Alt Basliklar

» T羹rk edebiyat覺n覺n en 癟ok bilinen mesnevileri nelerdir
» G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺 Edebi Metin mi Tarihi Metin mi
» Tarihi Eserler Neden nemlidir
» Tarihi Eserlerin zellikleri
» Mektubun Tarihi
» Biyografinin Tarihi Geliimi
» Edebiyat Tarihi
» Edebiyat Tarihinin Kapsam覺
» T羹rk Tarihinin 襤lk Anayasas覺
» Karikat羹r Tarihi
» Preveze Deniz Zaferinin T羹rk Tarihi A癟覺s覺ndan nemi
» T羹rkiye Dalar覺n覺n Tarihi ve K羹lt羹rel zellikleri
» Tarihi Metin
» S繹zl羹 Tarihin T羹rkiyede Geliimi
» Aile Tarihi Oluturma rnei
» S繹zl羹 Tarih Y繹ntemi Kullanarak Aile Tarihi Oluturmak
» T羹rk Haritac覺l覺k Tarihinin Kronolojik zeti
» T羹rk Haritac覺l覺k Tarihi
» Haritac覺l覺k Tarihinde nemli T羹rk Bilim Adamlar覺
» Haritac覺l覺覺n Tarihi
» Tarihin S覺n覺fland覺r覺lmas覺
» S繹ylev (Nutuk) T羹r羹n羹n Tarihi Geliimi ve Temsilcileri
» Ergenekon Destan覺 zeti
» Ergenekon Destan覺
» Tarihi Roman

T羹rk edebiyat覺n覺n en 癟ok bilinen mesnevileri nelerdir

T羹rk edebiyat覺n覺n en 癟ok bilinen mesnevileri nelerdir ?

Leyla ile Mecnun

Leyla ile Mecnun'un aklar覺 bir Arap efsanesine dayanmaktad覺r. Bu efsanede Mecnun mahlas覺yla iirler s繹yleyen Kays ibni M羹levvah adl覺 bir Arap airiyle Leyli (Leyla) adl覺 bir Arap k覺z覺n aras覺nda ge癟en ve ayr覺l覺kla sona eren bir ak hikayesini anlat覺lmaktad覺r.

S繹ylentiye g繹re Kays ile Leyla karde 癟ocuklar覺d覺r. K羹癟羹k yata birbirlerini severler . Kays'覺n Leyla i癟in s繹yledii iirler dillerde dola覺r. Leyla'n覺n babas覺 ,ad覺n覺 dillere d羹羹rd羹羹 i癟in k覺z覺n覺n Kays'la evlenmesini 繹nler. Leyla baka biriyle evlendirilir. Kays 癟繹llere d羹er. Mecn Devamini Oku


G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺 Edebi Metin mi Tarihi Metin mi

GKTRK YAZITLARI EDEB襤 M襤 TAR襤H襤 B襤R MET襤N M襤D襤R? Orhun Kitabeleri ya da G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺 EDEB襤 B襤R MET襤ND襤R.. Dil, yabanc覺 etkilerden uzak ve yal覺n bir T羹rk癟e'dir. Yaz覺tlarda yer yer ger癟ek癟i tarih dili, yer yer eletiri c羹mleleri, yer yer de g羹癟l羹 bir s繹ylev dili kullan覺lm覺t覺r. Yaz覺tlarda aliterasyonlu (ses tekrar覺na dayal覺) bir s繹yleyi vard覺r. Ayr覺ca h羹k羹mdar Bilge Kaan’覺n az覺ndan T羹rk halk覺na seslenen esiz bir hitabet 繹rneidir. Bu kitabe 癟ok gelimi, zengin kelimeli bol mecazl覺 edebi bir hitabe 繹rnei olarak yaz覺lm覺t覺r.襤te bu sebeplerden G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺 edebi bir eserdir.


Tarihi Eserler Neden nemlidir

Tarihi eserler bir toplumun ge癟miini anlatan en 繹nemli kal覺nt覺lard覺r. Ge癟mi yaamlar覺 anlayabilmek i癟in 繹nemlidir.Tarihi eserlerden elde edilen verilerle g羹n羹m羹zden binlerce y覺l 繹nce yaami bir toplumun ne yediinden, nas覺l yaad覺覺na kadar bir癟ok bilgiye ulamam覺zda bize yard覺mc覺 olur.Tarihi eserler bulunduu b繹lgede yaam覺 toplumlar覺n 繹zelliklerini ta覺d覺覺ndan kimlerin o b繹lgede hangi y覺llarda nas覺l yaad覺覺n覺, ne yediklerini, ne i癟tiklerini, ne giydiklerini,nas覺l binalar yapt覺klar覺n覺,ne ekip ne bi癟tiklerinden,dini inan癟lar覺na kadar bir癟ok bilgiyi bizlere vermektedir.Her toplumun kendine ait 繹zellikleri olduundan yap覺 bi癟 Devamini Oku


Tarihi Eserlerin zellikleri

1. Eski uygarl覺klardan kalan her kal覺t覺n覺n bir deeri vard覺r. 2. Tarihi eserler eski uygarl覺klar覺n k羹lt羹r羹, yaant覺s覺, inan覺lar覺 ve ilgili d繹nemin dokusu hakk覺nda bilgiler verirler. 3. Bir eserin tarihi eser olarak adland覺r覺labilmesi i癟in ille de sanat kayg覺s覺 ile yap覺lm覺 olmas覺 gerekmez. 4. Sanat eserlerinin sanat癟覺s覺 belli olmakla birlikte 癟ou tarihi eserin yapan覺, sanat癟覺s覺 belli deildir. 5. Tarihi eserler ge癟mite yaam覺 insanlar覺n dinleri, k羹lt羹rleri hakk覺nda esiz bilgiler sunar.

Tarihi Eserler Neden nemlidir

Tarihi eserler bir toplumun ge癟miini anlatan en 繹nemli kal覺nt覺lard覺r. Ge癟mi yaamlar覺 anlaya Devamini Oku


Mektubun Tarihi

Mektup, eski edebiyat t羹rlerinden biridir. Eldeki en eski 繹rnekler, M覺s覺r firavunlar覺n覺n diplomatik mektuplar覺 (M 15. – 14. y羹zy覺llar) ile Hitit krallar覺n覺n Hattua (Boazk繹y) arivinde bulunan mektuplar覺d覺r. Bat覺 edebiyat覺nda mektup t羹r羹n羹n ilk 繹rneklerini, Yunan edebiyat覺nda g繹r羹r羹z. Mektup, bir edebiyat t羹r羹 olarak, 繹zellikle Latin edebiyat覺nda geliip yayg覺nlam覺t覺r. Bu alanda yazanlar覺n bal覺calar覺 Cicero (M 106 – 43) ; naz覺mla Horaitus (M 65 – 8 )’dir R繹nesans’tan bu yana Avrupa’da 癟eitli 羹lkelerde bu t羹r羹n yayg覺nlat覺覺 g繹r羹l羹r. zellikle Fransa’da mektup t羹r羹 b羹y羹k gel Devamini Oku


Biyografinin Tarihi Geliimi

T羹rk edebiyat覺nda ilk biyografik eser, Malik Bahi'nin Ferid羹ddin-i Attar'dan 癟evirmi olduu “Tezkiret羹'l-Evliya”d覺r. Daha 癟ok mesleklerine g繹re d羹zenlenmi ve birden fazla kiinin biyografisinin yerald覺覺 Tezkire, menak覺b, vefeyat, devha, sefine, tuhfe, hadika, fihrist, silsilename, airname, gazavatname, sicil gibi adlar alt覺nda bir癟ok eser kaleme al覺nm覺t覺r. Menak覺pname ya da vel璽yetname denilen eserlerde tarikat b羹y羹klerinin, evliyalar覺n, pir ve eyhlerin olaan羹st羹 halleri, kerametleri ve dier kiisel 繹zellikleri anlat覺l覺r. Yay覺mlanm覺 baz覺 menak覺pnamelere u 繹rnekler g繹sterilebilir: Hac覺msultan Vel璽yetnamesi (Rudolp T Devamini Oku


Edebiyat Tarihi

Bir milletin meydana getirmi olduu edebi eserleri ve bu edebi eserlerin yazarlar覺n覺 kronolojik olarak inceleyen eserlere edebiyat tarihi denir.

Edebiyat Tarihinin Kapsam覺 Nedir


Edebiyat tarihi, milletlerin y羹zy覺llar boyunca oluturduu edeb簾 eserlerini inceler, ait olduu milletin duygu ve d羹羹ncede ald覺覺 yolu nesnel olarak deerlendirir. Bunu yaparken de bilimsel arat覺rma y繹ntemlerini kullan覺r. Edebiyat tarihine konu olan sanat癟覺lar incelenirken ait olduu toplumun 繹zellikleri, tarih簾 ve sosyal olaylar, dikkate al覺n覺r. Edebi t羹rlerin geliimi, sanat癟覺lar覺n hayatlar覺 ve eserleri, d繹nemin sosyal hayat覺 gibi unsurlar覺 inceler.

Devamini Oku


Edebiyat Tarihinin Kapsam覺

Bir milletin meydana getirmi olduu edebi eserleri ve bu edebi eserlerin yazarlar覺n覺 kronolojik olarak inceleyen eserlere edebiyat tarihi denir.

Edebiyat Tarihinin Kapsam覺 Nedir


Edebiyat tarihi, milletlerin y羹zy覺llar boyunca oluturduu edeb簾 eserlerini inceler, ait olduu milletin duygu ve d羹羹ncede ald覺覺 yolu nesnel olarak deerlendirir. Bunu yaparken de bilimsel arat覺rma y繹ntemlerini kullan覺r. Edebiyat tarihine konu olan sanat癟覺lar incelenirken ait olduu toplumun 繹zellikleri, tarih簾 ve sosyal olaylar, dikkate al覺n覺r. Edebi t羹rlerin geliimi, sanat癟覺lar覺n hayatlar覺 ve eserleri, d繹nemin sosyal hayat覺 gibi unsurlar覺 inceler.

Devamini Oku


T羹rk Tarihinin 襤lk Anayasas覺

Cevap : 1876 Kanuni Esasi K璽n羶n-i Es璽s簾 (Osmanl覺 T羹rk癟esi: قانون اساسى) Frans覺zca Loi constitutionelle 癟evirisi olarak kullan覺lan Osmanl覺ca terkiptir. "Temel Kanun" ya da Anayasa anlam覺ndad覺r. Osmanl覺 Devleti'nin ilk ve son anayasas覺 23 Aral覺k 1876'da ilan edilmi, 1878'de II. Abd羹lhamit taraf覺ndan ask覺ya al覺nm覺, 24 Temmuz 1908 ihtilali sonucunda yeniden y羹r羹rl羹e girmi ve k覺smen 20 Nisan 1924 tarihine kadar y羹r羹rl羹kte kalm覺t覺r. Osmanl覺 Devleti'nde 23 Aral覺k 1876’de I. Merutiyet ilan edilerek T羹rk tarihinin ilk anayasal 繹zelliini ta覺yan Kanun-i Esasi kabul edildi. B Devamini Oku


Karikat羹r Tarihi

Bir kiinin bir eyin ya da bir olayin tuhaf ve g羹l羹n癟 taraflarini meydana koyacak ekilde yapilan resim. Karikat羹rler, g羹d羹len ama癟lara g繹re, aka etmek, alay etmek ya da k羹癟羹k d羹羹rmek i癟in yapilmi olabilir. Kuvvetli bir anlatim kudretini gerektirdii i癟in ince ve 繹nemli bir sanat ubesidir. Edebiyattaki mizah ve yerginin resimdeki eklidir. Bug羹nk羹 anlamiyla karikat羹r羹n meydana gelii r繹nesans devrine rastlar bizde xiv. y羹zyilda balayan karag繹z oyunu bir 癟eit karikat羹rd羹r. Fakat karikat羹rlerin bulunduu mizah dergileri ancak xix. y羹zyilin sonlarina doru 癟ikmaa balamitir. Son yillarda da karikat羹r sanati bizde, d羹nya 繹l癟羹s羹nde b Devamini Oku


Preveze Deniz Zaferinin T羹rk Tarihi A癟覺s覺ndan nemi

Preveze Deniz Sava覺 (27 Eyl羹l 1538) Barbaros Hayrettin Paa komutas覺ndaki Osmanl覺 donanmas覺n覺n Andrea Doria komutas覺ndaki Ha癟l覺 donanmas覺n覺 Adriyatik Denizi'ndeki Preveze Kalesi (Preveze) 繹n羹nde yendii bir deniz sava覺d覺r. Sava sonunda Akdeniz'deki askeri 羹st羹nl羹k Osmanl覺lara ge癟mitir.

Preveze Deniz Sava覺n覺n nemi :


Preveze Zaferinden sonra Akdeniz, T羹rk g繹l羹 h璽line geldi. Her biri birer deniz kurdu olan Osmanl覺 leventlerine denizler dar gelip, okyanuslara a癟覺ld覺lar. Avrupa krallar覺n覺n desteindeki deniz korsanl覺覺n覺n 繹n羹ne ge癟ilip, deniz seyahati, ticareti ve sahildeki halk覺n emniyet ve huzuru saland覺. Kuzey A Devamini Oku


T羹rkiye Dalar覺n覺n Tarihi ve K羹lt羹rel zellikleri

Da k羹lt羹r羹, eski 癟alardan beri farkl覺 topluluklar覺n varl覺覺 ile ortaya 癟覺kan ve g羹n羹m羹ze kadar ulaan evrensel nitelikte 繹nemli k羹lt羹rel mirast覺r. Insanolu yarad覺l覺覺ndan beri dalara 繹zel bir ilgi ile yaklam覺, inan癟lar覺n覺 ve g羹nl羹k hayat覺n覺 dalarla ilikilendirmitir. Yahudiler Sina da覺n覺, Araplar Arafat da覺n覺, Yunanl覺lar Olimpos da覺n覺, Hintliler Himalayalar覺, Moollar Burhan - Kaldun’覺 kutsal dalar olarak g繹rm羹lerdir.D羹nyan覺n hemen her yerinde kutsall覺覺 hat覺rlatan olaan羹st羹 g羹ce sahip 繹zellikleri nedeniyle dalar 癟ok 癟eitli ve farkl覺 ekillerde birtak覺m inan癟lar覺n ibadet ve kutsal ziyaret yerl Devamini Oku


Tarihi Metin

Toplumlar覺, milletleri, kurulular覺 etkileyen hareketlerden doan, olaylar覺 zaman ve yer g繹stererek anlatan, bu olaylar aras覺ndaki ilikileri, daha 繹nceki ve sonraki olaylarla balant覺lar覺n覺, kar覺l覺kl覺 etkilenmeleri, her milletin kurduu medeniyetleri, kendi i癟 sorunlar覺n覺 inceleyen bilim dal覺na tarih tarih incelemeleri sonucunda yaz覺lan metinlere de tarihi metin denir.


S繹zl羹 Tarihin T羹rkiyede Geliimi

S繹zl羹 tarihin bize ne anlatt覺覺n覺ndan ve farkl覺 alanlarda nas覺l kullan覺labileceinden bahsetmeden 繹nce s繹zl羹 tarihin T羹rkiye'deki geliimine de k覺saca deinmekte fayda var. S 繹zl羹 tarih 癟al覺malar覺n覺n bizdeki k繹kleri Cumhuriyet d繹neminin ilk ve 繹nemli k羹lt羹r kurumlar覺ndan olan Halkevleri b羹nyesindeki folklor 羹r羹nlerinin derlenmesi 癟al覺malar覺na dayan覺r. Asl覺nda T羹rkiye'de s繹zl羹 tarihe ait kaynak olabilecek ilk 癟al覺malar Osmanl覺 g繹癟men b羹rolar覺n覺n ve uluslar aras覺 arat覺rma komisyonlar覺n覺n madur insanlarla yapt覺klar覺 bire bir g繹r羹melerin raporlar覺d覺r. Ancak gerek Osmanl覺 Devletinin da覺lmas覺n覺 bizzat yaayan son d繹nem t Devamini Oku


Aile Tarihi Oluturma rnei

Aile Tarihi Oluturman覺n Amac覺: Ama癟 var olan yaz覺l覺 kaynaklar覺n yan覺nda s羹re癟 i癟inde varl覺覺yla olaylara y繹n vermi yada katk覺da bulunmu olanlar覺n az覺ndan sosyal bir olay覺n anlat覺m覺 yada an覺msama yoluyla yaanm覺l覺覺n tekrar yorumlanmas覺d覺r. Ailedeki ya覺 ilerlemi kiilerle nereden gelindii, akrabal覺k ilikileri, evlilikler, doumlar ve 繹l羹mlerle ilgili g繹r羹meler tam olmasa bile tahmini tarihlerin elde edilmesi ve kronoloji bilgisinin daha sonradan olaylarla tutarl覺 bir bi癟imde oluturularak sosyolojik deiimlerin 繹renilmesini ama癟lamaktad覺r.

S繹zl羹 Tarih Y繹ntemi Kullanarak Aile Tarihi Oluturma rne Devamini Oku


S繹zl羹 Tarih Y繹ntemi Kullanarak Aile Tarihi Oluturmak

Aile Tarihi Oluturman覺n Amac覺: Ama癟 var olan yaz覺l覺 kaynaklar覺n yan覺nda s羹re癟 i癟inde varl覺覺yla olaylara y繹n vermi yada katk覺da bulunmu olanlar覺n az覺ndan sosyal bir olay覺n anlat覺m覺 yada an覺msama yoluyla yaanm覺l覺覺n tekrar yorumlanmas覺d覺r. Ailedeki ya覺 ilerlemi kiilerle nereden gelindii, akrabal覺k ilikileri, evlilikler, doumlar ve 繹l羹mlerle ilgili g繹r羹meler tam olmasa bile tahmini tarihlerin elde edilmesi ve kronoloji bilgisinin daha sonradan olaylarla tutarl覺 bir bi癟imde oluturularak sosyolojik deiimlerin 繹renilmesini ama癟lamaktad覺r.

S繹zl羹 Tarih Y繹ntemi Kullanarak Aile Tarihi Oluturma rne Devamini Oku


T羹rk Haritac覺l覺k Tarihinin Kronolojik zeti

1076 Kagarl覺 Mahmud D羹nya Haritas覺. 1513 襤brahim K璽tibi Akdeniz Havzas覺 Haritas覺. 1513 Piri Reis D羹nya Haritas覺. 1528 Piri Reis Kuzey Atlantik Haritas覺. 1567 Ali Macar Reis Atlas覺. 1570 Atlas-覺 Humayun. 1647 Katip elebi'nin "Cihann羹ma" adl覺 eseri. 1650 Katip elebi'nin "Kozmorafya" adl覺 eseri. 1640-1684 Evliya elebi'nin Seyahatname'si 1719 襤lk bask覺 harita Marmara Haritas覺 襤brahim M羹tefferika taraf覺ndan bas覺ld覺. 1803 襤lk atlas M羹derris Abdurrahman Efendi taraf覺ndan haz覺rland覺. 1818 襤lk Harita Okulu a癟覺ld覺. 1830 襤lk deniz haritas覺 Karadeniz Haritas覺 Deniz Harp Okulunda bas覺ld覺. 1847 襤lk Tapu Tekilat覺 Defterhane-i Amire Kalemi kuru Devamini Oku


T羹rk Haritac覺l覺k Tarihi

1076 y覺l覺nda KAGARLI MAHMUD (El Kagari) "Divan羹-L羹gat-it-T羹rk" (T羹rk癟e s繹zl羹k) isimli bir yap覺t覺nda bir d羹nya haritas覺 癟izmitir. Bu harita Orta Asyan覺n b羹y羹k bir k覺sm覺n覺 in ve Kuzey Afrikay覺 i癟ermektedir. Bat覺da ise Volga nehrini fazla ge癟memektedir. D羹nya'n覺n tepsi gibi d羹z ve yuvarlak olduu kabul edilen bu d羹nya haritas覺, 癟eitli 羹lkelerin birbirlerine g繹re konumu belirtilmi bir kroki g繹r羹n羹m羹ndedir. O zamanki bakent Balasagun ise haritan覺n merkezindedir. Haritan覺n yaz覺lara g繹re 羹st taraf覺 G羹nein doduu y繹n olan dou se癟ilmiti.

15. ve 16. Y羹zy覺l

Karadeniz ve Marmaran覺n 1400 y覺llar覺nda bile Venedikl Devamini Oku


Haritac覺l覺k Tarihinde nemli T羹rk Bilim Adamlar覺

TRK HAR襤TACILII TAR襤H襤 (1895 - 1995) T羹rk Haritac覺l覺覺n覺n 100. kurulu y覺l覺 An覺s覺na Prof.Dr. Muzaffer ERBET襤 襤STANBUL 1999

B襤YOGRAF襤LER

ABDURRAHMAN EF. 19. y羹zy覺l balar覺nda sk羹dar'da kurulan Dar羹t-tabaatil-amire (Matbaay覺 Amire) ad覺n覺 ta覺yan bas覺mevi m羹d羹r羹d羹r. 1803 de bir atlas覺 bas覺lm覺t覺r. III. Selim zaman覺nda M羹hendishane-i Berri-i H羹may羹n de geometri 繹retmenlii yapm覺t覺r. Bu y羹zden m羹derris lakab覺 vard覺r. ABDURRAHMAN SOF襤 D.:884 Rey .:976 Badat T羹rk astronomu As覺l ad覺 Abdurahman bin mer Mehmed bin Sehl el Sufi el Horasanidir. K羹癟羹k yata astronomiye merak sard覺 Devamini Oku


Haritac覺l覺覺n Tarihi

Haritac覺l覺覺n K覺sa Tarihi

D羹nya Haritac覺l覺覺

Tarihin yaz覺 ile balad覺覺 d羹羹n羹l羹rse, haritac覺l覺k mesleinin tarihten de eski bir ge癟mii olduu s繹ylenebilir. Ger癟ekten, bulunan 繹rnekler hen羹z yaz覺 yazmay覺 繹renme d羹zeyine eriememi ilkel toplumlarda harita 癟izebilme yeteneinin gelimi olduunu kan覺tlamaktad覺r. B羹y羹k Okyanus’taki Marshall adalar覺nda yaam覺 olan insanlar覺n yapt覺klar覺 deniz hantalar覺 bu g繹r羹羹 kuwetlendirmektedir. D羹z ve eri bir癟ok 癟ubuklar覺n bir araya getirilmesiyle yap覺lan bu haritada, d羹z 癟ubuklar a癟覺k denizi, eri 癟ubuklar da adalara yaklaan dalga cephesini temsil etmekt Devamini Oku


Tarihin S覺n覺fland覺r覺lmas覺

Tarihin Tasnifi (S覺n覺fland覺rmas覺) Tarih renimini ve arat覺rmas覺n覺 kolaylat覺rmak i癟in tarihi olaylar zaman, mek璽n ve konusuna g繹re s覺n覺fland覺r覺l覺r. 3 farkl覺 grupta s覺n覺fland覺rma yap覺l覺r; 1) Zamana G繹re S覺n覺fland覺rma: (rnek: Orta癟a tarihi,15. y羹zy覺l tarihi gibi...) 2) Mekana(Yer) G繹re s覺n覺fland覺rma: (rnek:T羹rkiye Tarihi,Avrupa tarihi gibi...) 3) Konuya G繹re S覺n覺fland覺rma: (rnek: T覺p Tarihi, Sanat tarihi gibi...) Tarihi Neden S覺n覺fland覺r覺yoruz ? Tarihi Zamana, Mekana ve Konuya g繹re s覺n覺fland覺rmam覺z覺n nedeni 繹renmeyi,繹retmeyi,arat覺rmay覺 kolaylat覺 Devamini Oku


S繹ylev (Nutuk) T羹r羹n羹n Tarihi Geliimi ve Temsilcileri

S繹ylev (nutuk) : Tek kiinin izleyici 繹n羹nde olanlar覺 bilgilendirmek daha 癟ok da coturmak amac覺yla yapt覺覺 uzun konumalara denir. S繹ylev verene s繹ylevci denir.
Burada as覺l ama癟 konferanstaki gibi bilgi vermek, izleyenleri duyguland覺r覺p coturmakt覺r. Konferansla s繹ylevi bir birinden ay覺ran en 繹nemli 繹zellik sesin olanaklar覺d覺r. Sesin olanaklar覺n覺n k繹t羹 kullan覺lmas覺 iyi bir s繹ylevi konferans havas覺na sokabilir. Bunun i癟in sesin olanaklar覺n覺n iyi kullan覺lmas覺 gerekmektedir.

Nutuk, kelime anlam覺 olarak, “s繹z, lak覺rd覺; s繹yleyi, s繹ylemek kuvveti” demektir. T羹rk癟e de bu kelime daha 癟ok &# Devamini Oku


Ergenekon Destan覺 zeti

Mool ilinde, Ouz Han soyundan 襤l Han’la, Tatar Sevin癟 Han’[14]覺n sava覺nda Moollar覺n hepsi 繹ld羹r羹l羹r. Yaln覺zca 襤l Han'覺n olu Kiyan ve amcas覺n覺n olu[14] Nukuz, eleriyle birlikte ka癟arak bir daa s覺覺n覺r.[15] Bu b繹lgede 400 y覺l boyunca kal覺p 癟oal覺rlar. Ouz Han soyundan olan 襤lhan, Mool iline h羹k羹mdar oldu. Bu s覺rada Tatarlar覺n ba覺nda Sevin癟 Han vard覺. Aralar覺nda sava 癟覺kt覺. 襤lhan daima galip geliyordu. Sevin癟 Han, K覺rg覺z Han覺na bir癟ok adamlar ve hediyeler g繹ndererek onu kendi taraf覺na 癟ekti. Oralardaki kabilelerin en kalabal覺覺 Moollar olduundan, b羹t羹n savalarda galip geliyorlard覺. 襤dareleri alt覺n Devamini Oku


Ergenekon Destan覺

Ergenekon Destan覺 (zet); G繹kt羹rkler'in t羹reyiini anlatan bir T羹rk destan覺d覺r. Genel olarak, d羹man taraf覺ndan hile ile yenilgiye urat覺lan T羹rklerin, Ergenekon Ovas覺'nda yeniden t羹reyip tekrar eski yurtlar覺na d繹nerek d羹manlar覺yla 癟arp覺malar覺n覺 anlat覺r.

Ergenekon Destan覺 (Detay)

Ergenekon Efsanesi veya Ergenekon Destan覺 Moollar覺n veya baz覺 kaynaklara g繹re G繹kt羹rklerin yeniden douuna ilikin hik璽ye. 14. y羹zy覺lda Reid羹ddin Hamedani'nin kaleme ald覺覺 Cami’羹t-Tevarih adl覺 eserinin "Mujallad-i Awwal" (Birinci Kitab覺: Mool tarihi)'in "Bāb-i Awwal" (Birinci Kap覺s覺: T羹rk ve Mool kabilelerinin tarihi)'in Devamini Oku


Tarihi Roman

Tarihi Roman : Tarihteki olay ya da kiileri konu alan romanlard覺r. Yazar tarihi ger癟ek簫leri kendi hayal g羹c羹yle birletirerek anlat覺r. Tarihsel romanlar, tarihin deiik d繹nemindeki olaylar覺 iler. Kahramanlar ger癟ek veya d羹sel olabilir. Ancak anlat覺lanlar tarih ger癟eklerine 癟ou kez uygundur. Bu roman t羹r羹 asl覺nda, Romantizmin bir 羹r羹n羹d羹r. D羹nya edebiyat覺nda bu t羹r羹n ilk 繹rneini ingiliz yazar VValter Scott vermitir. T羹rk edebiyat覺nda ise tarihi roman覺n ilk denemesi Ahmet Mithat’覺n Yeni癟eriler adl覺 roman覺 say覺labilir. Bat覺l覺 anlamda ilk tarihsel roman覺m覺z, Nam覺k kemal’in Cezmi’sidir.

Tarihi Roman rnek Devamini Oku


Tarihi destani mesneviler nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Tarihi nedir ve tarihi ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Destani nedir ve destani ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Mesneviler nedir ve mesneviler ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor