Alt Basliklar

» Sosyal Bili
» Sosyal Etki T羹rleri
» Sosyal Etki
» Sosyal Kurum
» Sosyal Olay Sosyal Olgu Fark覺
» Sosyal devleti kim bulmutur
» Sosyal b覺l覺mler alan覺nda yap覺lm覺s ink覺laplar覺n toplum hayat覺na etk覺ler覺
» Sosyal Kategori
» Osmanl覺 Toplumunda Sosyal Hareketlilik
» Kelebeklerin Yaam D繹ng羹s羹
» Sosyal Bilgiler
» Sosyal Bilgiler Sosyal Bilimler Fark覺
» Yaama Hakk覺
» Sosyal ve Ekonomik Haklar ve devler
» Uzayda yaam varm覺
» Sosyal Hayat覺n Deimesinde Tanzimat
» Yaam覺n Anlam覺
» Sosyal hayat覺 d羹zenleyen kurallar
» Sporun Sosyal Geliimdeki Rol羹
» al覺kuu Roman覺n覺n Sosyal Y繹nden 襤ncelenmesi
» Sosyal D羹zen
» Sosyal Etkileim
» Beden eitiminin sosyal a癟覺dan faydalar覺
» Kom羹nizm & Sosyalizmin Fark覺
» Sosyal Roman

Sosyal Bili

Sosyal bili, bizim toplumsal d羹nyaya ilikin bilgileri yorumlama, analiz etme, an覺msama ve kullanma bi癟imimizdir. Yani dier bireyler, gruplar ve toplumlar hakk覺nda izlenim oluturmakt覺r. Kiilerin toplumsal tutum ve davran覺lar覺; bu tutum ve davran覺lar覺n覺n s繹zel ve y羹z ifadeleri ile aktar覺m覺, kiilerin aktar覺lan bu bilgileri se癟me, yorumlama ve hat覺rlama y繹ntemleri sosyal bilile ilgilidir.

Sosyal Bili Nas覺l Ger癟ekleir

Sosyal bili, sosyal d羹nya hakk覺ndaki enformasyonu yorumlama, analiz etme ve hat覺rlama tarz覺m覺zd覺r (Baron ve Byrne, 1997). Sosyal d羹nya→ dier insanlar ve kendim Yorumlama → enformasyona sosyal ba Devamini Oku


Sosyal Etki T羹rleri

1. Uyma 2. Ricalara, zorlamalara veya grup bask覺s覺na bir cevap olarak davran覺ta ve ifade edilen tutumlarda y羹zeysel, dierlerinin 繹n羹nde ge癟ici deime. 3. Konformite 4. Dier insanlar覺n dorudan olmayan bask覺s覺n覺n sonucunda kendi kanaatlerini deitirme. 5. 襤taat 6. Bir otorite taraf覺ndan size verilen talimata ya da emre g繹re davranma. Bak覺n覺z : Sosyal Etki


Sosyal Etki

Sosyal etki, bireyin d羹羹ncelerinde, hislerinde, tutum ve davran覺lar覺nda, baka bir kii veya grup ile girdii etkileim sonucu meydana gelen deiimdir (etkilenmedir). Bu sosyal etkileim nedeniyle sosyal davran覺 ortaya 癟覺kar. Bu kii veya gruplar覺n arzulanabilir, benzer veya eksper olmas覺, onlar覺 etkili k覺lar. Bireyin bu deiimi ger癟ek veya hayali, niyetli veya niyetsiz olarak toplumun bask覺s覺 etkisiyle olur.

Sosyal Etki T羹rleri

1. Uyma 2. Ricalara, zorlamalara veya grup bask覺s覺na bir cevap olarak davran覺ta ve ifade edilen tutumlarda y羹zeysel, dierlerinin 繹n羹nde ge癟ici deime. 3. Konformite 4. Dier insanlar覺n dorudan  Devamini Oku


Sosyal Kurum

Sosyal Kurum Nedir

Birbirleriyle sosyal iliki ve etkileim halinde bir arada bulunan insanlar覺n, toplum i癟inde nas覺l davranmalar覺 gerektiini ve bu davran覺lar覺n kurallar覺n覺 belirleyen, kiilere belli ekillerde davran覺larda bulunmas覺 i癟in zorlay覺c覺 etkide bulunan, aralar覺nda birlik ve b羹t羹nl羹k olan, uyumlu ve 繹rg羹tl羹 b羹t羹nlerdir.

Sosyal Kurumlar覺n zellikleri

1. Toplumun ihtiya癟lar覺n覺 kar覺larlar. 2. Beli misyon ve vizyonlar覺 vard覺r. 3. Belirli kurallar覺 vard覺r. 4. Alt katman ve 羹st katman y繹neticileri vard覺r. 5. Eitim verirler. 6. Kurumlar, bir arada toplum halinde yaayan insanlar覺n davran覺lar覺 ve eylemleri  Devamini Oku


Sosyal Olay Sosyal Olgu Fark覺

Sosyal olay,insanlar aras覺 ilikilerden doan, bir defada olup biten, yeri ve zaman覺 belli olaylard覺r. Sosyal olguysa,sosyal olaylar覺n tekrar etmesiyle oluan,mekandan ve zamandan ba覺ms覺z kavramlard覺r. Sosyal olaylar somut ve 繹zel,sosyal olgular soyut ve geneldir. Ayr覺nt覺; Sosyal Olay: Balama ve biti noktalar覺 belirlidir. Toplumsal bir durumdur. Birden fazla kiiyi ilgilendiren bir oluumdur. Bak覺n覺z : Sosyal Olay Nedir Sosyal Olgu: Genellikle balang覺癟 ve biti zaman覺 belirsizdir. Nerede balay覺p nerede bitebilecei kesin Devamini Oku


Sosyal devleti kim bulmutur

Sosyal devleti kim bulmutur? performans 繹devi ve ac覺l laz覺m


Sosyal b覺l覺mler alan覺nda yap覺lm覺s ink覺laplar覺n toplum hayat覺na etk覺ler覺

sosyal b覺l覺mler alan覺nda yap覺lm覺s cal覺smalar覺n toplum hayat覺na etk覺ler覺


Sosyal Kategori

Sosyal Kategori : Ortak niteliklere sahip olan, fakat aralar覺nda hi癟bir iliki olmayan kiilerin oluturduu bir b羹t羹nd羹r. rnein, 繹renciler, taksi of繹rleri, memurlar, yal覺lar.

Sosyal Kategori ekilleri

1. Kitle : Ortak sosyal niteliklere sahip olan insanlar覺n oluturduu, (fiziksel yak覺nl覺klar覺 bulunmayan) kategoridir. Ayn覺 gazeteyi okuyanlar, ayn覺 futbol tak覺m覺n覺 tutanlar. 2. Sosyal S覺n覺f : Ayn覺 hayat tarz覺na sahip, gelir, eitim-繹retim, k羹lt羹r ve meslek gibi 癟eitli 繹zellikler bak覺m覺ndan birbirine benzeyen insanlar覺n oluturduklar覺 kategoridir. rnein, i癟i, iveren, k繹yl羹. 3. Az覺nl覺k :< Devamini Oku


Osmanl覺 Toplumunda Sosyal Hareketlilik

Osmanl覺 toplumunda sosyal hareketlilik iki ekilde yaanm覺t覺r:

1. Yatay Hareketlilik

Bir toplumun 羹lke corafyas覺 羹zerinde, k繹yden ehre veya bir b繹lgeden baka bir b繹lgeye gidip gelmesi ya da oraya g繹癟erek yerlemesine toplumun yatay hareketlilii denir. Bu hareketlerin bir k覺sm覺 kendiliinden ger癟eklemi, bir k覺sm覺 da devletin imar ve isk璽n politikas覺 sonunda meydana gelmitir. a) Kurulu ve y羹kselme d繹nemlerinde yatay hareketlilik: Bu d繹nemlerde yatay hareketlilik fethedilen yerlere doru yerleme eklinde g繹r羹l羹r. Osmanl覺 Devleti bu d繹nemde Balkanlar'daki T羹rk n羹fusunu art覺rmak i癟in yatay hareketlilii tevik e Devamini Oku


Kelebeklerin Yaam D繹ng羹s羹

Kelebeklerin Yaam D繹ng羹s羹

Kelebeklerin (ve g羹veler) yaam d繹ng羹s羹 4 aamadan oluur. Dii ile erkek kelebek 癟iftletikten sonra;

1. Yumurta D繹nemi (Egg)

Yaam d繹ng羹s羹n ilk aamas覺 yumurtad覺r. Dii kelebek yumurtalar覺n覺 bir yapraa b覺rak覺r. Yumurtalar覺n b羹y羹kl羹羹 bir ine ba覺 kadard覺r. Dii kelebein yumurtalar覺n覺 bir yapraa b覺rakma sebebi t覺rt覺llar覺n s羹rekli yemee ihtiya癟lar覺 olmas覺ndand覺r. Yumurtalar birka癟 g羹n i癟inde k覺r覺lmaya balar.

2. T覺rt覺l D繹nemi (Larva)

襤kinci aama t覺rt覺l d繹nemidir. Yumurtalardan 癟覺kan t覺rt覺llar yaamlar覺n覺 yaprak yiyerek ge癟irirler. 12-14 g羹n i癟i Devamini Oku


Sosyal Bilgiler

Sosyal bilgiler kavram覺 (genelde tekil kullan覺l覺r) 繹rencileri 癟evre, topluma ve insanl覺a kar覺 sorumlu birer vatanda olarak yetitirme giriimleri anlam覺na gelir. Esas amac覺 vatandal覺k konular覺yla dorudan ilgili bilgi, beceri ve tutumlar覺 kazand覺rmakt覺r.

Sosyal Bilgilerin Tan覺m覺


Sosyal Bilgiler; tarih, corafya, yurttal覺k bilgisi gibi g羹n羹m羹zde ilk繹retim okullar覺nda yer alan ancak Sosyal Bilimler denilen sosyoloji, ekonomi, siyaset, psikoloji, antropoloji, hukuk, eitim v.b disiplinlerden se癟ilerek ilk繹retim ya覺ndaki 繹rencilerin d羹zeyine uygun, daha somut ve daha yak覺n 繹zelliklere sahip duruma getirilen konular i癟ermekted Devamini Oku


Sosyal Bilgiler Sosyal Bilimler Fark覺

Sosyal bilgiler kavram覺 (genelde tekil kullan覺l覺r) 繹rencileri 癟evre, topluma ve insanl覺a kar覺 sorumlu birer vatanda olarak yetitirme giriimleri anlam覺na gelir. Esas amac覺 vatandal覺k konular覺yla dorudan ilgili bilgi, beceri ve tutumlar覺 kazand覺rmakt覺r. Sosyal bilimler ise, bilimsel bir tutumla toplumlar覺n incelendii disiplinlerdir; ilgilendii esas konu gruplar i癟inde oluan insan etkinliidir; ama癟 beeri anlay覺覺n gelimesidir. Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler Fark覺: 1. Sosyal bilgiler dersinin en 繹nemli hedefi iyi vatandalar覺n yetitirilmesidir. Bunun i癟in konular sosyal bilimlerden al覺naca覺 gibi din, ahlak, arkeoloji v Devamini Oku


Yaama Hakk覺

* 襤nsan覺n en temel hakk覺 yaamakt覺r. Temel hak ve 繹zg羹rl羹klerin uygulanmas覺 繹ncelikle yaama hakk覺na bal覺d覺r. Herkes bir dierinin yaama hakk覺na sayg覺 g繹stermelidir. * Yaama hakk覺 b羹t羹n haklar覺n temelinde olduu i癟in hi癟bir ekilde engellenemez.


Sosyal ve Ekonomik Haklar ve devler

1. Ailenin korunmas覺, 2. Eitim ve 繹renim hakk覺 ve 繹devi, 3. al覺ma ile ilgili haklar, 4. Toplu i s繹zlemesi, grev hakk覺 ve lokavt 5. crette adalet salanmas覺, 6. Sal覺k, 癟evre ve konut hakk覺, 7. Gen癟liin korunmas覺 ve spor hakk覺, 8. Sosyal g羹venlik haklar覺, 9. T羹ketici haklar覺, 10. Tarih, k羹lt羹r ve tabiat varl覺klar覺n覺n korunmas覺


Uzayda yaam varm覺

襤nsanolu G羹ne ve D羹nya'n覺n akibetini 繹ng繹rm羹 olsa gerek, milattan 繹nceki y羹zy覺llarda, air ve filiozof Lucretius, Evrenin baka k覺s覺mlar覺nda baka d羹nyalarda farkl覺 hayvan ve insan 覺rklar覺n覺n olmas覺 gerektiini vurgulam覺t覺r. 1600'l羹 y覺llarda Giordona Bruno'nun yak覺larak 繹ld羹r羹lmesinde, Evrende say覺s覺z d羹nyalar覺n bulunmas覺 olas覺l覺覺 羹zerinde yaz覺lar yazmas覺n覺n etkisi olmu olabilir. 19. y羹zy覺lda G羹ne sistemindeki dier gezegenlerde, canl覺 yarat覺klar覺n bar覺nabileceine dair yayg覺n inan覺lar belirmeye balad覺. B羹y羹k matematik癟i Gauss 1820 y覺l覺nda, D羹nya 羹zerindeki zeki uygarl覺k olarak bizler d羹nya 羹zerinde dev bo Devamini Oku


Sosyal Hayat覺n Deimesinde Tanzimat

Devletin Bat覺'ya bu ekilde a癟覺lmas覺yla 襤stanbul'da hayat birden bire deiir. Bata, daha II. Mahmut devrinde Avrupal覺lamaya balayan saray, gen癟 h羹k羹mdar, Reit Paa olmak 羹zere yenilikler halk aras覺na sokulur. Yabanc覺 k覺yafet ve adetlerini M羹sl羹man halk Beyolu'nda da g繹rmeye balar. Beyolu yeniliklerin merkezi haline gelir. Avrupa'daki m羹esseseler, terziler, manifatura t羹ccarlar覺, mobilya satan d羹kk璽nlar 癟oalmaya balar. Bunlar M羹sl羹man halk覺n da s覺k s覺k urad覺覺 yerler haline gelir. Devrin gazetelerinde g繹r羹len ilanlar, her g羹n Avrupa'dan yeni bir modan覺n girdiini g繹steriyordu. 1842'de yabanc覺 kumpanyalar memlekete gelir ve te Devamini Oku


Yaam覺n Anlam覺

Felsefi bir soru olan "Hayat覺n anlam覺 nedir?", farkl覺 insanlar taraf覺ndan farkl覺 ekillerde alg覺lanabilir ve "anlam" s繹zc羹羹n羹n buradaki belirsizlii farkl覺 a癟覺klamalara yol a癟ar: "Hayat覺n k繹keni nedir?" , "Evrenin ve yaam覺n doas覺 nedir?", "Hayat覺 deerli k覺lan ey nedir?", "襤nsan覺n hayattaki amac覺 nedir?". Bu sorulara bilimsel teorilerden felsef簾, teolojik ve ruhan簾 arg羹manlara kadar bir癟ok deiik ekilde cevap verilmektedir. Hayat: Canl覺 organizman覺n canl覺l覺k faliyetini s羹rmesi , G繹rme ,iitme , doku organlar覺n覺 kullanabilmesi , fiziksel hareketlerini yerine getirebilmesi ve yasamsal fonksiyonlar覺nda bir durma yaamamas覺 Devamini Oku


Sosyal hayat覺 d羹zenleyen kurallar

Sosyal hayat覺 d羹zenleyen kurallar nelerdir? 1. Din kurallar覺 2. Ahlak kurallar覺 3. G繹rg羹 kurallar覺 4. Hukuk kurallar覺


Sporun Sosyal Geliimdeki Rol羹

Duygusal ve toplumsal geliim birbiriyle kar覺l覺kl覺 etkileim halindedir. Her beden eitimi etkinlii toplumsal bir deneyimdir ve 癟ounlukla duygular覺 gelitirir. Bu etkinlikler sayesinde birey, duygular覺n覺 ifade etme olana覺 bulur. Sald覺rganl覺k, 繹fke, utanga癟l覺k, k覺skan癟l覺k vb. duygular覺nda boal覺m salar, bunlar覺 kontrol etmeyi salar. Beden eitimi etkinlikleri benlik geliimine de katk覺da bulunur. Beden eitimi etkinlikleri bireyde ; kurallara uyma, bakalar覺n覺n haklar覺na sayg覺, yard覺mlama, ibirliine dayal覺 yaam bi癟imi gibi al覺kanl覺klar kazand覺r覺r.

SOSYAL YNYLE SPOR

Beden eitimi ve sporun temel amac覺, insan Devamini Oku


al覺kuu Roman覺n覺n Sosyal Y繹nden 襤ncelenmesi

Soru: al覺kuu roman覺nda sosyal anlat覺mdan nas覺l faydalan覺lm覺t覺r? Mesaj: Konusuna g繹re sosyal roman ama neye dayanarak sosyal roman diyoruz bunun a癟覺klamas覺n覺 yazarsan覺z sevinirim...
Cevap: al覺kuu roman覺n覺 basit bir ak roman覺 olmaktan kurtaran, geleneksel ak hik璽yelerimizden farkl覺 k覺lan taraf覺, onun ayn覺 zamanda sosyal bir i癟erie de sahip olmas覺d覺r. Roman覺n sosyal y繹n羹n羹 ifade edebilecek en geni kelime “Anadolu”dur. Kelimenin anlam d羹nyas覺 i癟inde hem corafya hem bu corafyada yaayan insanlar hem de bu insanlar覺n sorunlar覺 vard覺r. Romanda, Anadoluya ve onun insanlar覺na bakt覺覺m覺zda “yo Devamini Oku


Sosyal D羹zen

zet: Bir toplumdaki 羹retim g羹癟leri ve 羹retim ilikileriyle din, hukuk, eitim gibi kurumlar覺n kar覺l覺kl覺 ba覺ml覺l覺k i癟inde oluturduklar覺 uyumlu bir b羹t羹nd羹r. Bu ba覺ml覺l覺覺n nedeni insan覺n doas覺ndaki bencil ve 癟覺karc覺 olmas覺d覺r. ou kez duygular覺na ve tutkular覺na kap覺lan insan覺n, kiisel istek ve h覺rslar覺n覺, kin ve d羹manl覺klar覺n覺 繹ne 癟覺kararak, d羹zenli bir toplum i癟inde yaamay覺 olanaks覺z k覺lar. Bu nedenle toplumsal d羹zeni salayacak olan kurallara ve bireyi bu kurallara uymaya zorlayan din, devlet, ahl璽k, aile gibi kurumlar覺n varl覺覺na ihtiya癟 duyulmutur. Bu da yeterli gelmedii i癟in daha g羹癟l羹 bir oto Devamini Oku


Sosyal Etkileim

襤nsanlar覺n, toplumlar覺n birbirlerinden etkilenmesi, birbirlerine bilgi, k羹lt羹r, vs. aktarmas覺. Sosyal etkileim genellikle iletiim yoluyla insanlar覺n ve gruplar覺n hareketlerinin kar覺l覺kl覺 etkileimini de ifade eder. Bu tan覺m kiinin kendisiyle etkileimini 襤癟ine al覺r.

Terim 羹癟 farkl覺 anlamda kullan覺lmaktad覺r.

襤lk anlamda insana uyguland覺覺nda en basit sosyal etkileim, aa覺daki 繹rneklerde g繹r羹lebilecei gibi kiiler ve sosyal g羹癟ler aras覺ndaki kar覺l覺kl覺 etkileimdir: "襤nsan doas覺nda ve k羹l簫t羹rde varl覺覺n覺 bulan sosyal fakt繹rlerin kar覺l覺kl覺 etkileimi sosyal etkileimdir." "Sosyal etkileim karl覺kl Devamini Oku


Beden eitiminin sosyal a癟覺dan faydalar覺

Beden eitimi ve sporun temel amac覺, insan覺n beden ve ruh sal覺覺n覺 gelitirmek, iradesini g羹癟l羹 k覺lmakt覺r. Beden eitimi ve spor iradeyi g羹癟lendirerek, insan覺n kendi kendine g羹veninin gelimesi ve kiiliinin olgunlamas覺n覺 salar. Kiinin gizli yeteneklerini ve yap覺c覺 y繹n羹n羹 harekete ge癟irerek fiziksel gelimenin yan覺 s覺ra ruhsal ve sosyal gelimeyi olas覺 k覺lar. P羹berte (yeni gelime) d繹neminde fiziksel gelimenin durmas覺na kar覺l覺k kiiliin olgunlamas覺, ruhsal ve sosyal gelime devam eder. Kiiler aras覺ndaki ilikileri 癟oaltmak, grup 癟al覺mas覺n覺 kolaylat覺rmak, kar覺l覺kl覺 dayan覺may覺 salamak, kiiyi  Devamini Oku


Kom羹nizm & Sosyalizmin Fark覺

Kom羹nizm ile Sosyalizmin fark覺 nedir? Bu iki kavram da 癟eitli a癟覺lardan 癟eitli anlamlar ifade ediyor olmakla beraber, burada kastedilen, insan toplumunun gelimesindeki basamaklar olarak bunlar覺n ne anlama geldii ve bu a癟覺dan aralar覺ndaki fark覺n ne olduudur. Marksizme g繹re kapitalizmin y覺k覺lmas覺yla birlikte bir ge癟i d繹nemi balar ve bu d繹nemin bitimiyle kom羹nist topluma ula覺l覺r ki, bu toplum da kendi geliimi bak覺m覺ndan iki temel evreye ayr覺l覺r. Marx bu evreleri kom羹nizmin alt ve 羹st evreleri olarak adland覺r覺r. 襤te kom羹nizmin alt evresine ayn覺 zamanda sosyalizm denir. Bu alt evreye sosyalizm denmesi dolay覺s覺yla, 羹st evreyi anlatmak i癟in Devamini Oku


Sosyal Roman

Sosyal Roman : 襤nsan yaam覺n覺 s覺n覺rs覺z k羹lt羹r birikimi i癟inde yer alan ve insan覺 derinden etkileyen toplumsal, siyasi olaylar, inan癟lar, gelenek ve g繹renekleri bazen eletirisel, bazen de bilimsel a癟覺dan ele al覺p anlatan romanlard覺r. Sosyal Roman eitleri : Bir fikri savunup bilimsel verilerle olaya yaklaan "Tezli Roman"; toplumdaki inan癟 ve gele簫nekleri anlatan "T繹re Roman覺", bir olay覺 eletirisel yakla覺mla anlatan "Yergi Roman覺", belli bir yerin 繹zelliklerini anlatan "Mahalli Roman". Toplumsal sorunlan ileyen romanlar bu gruba girer. Bu t羹r romanlarda sosyal olay ve olgular覺n (ihtilaller, s覺n覺f Devamini Oku


Sosyal yasam nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Sosyal ile ilgili yazilar..

2 ) Yasam nedir ve yasam ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor