplumun ihtiya癟lar覺n覺 giderecek davran覺lar覺 繹z Devamini Oku


Toplumsal Kontrol Mekanizmalar覺

Toplumda d羹zeni salayan kurallar覺n toplumda yer alan birey ve gruplar覺 ortak deer inan癟 ve 繹l癟羹lere uymaya zorlamas覺d覺r. Toplumsal kontrol 羹癟 ara癟la salan覺r : a) Toplumsal Deerler : Toplumdaki bireylerin davran覺lar覺nda 繹l癟羹 olarak ald覺覺 iyi-k繹t羹 yarg覺lard覺r. b) Toplumsal Normlar : Toplumsal deerlere yapt覺r覺m g羹c羹 kazand覺ran yani bireyin toplumdaki davran覺覺na s覺n覺r koyan emir ve yasaklard覺r. Hukuk normlar覺 din kurallar覺 ahlak kurallar覺 g繹rg羹 kurallar覺 繹rf ve adetler bal覺ca norm bi癟imleridir. c) Toplumsal Kurumlar : Toplumsal deer ve normlar覺n birlikte 繹rg羹tlenmeleri sonucu oluan toplumsal b羹 Devamini Oku


Toplumsal Kategori

Toplumsal Kategori Nedir

Toplumsal kategoriler belli 繹zellikleri bak覺m覺ndan bir arada d羹羹n羹len insan topluluuna kategori denir.

Toplumsal Kategori eitleri

Kategoriler 羹癟e ayr覺l覺r.

a) Kitle

Ayn覺 uyar覺c覺dan holanmakla birlikte aralar覺nda mekansal yak覺nl覺k olmayan kategorilerdir. Klasik m羹zik sevenler ayn覺 gazeteyi okuyanlar kitleye 繹rnek olarak verilebilir.

b) Toplumsal Az覺nl覺k

Bir toplumda egemen durumda olanlar覺n haklar覺ndan yararlanamayan insanlar覺n oluturduklar覺 kategorilerdir. Osmanl覺 襤mparatorluunda gayrim羹slimler toplumsal az覺nl覺kt覺r.

c) Toplumsal S覺n覺f

Ekonomik 繹zellikleri yaam  Devamini Oku


Toplumsal Y覺覺n

Ayn覺 mekan覺 paylamalar覺na kar覺n aralar覺nda kar覺l覺kl覺 ilikiler bulunmayan insan birikimleridir.

Toplumsal Y覺覺nlar覺n zellikleri

- Y覺覺n覺 oluturan kiiler anonimdirler ve birbirlerine yabanc覺d覺rlar. - Y覺覺n 繹rg羹tlenmemitir. Stat羹 ve ilevlerin oluturduu ast - 羹st ilikisi yoktur. - Y覺覺nlarda toplumsal iliki yok denecek kadar azd覺r. - Y覺覺nlarda davran覺larda k覺s覺tlamalar ve d羹zenlemeler yapmay覺 gerektiren kurallar覺n say覺s覺 azd覺r. - Y覺覺nlar s羹rekli deildirler.

Y覺覺n T羹rleri

a) Kalabal覺k

Fiziki olarak birbirine yak覺n olan ancak g繹reli olarak etkileim i癟inde olmayan organize  Devamini Oku


Toplumsal Grup

Toplumsal Gruplar (K羹meler)

Toplumsal Grup Nedir

Ortak ama癟lar覺n覺 ger癟ekletirmek i癟in 羹yeleri aras覺nda ilikileri d羹zenleyen kurallar覺n bulunduu her 羹yenin grubun varl覺覺n覺 ve simgelerini bilin癟li olarak ay覺rdettii s羹reklilii olan bireyler topluluuna grup denir.

