Sahnelenen ilk tiyatro eseri

Sahnelenen ilk tiyatro eseri: Nam覺k Kemal'in "Vatan Yahut Silistre" adl覺 eseridir.


Tanzimat D繹neminde Tiyatro

Tanzimat D繹nemi'ne gelinceye kadar T羹rk okuru, tiyatro t羹r羹ne yabanc覺 deildi. Halk覺n e簫lence ihtiyac覺n覺 kar覺layan karag繹z, meddah ve ortaoyunu vard覺. Bat覺l覺 anlamda yaz覺l覺 bir metne dayanan, oyuncular覺n bu metindeki rollerini ezberleyip olay覺 sahnede seyirci 繹n羹nde canland覺rabilecekleri ilk yerli eser inasi'nin "air Evlenmesi" adl覺 komedisidir. "Tiyatro bir elencedir; fakat elencelerin en faydal覺s覺d覺r." diyen Nam覺k Kemal bu d繹nemin 繹nemli tiyatro sanat癟覺lar覺ndand覺r. Tiyatrolar覺n覺 halk覺 eitmek i癟in yazan Nam覺k Kemal, romantizmin etkisinde kalm覺t覺r. Tanzimat D繹nemi tiyatro yazarlar覺ndan Abdulhak Hamit Tarhan bu d繹nemde en 癟ok tiya Devamini Oku


Modern T羹rk Tiyatrosu

T羹rk edebiyat覺nda ilk tiyatro eseri 繹rnei Tanzimat D繹neminde Bat覺 etkisiyle verilmitir. 襤lk tiyatro eseri, inasi'nin "air Evlenmesi" adl覺 oyunudur. Modern tiyatro eserleri konular覺na g繹re 羹癟e ayr覺l覺r: TRAJED襤 襤lk tiyatro t羹r羹n羹n ad覺d覺r. Klasik d繹nem trajedisinin 繹zellikleri unlard覺r: -Manzum olarak yaz覺l覺r. -Konular覺n覺 mitoloji ve tarihten al覺r. -Oyun kahramanlar覺 soylu kiilerden se癟ilir. -Trajediler erdem ve ahl璽k temeli 羹zerine kurulur. -Vurma, yaralama, 繹ld羹rme olaylar覺 sahnede g繹sterilmez; konumalarla duyurulur. -Sade, a癟覺k, anla覺l覺r bir dil kullan覺l覺r. Halk diline yer verilmez. -癟 birlik kur Devamini Oku


Modern Tiyatro ile Geleneksel T羹rk Tiyatrosu Aras覺ndaki Farklar

Modern tiyatro ile geleneksel T羹rk tiyatrosu aras覺ndaki farkl覺l覺klar: 1. Modern tiyatro, bir metne dayan覺larak haz覺rlan覺r. Geleneksel T羹rk tiyatrosunda ise metin yoktur, tespit edilmi bir olay vard覺r ve bu olay metinsiz ve haz覺rl覺ks覺z olarak sahnede canland覺r覺l覺r. 2. Modern tiyatroda, sergilenmeden 繹nce defalarca prova yap覺l覺r. Geleneksel T羹rk tiyatrosunda ise prova yapmadan sahnelenme s繹z konusudur.


Tanzimat Tiyatrosu ile Geleneksel T羹rk Tiyatrosu Aras覺ndaki Farklar

GELENEKSEL TRK T襤YATROSU ZELL襤KLER襤 alar boyunca s羹r羹p geldii ve dorudan doruya T羹rk k羹lt羹r羹n羹n 羹r羹n羹 olduu i癟in geleneksel T羹rk tiyatrosu ad覺 verilen tiyatro t羹rleri unlard覺r: Karag繹z Bir beyaz perdenin arkas覺na konulan bir 覺覺kla ve bu 覺覺覺n 繹n羹nden ge癟irilerek perdeye yans覺t覺lan ekillerle oynanan bir perde oyunudur. Oyunun kahramanlar覺ndan Karag繹z, saf ve temiz ruhlu, olaylar覺n g羹l羹n癟 taraflar覺n覺 b羹y羹k ustal覺kla yakalayan, zeki, okumam覺 fakat irfan sahibi T羹rk halk覺n覺 temsil etmektedir. Hacivat ise medrese tahsili g繹rm羹, sofu, g繹rg羹l羹, yabanc覺 kelimelere s覺k癟a yer veren bir tiptir.  Devamini Oku


襤lk uyarlama tiyatro eserinin yazar覺

襤lk uyarlama tiyatro eserinin yazar覺 :A.Vefik paa


Sahnelenen ilk tiyatro

Sahnelenen ilk tiyatro: Nam覺k Kemal / Vatan yahut Silistre


Heceyle Yaz覺lan 襤lk Manzum Tiyatro Eseri

Heceyle yaz覺lan ilk manzum tiyatro eseri:A.Hamit/Nesteren


Aruzla 襤lk Manzum Tiyatro Eseri Yazan

Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan :A.Hamit /Eber veya Sardanapal


襤lk Yerli Tiyatro Eseri

襤lk yerli tiyatro eseri : inasi / air Evlenmesi /1859


Tiyatroda Dramaturginin ve Dramaturgun Yeri ve 襤levi

Tiyatroda Dramaturginin ve Dramaturgun Yeri ve 襤levi Dramaturgi, sadece metin se癟me, inceleme ve 癟繹z羹mleme g繹revi y羹klenmi bir 癟al覺ma alan覺 olarak deil, bir yorum kayna覺 olarak da g繹r羹lmektedir art覺k; yani yorumun oluturulmas覺nda dramaturgi 癟al覺malar覺 temel oluturur. Bilin癟li ve titiz bir dramaturgi 癟al覺mas覺 yap覺lmad覺覺nda metin ile g繹steri aras覺nda ya bir kopukluk ba g繹sterir, ya da denetimsiz, kendi d覺覺nda bir eyler s繹yleyen, rasgele bir balant覺 kurulmu olur. Dramaturgi, toplumsal sorunlarla hesaplamaya y繹nelen ak覺lc覺 ve eletirel bir tutum izlediinde baar覺l覺 olur. “Dramaturglar覺n dramaturgi hakk覺nda var Devamini Oku


Tiyatro

Tiyatro Nedir? Tiyatro s繹zc羹羹 Yunancada seyirlik yeri anlam覺na gelen teatron s繹zc羹羹nden t羹retilmi ancak bu s繹zc羹k dilimize 襤talyancadaki teatro s繹zc羹羹nden ge癟mitir. Olmu ya da olabilecek olaylar覺n sahne 羹zerinde oyuncular taraf覺ndan oynanmas覺 i癟in yaz覺lm覺 ya da tasarlanm覺 edebi eserlere tiyatro denir. Ayr覺ca bu seyirlik oyunlar覺n oynand覺覺 yer de tiyatro ismini almaktad覺r. Balang覺癟ta insanlar覺 elendirme amac覺yla ortaya 癟覺km覺 olan bu sanat daha sonra gelierek sadece elendirme deil; insanlar覺 etkileme, yaamdan kesitler sunarak onlar覺 d羹羹nd羹rme ve eitme arac覺 olarak edebiyatta yerini alm覺t覺r. Ti Devamini Oku


arkalik tiyatro

1- tiyatronun kayna覺n覺 ortaya 癟覺karan tiyatronun hen羹z 繹rg羹tlenmedii estetize edilmedii ve herhangi bir betie dayanmad覺覺 d繹nemdeki t繹rensel g繹sterilerin t羹m羹ne verilen ad. 2- antik yunan tiyatrosunun ilk evresi. 3- ilk antik tiyatro yap覺lar覺n覺n 襤. 1700y覺l覺na dek gerilere giden tarihi s羹reci. 襤. 1700 y覺llar覺nda girit'teki 'knossos basamaklar覺 ad覺yla birleik zeminli d羹z dorulu oyun alan覺 ve izleyici yeri buna bir 繹rnektir M. VI y羹zy覺ldaki arkalik diyonizos tiyatrosu 26 mx28m. boyutlar覺 ve ortada sunak yeri olan yamuk bir duvarla s覺n覺rlanm覺t覺. seyirci tepenin etei ile s覺n覺rl覺 tahta banklarda otururdu.


anti tiyatro

kabul edilmi ve bilinen tiyatro kurallar覺n覺n her y繹nden d覺覺na 癟覺kan ve tiyatroya kar覺 tiyatro yapmay覺 ama癟layan deneyci yazarlar覺n savunduklar覺 bir anlay覺 bunlar覺n ba覺nda samuel beckett, eugene ionesco, jean genet gibi yazarlar gelir.


anlams覺zl覺k tiyatrosu

insan覺n doaya ve yaama olan giderek artan uyumsuzluunu, doadan kopmuluunu ve yabanc覺lamas覺n覺 bir insanl覺k durumuymu gibi kabul eden, bunun i癟inde al覺a gelinmi mant覺ksal geliimi bozarak, 繹znelci idealizmin bir sonucu olarak deer tan覺mazl覺a eilimli,ikinci d羹nya sava覺 sonras覺nda, 繹zellikte fransa'da yayg覺nlaan tiyatro anlay覺覺.


anari tiyatrosu

fransada kom羹n' 羹n 1881 de da覺lmas覺 sonras覺nda, birinci d羹nya sava覺'na kadar ki ekonomik bunal覺m d繹neminde siyasal ba tan覺mazlikta (anarizmle) ilgili tiyatro etkinlikleri. kent soylu topluma kar覺 duran ve i癟i s覺n覺f覺n覺n devrim kavgas覺n覺 savunan bu t羹r tiyatronun bal覺ca yazarlar覺 aras覺nda octave mirbeau ve darien gibi militan yazarlar ve louise michel ve jean grave gibi tazar militanlar vard覺r. bunlar daha 癟ok propaganda ile uram覺lard覺r.bu tiyatronun oyuncular覺 amat繹rlerden ve militanlardan oluuyordu.


avangart tiyatro

genel ge癟erlik kazanm覺 anlat覺m yeni bi癟im ve anlat覺m denemeleriyle k繹kten amaya y繹nelik tiyatro hareketleri; deneysel yenilik癟i tiyatro uygulamalar覺


bildirge tiyatrosu

g羹ncel konular覺 belli bir tutumda yans覺tan ve seyirciyi etki alt覺na almay覺 ama癟layan g羹d羹ml羹 tiyatro.


belgesel tiyatro

yaanm覺 繹nemli bir olay覺n belgelere dayanarak tiyatro sahnesi i癟in uyarlanmas覺yla ortaya 癟覺kan g繹steri.


r繹nesans tiyatrosu

r繹nesans tiyatrosu: r繹nesans d繹neminin tiyatrosu; orta癟adan sonra tiyatroda yenilemeyi g繹steren tiyatro d繹nemi. r繹nesans tiyatrosu'nun bal覺ca 繹zellikleri unlard覺r: 1- d羹nyevi, ger癟ek癟i bir tiyatronun yer almas覺; 2- h羹manist d羹羹nce dorultusunda antik tiyatro ve k羹lt羹r羹n yeniden bulgulanmas覺; 3- saray tiyatrosuna bal覺 olarak tiyatrosal 繹zelliklerin gelime g繹stermesi; 4- komedya ve tragedya yan覺s覺ra, pastoral oyun, melodram ve tragikomedya gibi yeni t羹rlerin ortaya 癟覺kmas覺. r繹nesans tiyatrosu, toplumsal deneyim olarak tiyatronun yeniden bulgulanmas覺 olarak 繹nem ta覺r.


konstr羹ktivist tiyatro

konstr羹ktivist tiyatro: i癟i s覺n覺f覺n覺n sanayileme s羹recindeki emeini ve 羹retimini, 癟al覺ma tart覺m覺n覺 ve devinimini anlatmak i癟in sovyet y繹netmen meyorhold taraf覺ndan ilk kez denenenmi, vakhtangov, tayrov gibi bir癟ok gen癟 kuak y繹netmen taraf覺ndan, belli farkl覺l覺klarla s羹rd羹r羹lm羹, tiyatrallii 繹ne alan anlay覺.


klasik tiyatro

klasik tiyatro: tiyatro ve drama sanat覺nda kendine 繹zg羹 bir norm b羹t羹nl羹羹ne ula覺ld覺覺 ve bu normlar覺n daha sonraki d繹nemlerin tiyatrosuna ve drama sanat覺na 繹rnek oluturduu evreler i癟in kullan覺lan genel sanat tarihi kavram; 繹rnein, antik yunan tiyatrosu, 16. y羹zy覺l r繹nesans italyan tiyatrosu, 17. y羹zy覺l klasik frans覺z tiyatrosu, elisabeth tiyatrosu, alt覺n癟a ispanyol tiyatrosu, alman weimar klasik tiyatrosu, vb.


kabare tiyatrosu

kabare tiyatrosu: daha 癟ok g羹ncel siyasal konular覺, toplumsal ve k羹lt羹rel g羹ndelik yaamdaki yozluklar覺, ac覺, ineleyici bir dille, sivri bir bi癟imde talayan; toplum eletirisi yapan ark覺, parodi, ske癟, s繹ylev, s繹zs羹z oyun, iir ve karikat羹rden, vb. kurulu; domacaya a癟覺k g繹steri ve oyunlar覺n sahnelendii; oyuncular ile izleyicinin "i癟li d覺l覺" olduu; yazar ve izleyicinin kat覺labilecei bir k羹癟羹k tiyatro t羹r羹. bal覺cal覺kla siyasal talama bi癟imi i癟inde kendini ortaya koyan ve geni kendi izleyicisiyle ba覺ml覺 olan kabare tiyatrosu, tutarl覺 eylem yap覺s覺ndan yoksun olduundan rev羹 ve varyeteye yakla覺r. gerek yan覺lsamac覺 anlat覺m ara Devamini Oku


getto tiyatrosu

getto tiyatrosu: nazi d繹neminde, gettolarda uygulanan tiyatro etkinlikleri. 繹rnein, polonya gettolar覺nda 羹癟 tip tiyatro etkinlii gelimiti: kabare, gece kul羹b羹 ve cafe rev羹leri tarz覺nda ger癟ekletirilen k羹癟羹k sahneli tiyatro; eitim ama癟l覺, bal覺cal覺kla da ulusal yahudi kimliini koruyucu 癟ocuk tiyatrosu; yahudi temalar覺 ve dilini ileyen ve sava 繹ncesi tiyatro geleneklerini izleyen 繹zel tiyatro etkinlikleri. "ari" yazarlar覺n yasak olduu getto tiyatrosu, temel bir a癟maz ya覺yordu; bir yanda, sanat yapma yoluyla kendini ger癟ekletirme, insanlama; 繹te yanda, nazilerin insanl覺ktan 癟覺karma politikas覺na uyma, insani kimlii yitirme. nazi ter繹r羹 Devamini Oku


ger癟ek羹st羹c羹 tiyatro

ger癟ek羹st羹c羹 tiyatro: birinci d羹nya sava覺'ndan sonra fransa'da andr矇 breton'un, freud'un g繹r羹lerine dayanarak ampiyonluunu yapt覺覺 ve bili癟alt覺 varsay覺mlar覺 ile d羹te olduu gibi, par癟alar覺 birbirini tutmaz bir anlat覺m bi癟imi ile vermeye 癟al覺an tiyatro anlay覺覺. x覺x.y羹zy覺l sonunda, fransa'da alfred jarry'nin ve daha sonra ozan appolinaire'in 繹nc羹l羹k ettii tiyatro anlay覺覺. artaud'nun tiyatro g繹r羹lerini i癟eren le th矇璽tre et son duble adl覺 yap覺t覺 da bu ak覺m覺n geliimi i癟inde yer al覺r.


Tiyatro nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Tiyatro nedir ve tiyatro ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor