Alt Basliklar

» G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺 Edebi Metin mi Tarihi Metin mi
» Tarihi Eserler Neden nemlidir
» Tarihi Eserlerin zellikleri
» Mektubun Tarihi
» T羹rk Edebiyat覺nda Psikolojik Roman
» Psikolojik Roman覺n zellikleri
» Biyografinin Tarihi Geliimi
» Emile Zola Meyhane Roman覺 襤ncelemesi
» Edebiyat Tarihi
» Edebiyat Tarihinin Kapsam覺
» T羹rk Tarihinin 襤lk Anayasas覺
» Roman T羹rleri
» Karikat羹r Tarihi
» Preveze Deniz Zaferinin T羹rk Tarihi A癟覺s覺ndan nemi
» T羹rkiye Dalar覺n覺n Tarihi ve K羹lt羹rel zellikleri
» Klasik M羹zikte Romantik D繹nem
» al覺kuu Roman覺 襤ncelemesi Konusu Yap覺s覺 Anafikri Kiileri
» al覺kuu Roman覺n覺n Sosyal Y繹nden 襤ncelenmesi
» K覺sa K覺sa Romantizm
» Edebiyatta Romantizm rnekleri
» Romantizmin T羹rk Edebiyat覺ndaki Temsilcileri
» Romantizm Ak覺m覺n覺n Temsilcileri
» Edebiyatta Romantizm
» Sanatta Romantizm
» Romantizm Ak覺m覺n覺n Konusu

G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺 Edebi Metin mi Tarihi Metin mi

GKTRK YAZITLARI EDEB襤 M襤 TAR襤H襤 B襤R MET襤N M襤D襤R? Orhun Kitabeleri ya da G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺 EDEB襤 B襤R MET襤ND襤R.. Dil, yabanc覺 etkilerden uzak ve yal覺n bir T羹rk癟e'dir. Yaz覺tlarda yer yer ger癟ek癟i tarih dili, yer yer eletiri c羹mleleri, yer yer de g羹癟l羹 bir s繹ylev dili kullan覺lm覺t覺r. Yaz覺tlarda aliterasyonlu (ses tekrar覺na dayal覺) bir s繹yleyi vard覺r. Ayr覺ca h羹k羹mdar Bilge Kaan’覺n az覺ndan T羹rk halk覺na seslenen esiz bir hitabet  Devamini Oku


Tarihi Eserler Neden nemlidir

Tarihi eserler bir toplumun ge癟miini anlatan en 繹nemli kal覺nt覺lard覺r. Ge癟mi yaamlar覺 anlayabilmek i癟in 繹nemlidir.Tarihi eserlerden elde edilen verilerle g羹n羹m羹zden binlerce y覺l 繹nce yaami bir toplumun ne yediinden, nas覺l yaad覺覺na kadar bir癟ok bilgiye ulamam覺zda bize yard覺mc覺 olur.Tarihi eserler bulunduu b繹lgede yaam覺 toplumlar覺n 繹zelliklerini ta覺d覺覺ndan kimlerin o b繹lgede hangi y覺llarda nas覺l yaad覺覺n覺, ne yediklerini, ne i癟tikler Devamini Oku


Tarihi Eserlerin zellikleri

1. Eski uygarl覺klardan kalan her kal覺t覺n覺n bir deeri vard覺r. 2. Tarihi eserler eski uygarl覺klar覺n k羹lt羹r羹, yaant覺s覺, inan覺lar覺 ve ilgili d繹nemin dokusu hakk覺nda bilgiler verirler. 3. Bir eserin tarihi eser olarak adland覺r覺labilmesi i癟in ille de sanat kayg覺s覺 ile yap覺lm覺 olmas覺 gerekmez. 4. Sanat eserlerinin sanat癟覺s覺 belli olmakla birlikte 癟ou tarihi eserin yapan覺, sanat癟覺s覺 belli deildir. 5. Tarihi eserler ge癟mite yaam覺 insanlar覺n dinler Devamini Oku


Mektubun Tarihi

Mektup, eski edebiyat t羹rlerinden biridir. Eldeki en eski 繹rnekler, M覺s覺r firavunlar覺n覺n diplomatik mektuplar覺 (M 15. – 14. y羹zy覺llar) ile Hitit krallar覺n覺n Hattua (Boazk繹y) arivinde bulunan mektuplar覺d覺r. Bat覺 edebiyat覺nda mektup t羹r羹n羹n ilk 繹rneklerini, Yunan edebiyat覺nda g繹r羹r羹z. Mektup, bir edebiyat t羹r羹 olarak, 繹zellikle Latin edebiyat覺nda geliip yayg覺nlam覺t覺r. Bu alanda yazanlar覺n bal覺calar覺 Cicero (M 106 – 43) ; naz覺mla Devamini Oku


T羹rk Edebiyat覺nda Psikolojik Roman

T羹rk edebiyat覺nda Psikolojik roman t羹r羹n羹n ilk 繹rnei ise Mehmet Rauf’un Eyl羹l adl覺 roman覺d覺r. T羹rk edebiyat覺nda Nabiz璽de Naz覺m’覺n Zehra ve Mehmet Rauf’un Eyl羹l adl覺 romanlar覺ndan hangisinin ilk psikolojik roman覺m覺z olduu hususunda ortak bir g繹r羹 olmamakla birlikte Eyl羹l’羹 bat覺l覺 anlamda ilk psikolojik roman覺m覺z kabul edenlerin say覺s覺 繹nemli bir yek羶n tutmaktad覺r. Edebiyat tarih癟ilerimizin pek 癟ou Zehra’n覺n Devamini Oku


Psikolojik Roman覺n zellikleri

1. Psikolojik Roman, ruh 癟繹z羹mlemelerine al覺覺la gelmi realist romanlardan 癟ok daha fazla yer verildii, karakterin i癟 bunal覺mlar覺n覺n ve hesaplamalar覺n覺n, i癟ten gelen d羹rt羹 ve g羹d羹lerin g繹z ard覺 edilmedii roman t羹r羹d羹r. 2. Psikolojik romanda yazar, s覺radan realist romanlarda olduu gibi sadece yaanan olaylarla yetinmeyip bu olaylar覺 ortaya 癟覺karan nedenleri ve bu olaylar覺n ruh yap覺s覺nda yol a癟t覺klar覺n覺 da a癟覺klamaya giriir. 3. Psikolojik roman t Devamini Oku


Biyografinin Tarihi Geliimi

T羹rk edebiyat覺nda ilk biyografik eser, Malik Bahi'nin Ferid羹ddin-i Attar'dan 癟evirmi olduu “Tezkiret羹'l-Evliya”d覺r. Daha 癟ok mesleklerine g繹re d羹zenlenmi ve birden fazla kiinin biyografisinin yerald覺覺 Tezkire, menak覺b, vefeyat, devha, sefine, tuhfe, hadika, fihrist, silsilename, airname, gazavatname, sicil gibi adlar alt覺nda bir癟ok eser kaleme al覺nm覺t覺r. Menak覺pname ya da vel璽yetname denilen eserlerde tarikat b羹y羹klerinin, evliyalar覺n, pir ve  Devamini Oku


Emile Zola Meyhane Roman覺 襤ncelemesi

Roman Hakk覺nda Bilgi


Meyhane, (Frans覺zca: L'Assommoir) mile Zola'n覺n roman覺, 21 romanl覺k Rougon-Macquart dizisinin yedinci cildidir. 1871-76 aras覺nda bu seriden yay覺nlad覺覺 ilk 6 kitap, sat覺lar覺 iyi olmakla birlikte fazla yank覺 uyand覺rmad覺. 1877'de yay覺mlanan, alkolizmle ilgili L'Assommoir ise Zola'y覺 kitaplar覺 en 癟ok satan yazarlar aras覺na soktu ve Fransa'n覺n en 羹nl羹 yazarlar覺ndan biri yapt覺. Fransa'da nat羹ralizm ak覺m覺n覺n 繹nc羹s羹 say覺lan Emile  Devamini Oku


Edebiyat Tarihi

Bir milletin meydana getirmi olduu edebi eserleri ve bu edebi eserlerin yazarlar覺n覺 kronolojik olarak inceleyen eserlere edebiyat tarihi denir.

Edebiyat Tarihinin Kapsam覺 Nedir


Edebiyat tarihi, milletlerin y羹zy覺llar boyunca oluturduu edeb簾 eserlerini inceler, ait olduu milletin duygu ve d羹羹ncede ald覺覺 yolu nesnel olarak deerlendirir. Bunu yaparken de bilimsel arat覺rma y繹ntemlerini kullan覺r. Edebiyat tarihine konu olan sanat癟覺lar incelenirken ait o Devamini Oku


Edebiyat Tarihinin Kapsam覺

Bir milletin meydana getirmi olduu edebi eserleri ve bu edebi eserlerin yazarlar覺n覺 kronolojik olarak inceleyen eserlere edebiyat tarihi denir.

Edebiyat Tarihinin Kapsam覺 Nedir


Edebiyat tarihi, milletlerin y羹zy覺llar boyunca oluturduu edeb簾 eserlerini inceler, ait olduu milletin duygu ve d羹羹ncede ald覺覺 yolu nesnel olarak deerlendirir. Bunu yaparken de bilimsel arat覺rma y繹ntemlerini kullan覺r. Edebiyat tarihine konu olan sanat癟覺lar incelenirken ait o Devamini Oku


T羹rk Tarihinin 襤lk Anayasas覺

Cevap : 1876 Kanuni Esasi K璽n羶n-i Es璽s簾 (Osmanl覺 T羹rk癟esi: قانون اساسى) Frans覺zca Loi constitutionelle 癟evirisi olarak kullan覺lan Osmanl覺ca terkiptir. "Temel Kanun" ya da Anayasa anlam覺ndad覺r. Osmanl覺 Devleti'nin ilk ve son anayasas覺 23 Aral覺k 1876'da ilan edilmi, 1878'de II. Abd羹lhamit taraf覺ndan ask覺ya al覺nm覺, 24 Temmuz 1908 ihtilali sonucunda yeniden y羹r羹rl羹e girmi ve k覺smen 20 Nisan 1924 ta Devamini Oku


Roman T羹rleri

slup Bak覺m覺ndan Roman eitleri

Romantik Roman Kiilerin duygular覺n覺, arzular覺n覺, d羹羹ncelerini yaln覺zca kendilerine ait, i癟ten gelen doal ve ger癟ek olgular gibi g繹r羹r. rnein Sir Walter Scott’un tarihsel romanlar覺, Jean-Jacques Rousseau’nun eserleri ve Goethe’nin Gen癟 Werther’in Ac覺lar覺 roman覺 gibi. Ger癟ek癟i Roman Romantik romandan ayr覺 olarak kuru ve kukucu bir anlat覺m ve d羹羹nce yap覺s覺 ta覺r. Balz Devamini Oku


Karikat羹r Tarihi

Bir kiinin bir eyin ya da bir olayin tuhaf ve g羹l羹n癟 taraflarini meydana koyacak ekilde yapilan resim. Karikat羹rler, g羹d羹len ama癟lara g繹re, aka etmek, alay etmek ya da k羹癟羹k d羹羹rmek i癟in yapilmi olabilir. Kuvvetli bir anlatim kudretini gerektirdii i癟in ince ve 繹nemli bir sanat ubesidir. Edebiyattaki mizah ve yerginin resimdeki eklidir. Bug羹nk羹 anlamiyla karikat羹r羹n meydana gelii r繹nesans devrine rastlar bizde xiv. y羹zyilda balayan karag繹z oyunu bir Devamini Oku


Preveze Deniz Zaferinin T羹rk Tarihi A癟覺s覺ndan nemi

Preveze Deniz Sava覺 (27 Eyl羹l 1538) Barbaros Hayrettin Paa komutas覺ndaki Osmanl覺 donanmas覺n覺n Andrea Doria komutas覺ndaki Ha癟l覺 donanmas覺n覺 Adriyatik Denizi'ndeki Preveze Kalesi (Preveze) 繹n羹nde yendii bir deniz sava覺d覺r. Sava sonunda Akdeniz'deki askeri 羹st羹nl羹k Osmanl覺lara ge癟mitir.

Preveze Deniz Sava覺n覺n nemi :


Preveze Zaferinden sonra Akdeniz, T羹rk g繹l羹 h璽line geldi. Her biri birer deniz kurdu olan Osmanl覺 leventlerine denizl Devamini Oku


T羹rkiye Dalar覺n覺n Tarihi ve K羹lt羹rel zellikleri

Da k羹lt羹r羹, eski 癟alardan beri farkl覺 topluluklar覺n varl覺覺 ile ortaya 癟覺kan ve g羹n羹m羹ze kadar ulaan evrensel nitelikte 繹nemli k羹lt羹rel mirast覺r. Insanolu yarad覺l覺覺ndan beri dalara 繹zel bir ilgi ile yaklam覺, inan癟lar覺n覺 ve g羹nl羹k hayat覺n覺 dalarla ilikilendirmitir. Yahudiler Sina da覺n覺, Araplar Arafat da覺n覺, Yunanl覺lar Olimpos da覺n覺, Hintliler Himalayalar覺, Moollar Burhan - Kaldun’覺 kutsal dalar olarak g繹rm羹lerdir.D Devamini Oku


Klasik M羹zikte Romantik D繹nem

M羹ziin kilise ve saraydan ta覺p halka yay覺ld覺覺 d繹nemdir. (1830 - 1900) Kal覺plar覺n ve d羹zenin y覺k覺l覺p yerine daha 繹zg羹r, daha 繹zg羹n olan romantizmin geldii d繹nemdir. Kendi i癟inde 3 d繹neme ayr覺l覺r: Erken Romantik D繹nem: Romantik anlat覺m覺n Klasik d繹nem i癟inde doduu, ilk d繹nemidir. Bu anlat覺m覺n 繹nc羹s羹 Ludwig van Beethoven olarak kabul edilir. Bu d繹nemin dier 羹nl羹 bestecileri de Franz Schubert, Carl Maria von Weber ve Gioacchino Rossin Devamini Oku


al覺kuu Roman覺 襤ncelemesi Konusu Yap覺s覺 Anafikri Kiileri

al覺kuu, Reat Nuri G羹ntekin taraf覺ndan 1922 y覺l覺nda yaz覺lm覺 bir romand覺r. T羹rk edebiyat覺n覺n en 癟ok sevilen klasik eserleri aras覺nda yer al覺r. A覺rl覺kl覺 olarak Anadolu'da ge癟en ve arka planda Osmanl覺'n覺n son y覺llar覺n覺 anlatan bir romand覺r. Kitab覺n son k覺sm覺 hari癟, ki bu b繹l羹m d覺ar覺dan bir g繹zlemcinin anlatt覺klar覺d覺r, roman覺n ana kahraman覺 Feride'nin hat覺ra defteri eklinde yaz覺lm覺t覺r. Reat Nuri G羹ntekin, al覺kuu'nu 繹nce 襤stanbul  Devamini Oku


al覺kuu Roman覺n覺n Sosyal Y繹nden 襤ncelenmesi

Soru: al覺kuu roman覺nda sosyal anlat覺mdan nas覺l faydalan覺lm覺t覺r? Mesaj: Konusuna g繹re sosyal roman ama neye dayanarak sosyal roman diyoruz bunun a癟覺klamas覺n覺 yazarsan覺z sevinirim...
Cevap: al覺kuu roman覺n覺 basit bir ak roman覺 olmaktan kurtaran, geleneksel ak hik璽yelerimizden farkl覺 k覺lan taraf覺, onun ayn覺 zamanda sosyal bir i癟erie de sahip olmas覺d覺r. Roman覺n sosyal y繹n羹n羹 ifade edebilecek en geni kelime “Anadolu”d Devamini Oku


K覺sa K覺sa Romantizm

1. Fransa’da 1830 y覺llar覺nda klasizme tepki olarak domutur. 2. Klasik edebiyat覺n kural ve ekilleri b覺rak覺l覺r. 3. Konular eski Yunan ve Latin edebiyat覺 yerine H覺ristiyanl覺ktan tarihten ve g羹nl羹k yaam覺ndan al覺n覺r. 4. Ak覺l yerine duygulara ve hayallere 繹nem verirler. 5. Sanat癟覺lar kendi eserlerinin kiiliklerini gizlemezler. 6. Sanat toplum i癟indir g繹r羹羹n羹 benimsemilerdir. 7. Tabiat 繹nemlidir. G繹zlem ve tasvire 繹nem verilir. 8. Konular ile Devamini Oku


Edebiyatta Romantizm rnekleri

Romantizm rnekleri:

YALNIZLIK okluk, g羹n bat覺n覺nda, dada o yal覺, kocam覺 meenin g繹lgesine 羹zg羹n otururum. Ovan覺n durmaks覺簫z覺n deien g繹r羹nt羹s羹ne ayaklar alt覺ndan rastgele g繹z簫lerimi gezdiririm.Burada 覺rmak k繹p羹rgen dalgalar覺yla 癟alar, y覺lan gibi b羹k羹l羹p k覺vr覺l覺r, uzakl覺klarda yok olur.Yaprak ormanlardaki 癟ay覺rlara d羹t羹羹nde akam r羹zgar覺 癟覺kar, vadilerden al覺p g繹t羹r羹r. Ben ite bu solgun yaprak gibiyim: Ey esen r Devamini Oku


Romantizmin T羹rk Edebiyat覺ndaki Temsilcileri

Tanzimat edebiyat覺 d繹nemindeki 羹r羹nlerin 癟ounluu romantik ak覺m覺n etkisiyle kaleme al覺nm覺t覺r. Nam覺k Kemal roman ve tiyatrolar覺yla Ahmet Mithat, ilk romanlar覺yla Recaizade Mahmut Ekrem, iirleriyle Abd羹lhak Hamit, tiyatrolar覺yla

Romantizmin T羹rk Edebiyat覺na Etkileri:

Romantizm, Tanzimat yazarlar覺ndan baz覺lar覺n覺 etkilemitir. Nam覺k Kemal, Ahmet Mithat Efendi. Abd羹lhak Hamit Tarhan ve Recaizade Mahmut Ekrem’in yap覺tlar覺nda romantizmin izlerini Devamini Oku


Romantizm Ak覺m覺n覺n Temsilcileri

Almanya'daki temsilcileri: Goethe: Divan (iir); Faust, Egmont (Dram); Gen癟 Werther'in Ist覺raplar覺 (Roman) Schiller: Haydutlar, Wilhelm Tell (Dram) | tiyatro, iir | iir, tiyatro, roman 襤ngiltere'deki temsilcileri: Bu 羹lkede Romantizmi "Golc羹ler" ad覺 verilen grup balatm覺t覺r. Bunlar覺n en 羹nl羹leri Coleridge ve Wordsworth't覺r. Fransa'daki temsilcileri: Montesquieu : Kanunlar覺n Ruhu (Felsefe) Jean Jacques Rousseau : Toplum S繹zlemesi, 襤tirafla Devamini Oku


Edebiyatta Romantizm

Romantizm bir edebiyat ak覺m覺 olman覺n 繹tesinde, 18.yy.sonu ile 19. y羹zy覺l balar覺nda Avrupa'da yer etmi belli bir duyarl覺l覺覺 belirtir. Fransa'da doan bu hareket G羹ney Avrupa 羹lkelerine (襤talya ve 襤spanya) biraz daha ge癟 girmitir. Klasik edebiyat ak覺m覺na tepki olarak 18. y羹zy覺l覺n sonlar覺nda doan ve Victor Hugo'yla birlikte b羹y羹k 羹n kazanan Romantizm, insan覺n yaratma 繹zg羹rl羹羹 繹n羹ndeki her eye kar覺 durur. "En iyi kural, kurals覺zl覺kt覺r" diyen romant Devamini Oku


Sanatta Romantizm

Romantizm, resimde de kendini g繹sterdi ancak ifadesini bi癟imden 癟ok d羹羹ncede bulduundan belirli bir 羹slup benimsemedi. Goya, Turner, Delacroix'in cokunluu kadar Blake'in yeni klasik癟ilii ya da Delaruche'nin kurallara bal覺 tarz覺, F羹ssli'nin d羹sellii, Biedermeier'in burjuva d羹nyas覺 romantizm hareketinden kaynaklan覺r. Romantizm, klasik癟ilik kuram覺n覺n 繹nderi Ingrer'i de etkilemitir. Doa duygusuna metafizik bir anlam katt覺, kimilerine bir renk zevki a覺lad覺,  Devamini Oku


Romantizm Ak覺m覺n覺n Konusu

Klasik ak覺m覺 benimseyen sanat癟覺lar覺n eski Yunan ve Latin edebiyatlar覺na deer vermesine kar覺l覺k, Romantikler onlar覺 癟ad覺覺 bulmu, sanat癟覺lar kendi tarihlerini ve g羹nl羹k yaant覺lar覺n覺 繹n plana 癟覺karm覺lard覺r. Klasisizm'de ihmal edilen Hristiyanl覺k tekrar, mucizeleriyle ele al覺nm覺t覺r. Ulusall覺k, yerli renk aranan bir nitelik haline gelmi, evrensellik ikinci plana itilmitir. Romantizm'de g繹r羹len insan tipi, Klasisizm'deki gibi soyut deildir. Ak Devamini Oku


Tarihi roman nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Tarihi nedir ve tarihi ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Roman ile ilgili yazilar..


Diger secenekler !

NedirOgren.Com