Toplumsal Grubun zellikleri

Toplumsal grubun olumas覺 i癟in u 繹zelliklerin bulunmas覺 gerekir: - En az iki kiiden olumak - Ortak ama癟lara sahip olmak - Bireylerin yerlerini belirleyen stat羹lere sahip olmak - Stat羹lere bal覺 beklenen rollere sahip olmak - Grup i癟inde ilikileri d羹zenleyen kurallar Bir grubun s羹rekliliini salayabilm Devamini Oku


Toplumsal Rol

Toplumun bireyden stat羹s羹ne uygun olarak bekledii davran覺lar覺na rol denir. Kiinin her ta覺d覺覺 stat羹ye g繹re bir 癟ok rolleri vard覺r. Her rol, dier rollerle olan ilikilerinin derecelerine g繹re var olur ve anlam kazan覺r. Stat羹n羹n dinamik y繹n羹d羹r.Bir kimse hem 繹retmen, hem sporcu hem parti 羹yesi olabilir. Toplumun bireyden bekledii rollerle bireyin ger癟ekletirdii roller aras覺nda farkl覺l覺klar g繹zlenebilir.

Rol Pekimesi

Farkl覺 stat羹lerin gerektirdii rollerden birinin dier bir rol羹n oynanmas覺n覺 kolaylat覺rmas覺na rol pekimesi denir. Anaokulu 繹retmeninin ayn覺 zamanda anne olmas覺 gibi.

Rol at覺mas覺

Bire Devamini Oku


Toplumsal Prestij

Toplumsal Prestij : Bir bireye ya da k羹meye (grup) baka birey ya da k羹melerle, ilikilerinde 羹st羹nl羹k salayan duruma denir. K覺saca bireyin stat羹lerine toplumun verdii deere prestij denir. Prestij kavram覺 toplumdan topluma ve ayn覺 toplumda zaman i癟erisinde deien dinamik bir kavramd覺r. rnein : Cumhuriyetin kurulu y覺llar覺nda 繹retmenlerin prestiji (sayg覺nl覺覺) y羹ksekken g羹n羹m羹zde iletme maliye bankac覺l覺k gibi meslek gruplar覺n覺n prestiji artm覺t覺r. Veya doktorluk stat羹,doktorun sevilmesi, aranmas覺 durumuna prestij denir.


Toplumsal Stat羹

Bireyin toplum i癟inde igal ettii mevki (konum) stat羹 denir. Baka bir deyile stat羹 bireye toplum i癟inde hak ve sorumluluklar y羹kleyen konumdur (mevkidir). Birey toplum i癟erisinde bir癟ok stat羹ye sahiptir. rnein sizler; 繹renci karde day覺 amca arkada yurtta stat羹lerinden bir ka癟覺na ya da hepsine sahip olabilirsiniz.

Stat羹n羹n 襤levi

Toplumsal grupta belli bir yerin (konumun) 繹teki yerlere g繹re durumunu g繹sterir. rnein bir okul grubunda m羹d羹r羹n konumuyla m羹d羹r yard覺mc覺lar覺n覺n konumlar覺 onlar覺n 繹renciler taraf覺ndan derecelendirilmesini salar. Toplumsal stat羹y羹 u fakt繹rler belirler : a) Demokratik ya da totalit Devamini Oku


Toplumsal 襤liki

Sosyal 襤liki: Birbirinden haberdar olan en az iki insan aras覺nda belirli bir s羹re devam eden, anlaml覺 ve belirli ama癟lar etraf覺nda kurulan sosyal bir bad覺r. M.Webere G繹re Sosyal 襤likinin zellikleri: 1. En az iki kii aras覺nda olmal覺 2. Bir zaman s羹recini i癟ermesi 3. Kii ya da gruplar覺n kar覺l覺kl覺 etkileim i癟inde bulunmalar覺 4. Birbirlerinin varl覺覺ndan haberdar olmalar覺 5. 襤likiler ortak bir anlam ta覺mas覺 6. 襤likide bulunan kiilerin birbirlerini i癟ten kar覺l覺kl覺 ba duymalar覺

