Alt Basliklar

» Sosyal Kategori
» Osmanl覺 Toplumunda Sosyal Hareketlilik
» Kelebeklerin Yaam D繹ng羹s羹
» Sosyal Bilgiler
» Sosyal Bilgiler Sosyal Bilimler Fark覺
» Yaama Hakk覺
» Sosyal ve Ekonomik Haklar ve devler
» Uzayda yaam varm覺
» Sosyal Hayat覺n Deimesinde Tanzimat
» Yaam覺n Anlam覺
» Sosyal hayat覺 d羹zenleyen kurallar
» Sporun Sosyal Geliimdeki Rol羹
» al覺kuu Roman覺n覺n Sosyal Y繹nden 襤ncelenmesi
» Sosyal D羹zen
» Sosyal Etkileim
» Beden eitiminin sosyal a癟覺dan faydalar覺
» Kom羹nizm & Sosyalizmin Fark覺
» Sosyal Roman
» Adler Sosyal 襤lgi Kavram覺
» Sosyal Geliim
» Sosyal Haklar
» Sosyal Devletin lkemizdeki Geliimi
» Neden Sosyal Devlet Varolmal覺
» Sosyal K羹lt羹rel rnekler
» Anayasam覺z覺n 67. maddesi nas覺l g羹vence alt覺na al覺nm覺t覺r

Sosyal Kategori

Sosyal Kategori : Ortak niteliklere sahip olan, fakat aralar覺nda hi癟bir iliki olmayan kiilerin oluturduu bir b羹t羹nd羹r. rnein, 繹renciler, taksi of繹rleri, memurlar, yal覺lar.

Sosyal Kategori ekilleri

1. Kitle : Ortak sosyal niteliklere sahip olan insanlar覺n oluturduu, (fiziksel yak覺nl覺klar覺 bulunmayan) kategoridir. Ayn覺 gazeteyi okuyanlar, ayn覺 futbol tak覺m覺n覺 tutanlar. 2. Sosyal S覺n覺f : Ayn覺 hayat tarz覺na sahip, gel Devamini Oku


Osmanl覺 Toplumunda Sosyal Hareketlilik

Osmanl覺 toplumunda sosyal hareketlilik iki ekilde yaanm覺t覺r:

1. Yatay Hareketlilik

Bir toplumun 羹lke corafyas覺 羹zerinde, k繹yden ehre veya bir b繹lgeden baka bir b繹lgeye gidip gelmesi ya da oraya g繹癟erek yerlemesine toplumun yatay hareketlilii denir. Bu hareketlerin bir k覺sm覺 kendiliinden ger癟eklemi, bir k覺sm覺 da devletin imar ve isk璽n politikas覺 sonunda meydana gelmitir. a) Kurulu ve y羹kselme d繹nemlerinde yatay hareketlilik:Devamini Oku


Kelebeklerin Yaam D繹ng羹s羹

Kelebeklerin Yaam D繹ng羹s羹

Kelebeklerin (ve g羹veler) yaam d繹ng羹s羹 4 aamadan oluur. Dii ile erkek kelebek 癟iftletikten sonra;

1. Yumurta D繹nemi (Egg)

Yaam d繹ng羹s羹n ilk aamas覺 yumurtad覺r. Dii kelebek yumurtalar覺n覺 bir yapraa b覺rak覺r. Yumurtalar覺n b羹y羹kl羹羹 bir ine ba覺 kadard覺r. Dii kelebein yumurtalar覺n覺 bir yapraa b覺rakma sebebi t覺rt覺llar覺n s羹rekli yemee ihtiya癟lar覺 olmas覺ndand覺r. Yumurtalar birka癟 g羹n Devamini Oku


Sosyal Bilgiler

Sosyal bilgiler kavram覺 (genelde tekil kullan覺l覺r) 繹rencileri 癟evre, topluma ve insanl覺a kar覺 sorumlu birer vatanda olarak yetitirme giriimleri anlam覺na gelir. Esas amac覺 vatandal覺k konular覺yla dorudan ilgili bilgi, beceri ve tutumlar覺 kazand覺rmakt覺r.

Sosyal Bilgilerin Tan覺m覺


Sosyal Bilgiler; tarih, corafya, yurttal覺k bilgisi gibi g羹n羹m羹zde ilk繹retim okullar覺nda yer alan ancak Sosyal Bilimler denilen sosyoloji, ekonomi, siyaset, psikolo Devamini Oku


Sosyal Bilgiler Sosyal Bilimler Fark覺

Sosyal bilgiler kavram覺 (genelde tekil kullan覺l覺r) 繹rencileri 癟evre, topluma ve insanl覺a kar覺 sorumlu birer vatanda olarak yetitirme giriimleri anlam覺na gelir. Esas amac覺 vatandal覺k konular覺yla dorudan ilgili bilgi, beceri ve tutumlar覺 kazand覺rmakt覺r. Sosyal bilimler ise, bilimsel bir tutumla toplumlar覺n incelendii disiplinlerdir; ilgilendii esas konu gruplar i癟inde oluan insan etkinliidir; ama癟 beeri anlay覺覺n gelimesidir. Sosyal Bilimle Devamini Oku


Yaama Hakk覺

* 襤nsan覺n en temel hakk覺 yaamakt覺r. Temel hak ve 繹zg羹rl羹klerin uygulanmas覺 繹ncelikle yaama hakk覺na bal覺d覺r. Herkes bir dierinin yaama hakk覺na sayg覺 g繹stermelidir. * Yaama hakk覺 b羹t羹n haklar覺n temelinde olduu i癟in hi癟bir ekilde engellenemez.


Sosyal ve Ekonomik Haklar ve devler

1. Ailenin korunmas覺, 2. Eitim ve 繹renim hakk覺 ve 繹devi, 3. al覺ma ile ilgili haklar, 4. Toplu i s繹zlemesi, grev hakk覺 ve lokavt 5. crette adalet salanmas覺, 6. Sal覺k, 癟evre ve konut hakk覺, 7. Gen癟liin korunmas覺 ve spor hakk覺, 8. Sosyal g羹venlik haklar覺, 9. T羹ketici haklar覺, 10. Tarih, k羹lt羹r ve tabiat varl覺klar覺n覺n korunmas覺


Uzayda yaam varm覺

襤nsanolu G羹ne ve D羹nya'n覺n akibetini 繹ng繹rm羹 olsa gerek, milattan 繹nceki y羹zy覺llarda, air ve filiozof Lucretius, Evrenin baka k覺s覺mlar覺nda baka d羹nyalarda farkl覺 hayvan ve insan 覺rklar覺n覺n olmas覺 gerektiini vurgulam覺t覺r. 1600'l羹 y覺llarda Giordona Bruno'nun yak覺larak 繹ld羹r羹lmesinde, Evrende say覺s覺z d羹nyalar覺n bulunmas覺 olas覺l覺覺 羹zerinde yaz覺lar yazmas覺n覺n etkisi olmu olabilir. 19. y羹zy覺lda G羹ne sistemindeki dier gezegenlerde, c Devamini Oku


Sosyal Hayat覺n Deimesinde Tanzimat

Devletin Bat覺'ya bu ekilde a癟覺lmas覺yla 襤stanbul'da hayat birden bire deiir. Bata, daha II. Mahmut devrinde Avrupal覺lamaya balayan saray, gen癟 h羹k羹mdar, Reit Paa olmak 羹zere yenilikler halk aras覺na sokulur. Yabanc覺 k覺yafet ve adetlerini M羹sl羹man halk Beyolu'nda da g繹rmeye balar. Beyolu yeniliklerin merkezi haline gelir. Avrupa'daki m羹esseseler, terziler, manifatura t羹ccarlar覺, mobilya satan d羹kk璽nlar 癟oalmaya balar. Bunlar M羹sl羹man halk覺n da s覺k Devamini Oku


Yaam覺n Anlam覺

Felsefi bir soru olan "Hayat覺n anlam覺 nedir?", farkl覺 insanlar taraf覺ndan farkl覺 ekillerde alg覺lanabilir ve "anlam" s繹zc羹羹n羹n buradaki belirsizlii farkl覺 a癟覺klamalara yol a癟ar: "Hayat覺n k繹keni nedir?" , "Evrenin ve yaam覺n doas覺 nedir?", "Hayat覺 deerli k覺lan ey nedir?", "襤nsan覺n hayattaki amac覺 nedir?". Bu sorulara bilimsel teorilerden felsef簾, teolojik ve ruhan簾 arg羹manlara kadar bir癟ok deiik ekilde cevap verilmektedir. Hayat: Canl Devamini Oku


Sosyal hayat覺 d羹zenleyen kurallar

Sosyal hayat覺 d羹zenleyen kurallar nelerdir? 1. Din kurallar覺 2. Ahlak kurallar覺 3. G繹rg羹 kurallar覺 4. Hukuk kurallar覺


Sporun Sosyal Geliimdeki Rol羹

Duygusal ve toplumsal geliim birbiriyle kar覺l覺kl覺 etkileim halindedir. Her beden eitimi etkinlii toplumsal bir deneyimdir ve 癟ounlukla duygular覺 gelitirir. Bu etkinlikler sayesinde birey, duygular覺n覺 ifade etme olana覺 bulur. Sald覺rganl覺k, 繹fke, utanga癟l覺k, k覺skan癟l覺k vb. duygular覺nda boal覺m salar, bunlar覺 kontrol etmeyi salar. Beden eitimi etkinlikleri benlik geliimine de katk覺da bulunur. Beden eitimi etkinlikleri bireyde ; kurallara uyma, ba Devamini Oku


al覺kuu Roman覺n覺n Sosyal Y繹nden 襤ncelenmesi

Soru: al覺kuu roman覺nda sosyal anlat覺mdan nas覺l faydalan覺lm覺t覺r? Mesaj: Konusuna g繹re sosyal roman ama neye dayanarak sosyal roman diyoruz bunun a癟覺klamas覺n覺 yazarsan覺z sevinirim...
Cevap: al覺kuu roman覺n覺 basit bir ak roman覺 olmaktan kurtaran, geleneksel ak hik璽yelerimizden farkl覺 k覺lan taraf覺, onun ayn覺 zamanda sosyal bir i癟erie de sahip olmas覺d覺r. Roman覺n sosyal y繹n羹n羹 ifade edebilecek en geni kelime “Anadolu”d Devamini Oku


Sosyal D羹zen

zet: Bir toplumdaki 羹retim g羹癟leri ve 羹retim ilikileriyle din, hukuk, eitim gibi kurumlar覺n kar覺l覺kl覺 ba覺ml覺l覺k i癟inde oluturduklar覺 uyumlu bir b羹t羹nd羹r. Bu ba覺ml覺l覺覺n nedeni insan覺n doas覺ndaki bencil ve 癟覺karc覺 olmas覺d覺r. ou kez duygular覺na ve tutkular覺na kap覺lan insan覺n, kiisel istek ve h覺rslar覺n覺, kin ve d羹manl覺klar覺n覺 繹ne 癟覺kararak, d羹zenli bir toplum i癟inde yaamay覺 olanaks覺z k覺lar. Bu nedenle toplumsal d羹ze Devamini Oku


Sosyal Etkileim

襤nsanlar覺n, toplumlar覺n birbirlerinden etkilenmesi, birbirlerine bilgi, k羹lt羹r, vs. aktarmas覺. Sosyal etkileim genellikle iletiim yoluyla insanlar覺n ve gruplar覺n hareketlerinin kar覺l覺kl覺 etkileimini de ifade eder. Bu tan覺m kiinin kendisiyle etkileimini 襤癟ine al覺r.

Terim 羹癟 farkl覺 anlamda kullan覺lmaktad覺r.

襤lk anlamda insana uyguland覺覺nda en basit sosyal etkileim, aa覺daki 繹rneklerde g繹r羹lebilecei gibi kiiler ve sosyal g羹癟l Devamini Oku


Beden eitiminin sosyal a癟覺dan faydalar覺

Beden eitimi ve sporun temel amac覺, insan覺n beden ve ruh sal覺覺n覺 gelitirmek, iradesini g羹癟l羹 k覺lmakt覺r. Beden eitimi ve spor iradeyi g羹癟lendirerek, insan覺n kendi kendine g羹veninin gelimesi ve kiiliinin olgunlamas覺n覺 salar. Kiinin gizli yeteneklerini ve yap覺c覺 y繹n羹n羹 harekete ge癟irerek fiziksel gelimenin yan覺 s覺ra ruhsal ve sosyal gelimeyi olas覺 k覺lar. P羹berte (yeni gelime) d繹neminde fiziksel gelimenin durmas覺na kar覺l覺k ki Devamini Oku


Kom羹nizm & Sosyalizmin Fark覺

Kom羹nizm ile Sosyalizmin fark覺 nedir? Bu iki kavram da 癟eitli a癟覺lardan 癟eitli anlamlar ifade ediyor olmakla beraber, burada kastedilen, insan toplumunun gelimesindeki basamaklar olarak bunlar覺n ne anlama geldii ve bu a癟覺dan aralar覺ndaki fark覺n ne olduudur. Marksizme g繹re kapitalizmin y覺k覺lmas覺yla birlikte bir ge癟i d繹nemi balar ve bu d繹nemin bitimiyle kom羹nist topluma ula覺l覺r ki, bu toplum da kendi geliimi bak覺m覺ndan iki temel evreye ayr覺l覺r. Marx bu Devamini Oku


Sosyal Roman

Sosyal Roman : 襤nsan yaam覺n覺 s覺n覺rs覺z k羹lt羹r birikimi i癟inde yer alan ve insan覺 derinden etkileyen toplumsal, siyasi olaylar, inan癟lar, gelenek ve g繹renekleri bazen eletirisel, bazen de bilimsel a癟覺dan ele al覺p anlatan romanlard覺r. Sosyal Roman eitleri : Bir fikri savunup bilimsel verilerle olaya yaklaan "Tezli Roman"; toplumdaki inan癟 ve gele簫nekleri anlatan "T繹re Roman覺", bir olay覺 eletirisel yakla覺mla anlatan "Yergi R Devamini Oku


Adler Sosyal 襤lgi Kavram覺

TOPLUMSAL 襤LG襤 襤nsan, bebek ve 癟ocuk da dahil, d覺 d羹nyadan gelen uyaranlardan direk etkilenen ya da kendi i癟inde oluan d羹rt羹lerin tutsa覺 olan bir varl覺k deildir.- Adler'e g繹re insan, kendi alg覺lar覺n覺, eylemlerini, d羹羹ncelerini ve g繹r羹lerini oluturma ve bi癟imlendirme konusunda doutan yeteneklidir ve yaratt覺覺 kavramlar, kendisini ve d羹nyas覺n覺 anlaml覺 bir bi癟imde temsil ederler. Adler, insan覺n bu yeteneini yarat覺c覺 g羹癟 olarak adland覺rm覺t覺r Devamini Oku


Sosyal Geliim

Sosyal geliim, bireyin, 癟evresindeki bireylerle sosyal ilikiler kurmas覺 sonucu; i癟inde bulunduu toplumun ve evrensel k羹lt羹r羹n, ilke ve deerlerine uyum i癟in gerekli olan, davran覺 ve yakla覺mlar覺 kazanmas覺 s羹recidir. Sosyalleme ya da sosyal geliim, bireyin belli bir toplumun davran覺 kal覺plar覺n覺 kiiliine mal ederek, o topluma ait bir kii konumuna gelmesidir. Sosyalleme; bireyin sosyal bir varl覺k durumuna gelmesidir. Sosyal geliim, bireyin, sosya Devamini Oku


Sosyal Haklar

Sosyal devletin temel amac覺 herkese insan onuruna yaraan asgari bir yaam d羹zeyi salamakt覺r. Eer devlet kendini sosyal devlet olarak tan覺ml覺yorsa u haklar覺 da vatandalar覺na salamal覺d覺r: a. al覺ma hakk覺 b. Adil 羹cret hakk覺 c. Sosyal g羹venlik hakk覺 d. Konut hakk覺 e. Sal覺k hakk覺 f. Eitim hakk覺 a. al覺ma hakk覺 : 1982 anayasam覺z覺n 49. maddesi  Devamini Oku


Sosyal Devletin lkemizdeki Geliimi

Sosyal devlet kavram覺 1961 anayasas覺yla 羹lkemizde g羹ndeme geldiyse de asl覺nda bu kavram cumhuriyet 繹ncesine dayan覺r. I. Merutiyet 繹ncesi baz覺 gruplara bir tak覺m haklar salanm覺t覺.Ama bu haklar kesin bir kanun koruyuculuu alt覺nda deildi. I. Merutiyet ve bunu izleyen d繹nemde s覺n覺rl覺 ve dolayl覺 baz覺 yasalat覺rma giriimleri yap覺lm覺 olmakla birlikte,II.Merutiyet d繹nemine kadar bir devlet m羹dahalesine rastlan覺lmamaktad覺r. II.Merutiyetin ilan覺 ile o Devamini Oku


Neden Sosyal Devlet Varolmal覺

Neden Sosyal Devlet Varolmal覺? Sosyal devlet insana en yak覺n devlet bi癟imidir. Ne kapitalist sistem gibi halktan kopar ne de kom羹nist sistem de olduu gibi halk覺 k覺s覺tlar. Sosyal Devletin insan ve halk odakl覺 olmas覺 bile bu sorunun cevab覺n覺 verir. Kapitalizmin ac覺mas覺zl覺覺 alt覺nda ezilen toplumlar覺 g繹rd羹k癟e sosyal devlet gerekliliinin 繹nemi kat kat daha fazla artar. Devlet kendine y繹nelmek yerine devleti oluturan halka odaklanmal覺d覺r. Halk devlet i癟in deil devle Devamini Oku


Sosyal K羹lt羹rel rnekler

Her toplumda, halk覺n toplum ilerine faal bir ekilde ve ibirlii halinde itirak edip etmeyeceini bir dereceye kadar tayin eden ve ibirlii halinde hareket edecekleri veya diren癟 g繹sterecekleri tarz覺 hemen tamamen tayin eden baz覺 geleneksel davran覺 tarzlar覺 geliir. Bu, yukar覺da ifade edilmise de ayr覺nt覺l覺 bir a癟覺klamay覺 gerektirir . Yunanistan’a dair son bir rapor, yunanl覺lar覺n dehetli bir ekilde sad覺k bulunduklar覺 “bir grup i癟inde domu&# Devamini Oku


Anayasam覺z覺n 67. maddesi nas覺l g羹vence alt覺na al覺nm覺t覺r

Anayasam覺z覺n 67. maddesi son f覺kras覺yla g羹vence alt覺na al覺nm覺t覺r. Aa覺da anasayas覺n覺n 67. maddesini veriyorum. 'Se癟me, se癟ilme ve siyasi faaliyette bulunma haklar覺' bal覺kl覺 67. maddesinin son f覺kras覺: Se癟im kanunlar覺nda yap覺lan deiiklikler, y羹r羹rl羹e girdii tarihten itibaren bir y覺l i癟inde yap覺lacak se癟imlerde uygulanmaz.

67. Madde

MADDE 67. – Vatandalar, kanunda g繹sterilen artlara uygun olarak, se癟me, se癟ilm Devamini Oku


Sosyal yasam nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Sosyal ile ilgili yazilar..

2 ) Yasam nedir ve yasam ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

NedirOgren.Com