Sosyal 襤liki eitleri

1. Samimiyet Derecelerine G繹re

a) Birincil 襤likiler

Daha 癟ok cemaat tipi Devamini Oku


Toplumsal Deimenin Unsurlar覺

1- Ekonomik B羹y羹me

Bir 羹lkedeki bir y覺l boyunca yap覺lan ekonomik faaliyetlerden elde edilen gelir miktar覺n覺n 羹lkede yaayan t羹m insanlar覺n say覺s覺na b繹l羹nmesi, kii ba覺na d羹en milli geliri g繹sterir. Milli gelirin artmas覺 o toplumdaki ekonomik refah覺n g繹stergesidir. Ekonomik refah, beraberinde toplumsal refah覺 getirir. Toplum yaam覺nda refah seviyesinin artmas覺 sayesinde giriimciler ellerindeki birikimi yat覺r覺ma d繹n羹t羹r羹r. B繹ylelikle daha fazla ig羹c羹ne ihtiya癟 duyulur. 襤g羹c羹ne ihtiyac覺n artmas覺 羹cretleri iyiletirir. Bununla birlikte 羹retim artar ve d覺 ticaret geliir. B繹ylesi bir tablo ekonominin b羹y羹mesi demektir. Devamini Oku


Toplumsal 繹z羹lme

Bir toplumda maddi ve manevi k羹lt羹r elemanlar覺n覺n birbirleri aras覺nda dengesizlik olumas覺na toplumsal 癟繹z羹lme denir. Toplum yaam覺n覺 d羹zenleyen normlar (kurallar), insanlar aras覺ndaki ilikileri d羹zenler ve sal覺kl覺 bir toplum yap覺s覺n覺n korunmas覺n覺 salar. Ancak insanlar覺n toplum normlar覺ndan sapmalar g繹stermeye balamas覺 toplumsal 癟繹z羹lmenin g繹stergesidir. Toplumsal 癟繹z羹lmenin en 繹nemli nedenleri; i b繹l羹m羹 yetersizlii, insanlar覺n 繹rg羹tlenmesi 繹n羹nde engeller olmas覺, toplumun demokratik kurumlar覺n覺n zay覺flamas覺 ve milli birlik bilincinin zay覺flamas覺 olarak g繹sterilebilir.


Toplumsal Deime Tipleri

a. Serbest Toplumsal Deimeler

K羹lt羹rler aras覺 etkileimde, k羹lt羹rlerin herhangi bir bask覺 olmaks覺z覺n birbirlerini etkilemesidir. Ekonomik, k羹lt羹rel vb. alanlarda toplumlar aras覺nda yap覺lan anlamalar, al覺veriler buna iyi bir 繹rnektir.

b. M羹dahale Yoluyla Toplumsal Deimeler

Topluma belirli bir etki mekanizmas覺 taraf覺ndan y繹n vermek suretiyle yap覺lan deiimlerdir. Planlanm覺 bir 癟er癟eve i癟erisinde olur. 襤ki bi癟imde yap覺lmaktad覺r. Bunlar:

1. Demokratik Planl覺 Deime

Toplumsal deime s羹recine ak覺lc覺 yoldan y繹n verilir. Eitim ara癟 olarak kullan覺l覺r. Kitle iletiim ara癟lar覺ndan yararlan覺l覺r. Bir Devamini Oku


Toplumsal Deimeyi Etkileyen Fakt繹rler

a. Fiziksel evre

Toplumun yaad覺覺 b繹lgedeki t羹m yer 羹st羹 ve yer alt覺 kaynaklar覺 ve b繹lgenin iklime dayal覺 繹zellikleri toplumun yaam bi癟imini etkiler. zellikle doada meydana gelen deprem, sel, salg覺n hastal覺klar 癟evre ile n羹fus aras覺ndaki dengeyi bozar, toplumsal yaam bi癟imini belirler. rnein: 17 Austos Depreminin ard覺ndan T羹rkiye’de yerleim birimlerine yakla覺m覺n deimesi.

b. Bilim ve Teknoloji

Makineleme, iletiim ara癟lar覺ndaki gelimeler, ula覺m olanaklar覺n覺n artmas覺, gibi fakt繹rler insan ve toplum yaam覺n覺 b羹y羹k 繹l癟羹de deitirebilir. Teknolojinin en 繹nemli g繹revi insan覺n doay覺 denetlem Devamini Oku


M羹dahale Yoluyla Toplumsal Deime

Topluma belirli bir etki mekanizmas覺 taraf覺ndan y繹n vermek suretiyle yap覺lan deiimlerdir. Planlanm覺 bir 癟er癟eve i癟erisinde olur. 襤ki bi癟imde yap覺lmaktad覺r. Bunlar:

1. Demokratik Planl覺 Deime

Toplumsal deime s羹recine ak覺lc覺 yoldan y繹n verilir. Eitim ara癟 olarak kullan覺l覺r. Kitle iletiim ara癟lar覺ndan yararlan覺l覺r. Bireylerde istenilen y繹nde bilgi, davran覺 deiikliine yol a癟abilir.

2. Bask覺 Yoluyla Deitirme

Davran覺 ve bilgi deiiklii zorla oluturulur. zg羹rl羹kler k覺s覺tlan覺r. Sonras覺nda, toplumda i癟e d繹n羹k insan say覺s覺 artar. Kiilikli, kendine g羹venen insan say覺s覺 azal覺r.


Serbest Toplumsal Deime

K羹lt羹rler aras覺 etkileimde, k羹lt羹rlerin herhangi bir bask覺 olmaks覺z覺n birbirlerini etkilemesidir. Ekonomik, k羹lt羹rel vb. alanlarda toplumlar aras覺nda yap覺lan anlamalar, al覺veriler buna iyi bir 繹rnektir.


Toplumsal Deimenin Meydana Getirdii Sorunlar

Toplumlar canl覺 birer organizma gibi s羹rekli deiirler. Ancak yaad覺klar覺 deime h覺z覺 toplumdan topluma deiiklik g繹sterir. Geleneksel toplumlar daha yava, end羹striyel toplumlar daha h覺zl覺 bir deiebilir. Deimeyen hi癟bir toplum yoktur. Deime baz覺 toplumsal sorunlara 癟繹z羹m getirirken, bazen de birtak覺m sorunlar覺 beraberinde getirir. H覺zl覺 deimelerde ancak toplumun t羹m 繹elerinde bir uyum varsa sorunsuz bir deiim s繹z konusudur. Toplumsal kurumlar, gelenekler, 繹rfler ve hatta bireyler deien bir toplumda, deimelere diren癟 g繹sterebilirler. Sonu癟ta kurumlar覺n ileyememesi, k羹lt羹rel deerlerin kuaktan kuaa aktar覺lamama Devamini Oku


Toplumsal Deimeyi Kolaylat覺ran Fakt繹rler

• Toplumun kan覺 ve inan癟lar覺yla 癟at覺mayan, onlarla uyumlu yeni 繹eler toplumda h覺zl覺 benimsenir. • Ekonomik y繹nden kalk覺nm覺, yap覺sal sorunlar覺n覺 癟繹z羹mlemi toplumlarda deime daha 癟abuk olur. • Baka toplumlarla kurulacak s覺k覺 ve s羹rekli ilikiler topluma farkl覺 d羹羹ncelerin girmesini salayaca覺 i癟in deiimi h覺zland覺r覺r. • Bir toplumda 癟ocuklar gen癟lere, gen癟ler de yal覺lara oranla deimeyi daha 癟abuk benimserler. • Sava, g羹癟, igal gibi d覺 etmenlerin youn olmas覺.


Toplumsal Bilimlerin Doal Bilimlerden Farklar覺

1. Bilimsel inceleme s覺ras覺nda, incelenen doa, incelenmeden ya hi癟 etkilenmez, ya da etkilenmez, ya da 癟ok az etkilenir. Buna kar覺l覺k incelenen insan ya da toplum, incelenme s覺ras覺nda bundan etkilenir. rnein bir m羹lakat s覺ras覺nda, m羹lakat yap覺lan kii, sorulara bilerek ya da bilmeyerek ger癟ek olmayan cevaplar verebilir. Ya da incelenmekte olduunu fark eden bir grup normalden farkl覺 davran覺lar g繹sterebilir. 2. Doa hakk覺nda var覺lan sonu癟lar ve eriilen kurallar, doay覺 etkilemez. Buna kar覺l覺k insan ve toplum hakk覺nda var覺lan sonu癟lar ve eriilen kurallar insan覺 ve toplumu etkiler. rnein Marx’覺n kapitalist toplumun gelecei hakk覺nda Devamini Oku


Toplumsal Deime rnekleri

Toplumsal yap覺n覺n ve onu oluturan toplumsal ilikiler a覺n覺n ve bu ilikileri belirleyen toplumsal kurumlar覺n deimesine toplumsal deime denir. Toplumsal Deime rnekleri 1. Berlin Duvar覺n覺n Y覺k覺l覺覺 2. Cumhuriyet Devrimi ve Bolevik Devrimi 3. Sanayi Devrimi 4. Frans覺z 襤htilali 5. Birinci ve 襤kinci D羹nya Sava覺 6. Depremler 7. B羹y羹k 襤catlar (Elektirik, Telefon, 襤nternet bulunmas覺 ve yayg覺nlamas覺 gibi)


Sporun Duygusal Ve Toplumsal Geliimindeki Rol羹

Duygusal ve toplumsal geliim birbiriyle kar覺l覺kl覺 etkileim halindedir. Her beden eitimi etkinlii toplumsal bir deneyimdir ve 癟ounlukla duygular覺 gelitirir. Bu etkinlikler sayesinde birey, duygular覺n覺 ifade etme olana覺 bulur. Sald覺rganl覺k, 繹fke, utanga癟l覺k, k覺skan癟l覺k vb. duygular覺nda boal覺m salar, bunlar覺 kontrol etmeyi salar. Beden eitimi etkinlikleri benlik geliimine de katk覺da bulunur. Beden eitimi etkinlikleri bireyde ; kurallara uyma, bakalar覺n覺n haklar覺na sayg覺, yard覺mlama, ibirliine dayal覺 yaam bi癟imi gibi al覺kanl覺klar kazand覺r覺r.

SOSYAL YNYLE SPOR

Beden eitimi ve sporun temel amac覺, insan Devamini Oku


Etkileim

Etkileim, nesnelerin ya da olaylar覺n kar覺l覺kl覺 birbirlerini etkilemeleri anlam覺na gelir. Etkinin 癟ift y繹nl羹 olan覺d覺r diyebiliriz. Etkileim; insan覺n olduu her yerde s繹z konusudur. 襤te, evde, okulda insanlardan, nesnelerden etkilenir ve onlar覺 etkileriz. rnein 繹retimsel etkileim; 繹renciyle onun 癟evresi aras覺nda yer alan olayd覺r. Bir baka tan覺ma g繹re ise; kayna覺n iletisini al覺c覺dan gelen tepkiye dayanarak deitirebildii ve yeni bir iletiyi kar覺l覺kl覺 olarak oluturduu 癟ift y繹nl羹 iletiim ise, etkileim s羹recidir.


Sosyal Etkileim

襤nsanlar覺n, toplumlar覺n birbirlerinden etkilenmesi, birbirlerine bilgi, k羹lt羹r, vs. aktarmas覺. Sosyal etkileim genellikle iletiim yoluyla insanlar覺n ve gruplar覺n hareketlerinin kar覺l覺kl覺 etkileimini de ifade eder. Bu tan覺m kiinin kendisiyle etkileimini 襤癟ine al覺r.

Terim 羹癟 farkl覺 anlamda kullan覺lmaktad覺r.

襤lk anlamda insana uyguland覺覺nda en basit sosyal etkileim, aa覺daki 繹rneklerde g繹r羹lebilecei gibi kiiler ve sosyal g羹癟ler aras覺ndaki kar覺l覺kl覺 etkileimdir: "襤nsan doas覺nda ve k羹l簫t羹rde varl覺覺n覺 bulan sosyal fakt繹rlerin kar覺l覺kl覺 etkileimi sosyal etkileimdir." "Sosyal etkileim karl覺kl Devamini Oku


Toplumsal Etkileim

襤nsanlar覺n, toplumlar覺n birbirlerinden etkilenmesi, birbirlerine bilgi, k羹lt羹r, vs. aktarmas覺. Sosyal etkileim genellikle iletiim yoluyla insanlar覺n ve gruplar覺n hareketlerinin kar覺l覺kl覺 etkileimini de ifade eder. Bu tan覺m kiinin kendisiyle etkileimini 襤癟ine al覺r.

Terim 羹癟 farkl覺 anlamda kullan覺lmaktad覺r.

襤lk anlamda insana uyguland覺覺nda en basit sosyal etkileim, aa覺daki 繹rneklerde g繹r羹lebilecei gibi kiiler ve sosyal g羹癟ler aras覺ndaki kar覺l覺kl覺 etkileimdir: "襤nsan doas覺nda ve k羹l簫t羹rde varl覺覺n覺 bulan sosyal fakt繹rlerin kar覺l覺kl覺 etkileimi sosyal etkileimdir." "Sosyal etkileim kar Devamini Oku


Feodal Rejimde Toplumsal S覺n覺flar

Feodalitenin sonucu olarak oluan toplumsal s覺n覺flar :

1. Soylular (Seny繹rler):

-Soylular, oturduklar覺 topraklar覺n sahibiydiler. -Her t羹rl羹 hakka sahip olan ve atolarda oturan soylular, y繹netim ve askerlik ileri ile ilgilenirlerdi. -Soyluluk babadan oula ge癟erdi. -Soylular覺n en 羹st羹nde seny繹r denilen derebeyler yer al覺rd覺. -Seny繹rlerin en b羹y羹羹 kral idi. Bundan sonra s覺ras覺yla d羹k, kont, baron ve 繹valyeler gelirdi.

2. Rahipler;

-Rahipler, kiliselerin sahip olduu topraklar覺n geliriyle rahat bir yaam s羹rerlerdi. -Dinin toplum 羹zerindeki etkilerinden dolay覺 halk 羹zerinde s繹z sahibi idiler.

3. Burjuvalar:

-Ti Devamini Oku


Toplumsal Kimlik

Yaad覺覺m覺z evren de birey-toplum ilikisi her 癟ada farkl覺 olay gelmitir,Bireyin ve dolay覺s覺yla toplumun deiebilirlii,bu ilikiyi canl覺 tutmaktad覺r 襤nsanolu,d羹羹nebilmesi,bilin癟li olmas覺 ve doay覺 deitirebilme yeteneine sahip olmas覺yla dier canl覺 varl覺klardan ayr覺l覺r.insan覺n biyolojik,psikolojik ve sosyal y繹nlerin toplumla,evrenler aktif m羹nasebeti vard覺r.Her 羹癟 y繹n羹 s羹rekli etkileimi halindedir,T覺pk覺 birleik kaplar gibi. 襤nsan覺n d覺a vuran en belirgin y繹n羹 sosyalliidir.fakat sosyal olmas覺 onun bireyselliini ortadan kald覺rmaz.Bireysel kimlik ve kiilik olumadan sal覺kl覺 toplumsal uyum salanamaz. Kiili Devamini Oku


Toplumsal etkilesim nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Toplumsal nedir ve toplumsal ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Etkilesim nedir ve etkilesim ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor