Alt Basliklar

» Sosyal devleti kim bulmutur
» Sosyal b覺l覺mler alan覺nda yap覺lm覺s ink覺laplar覺n toplum hayat覺na etk覺ler覺
» Sosyal Kategori
» Osmanl覺 Toplumunda Sosyal Hareketlilik
» Sosyal Bilgiler
» Sosyal Bilgiler Sosyal Bilimler Fark覺
» Sosyal ve Ekonomik Haklar ve devler
» Sosyal Hayat覺n Deimesinde Tanzimat
» Sosyal hayat覺 d羹zenleyen kurallar
» Sporun Sosyal Geliimdeki Rol羹
» al覺kuu Roman覺n覺n Sosyal Y繹nden 襤ncelenmesi
» Sosyal D羹zen
» Etkileim
» Sosyal Etkileim
» Toplumsal Etkileim
» Beden eitiminin sosyal a癟覺dan faydalar覺
» Kom羹nizm & Sosyalizmin Fark覺
» Sosyal Roman
» Adler Sosyal 襤lgi Kavram覺
» Sosyal Geliim
» Sosyal Haklar
» Sosyal Devletin lkemizdeki Geliimi
» Neden Sosyal Devlet Varolmal覺
» Sosyal K羹lt羹rel rnekler
» Atat羹rk'羹n Sosyal Bilimlerin Gelimesine Y繹nelik Yapt覺覺 al覺malar

Sosyal devleti kim bulmutur

Sosyal devleti kim bulmutur? performans 繹devi ve ac覺l laz覺m


Sosyal b覺l覺mler alan覺nda yap覺lm覺s ink覺laplar覺n toplum hayat覺na etk覺ler覺

sosyal b覺l覺mler alan覺nda yap覺lm覺s cal覺smalar覺n toplum hayat覺na etk覺ler覺


Sosyal Kategori

Sosyal Kategori : Ortak niteliklere sahip olan, fakat aralar覺nda hi癟bir iliki olmayan kiilerin oluturduu bir b羹t羹nd羹r. rnein, 繹renciler, taksi of繹rleri, memurlar, yal覺lar.

Sosyal Kategori ekilleri

1. Kitle : Ortak sosyal niteliklere sahip olan insanlar覺n oluturduu, (fiziksel yak覺nl覺klar覺 bulunmayan) kategoridir. Ayn覺 gazeteyi okuyanlar, ayn覺 futbol tak覺m覺n覺 tutanlar. 2. Sosyal S覺n覺f : Ayn覺 hayat tarz覺na sahip, gelir, eitim-繹retim, k羹lt羹r ve meslek gibi 癟eitli 繹zellikler bak覺m覺ndan birbirine benzeyen insanlar覺n oluturduklar覺 kategoridir. rnein, i癟i, iveren, k繹yl羹. 3. Az覺nl覺k :< Devamini Oku


Osmanl覺 Toplumunda Sosyal Hareketlilik

Osmanl覺 toplumunda sosyal hareketlilik iki ekilde yaanm覺t覺r:

1. Yatay Hareketlilik

Bir toplumun 羹lke corafyas覺 羹zerinde, k繹yden ehre veya bir b繹lgeden baka bir b繹lgeye gidip gelmesi ya da oraya g繹癟erek yerlemesine toplumun yatay hareketlilii denir. Bu hareketlerin bir k覺sm覺 kendiliinden ger癟eklemi, bir k覺sm覺 da devletin imar ve isk璽n politikas覺 sonunda meydana gelmitir. a) Kurulu ve y羹kselme d繹nemlerinde yatay hareketlilik: Bu d繹nemlerde yatay hareketlilik fethedilen yerlere doru yerleme eklinde g繹r羹l羹r. Osmanl覺 Devleti bu d繹nemde Balkanlar'daki T羹rk n羹fusunu art覺rmak i癟in yatay hareketlilii tevik e Devamini Oku


Sosyal Bilgiler

Sosyal bilgiler kavram覺 (genelde tekil kullan覺l覺r) 繹rencileri 癟evre, topluma ve insanl覺a kar覺 sorumlu birer vatanda olarak yetitirme giriimleri anlam覺na gelir. Esas amac覺 vatandal覺k konular覺yla dorudan ilgili bilgi, beceri ve tutumlar覺 kazand覺rmakt覺r.

Sosyal Bilgilerin Tan覺m覺


Sosyal Bilgiler; tarih, corafya, yurttal覺k bilgisi gibi g羹n羹m羹zde ilk繹retim okullar覺nda yer alan ancak Sosyal Bilimler denilen sosyoloji, ekonomi, siyaset, psikoloji, antropoloji, hukuk, eitim v.b disiplinlerden se癟ilerek ilk繹retim ya覺ndaki 繹rencilerin d羹zeyine uygun, daha somut ve daha yak覺n 繹zelliklere sahip duruma getirilen konular i癟ermekted Devamini Oku


Sosyal Bilgiler Sosyal Bilimler Fark覺

Sosyal bilgiler kavram覺 (genelde tekil kullan覺l覺r) 繹rencileri 癟evre, topluma ve insanl覺a kar覺 sorumlu birer vatanda olarak yetitirme giriimleri anlam覺na gelir. Esas amac覺 vatandal覺k konular覺yla dorudan ilgili bilgi, beceri ve tutumlar覺 kazand覺rmakt覺r. Sosyal bilimler ise, bilimsel bir tutumla toplumlar覺n incelendii disiplinlerdir; ilgilendii esas konu gruplar i癟inde oluan insan etkinliidir; ama癟 beeri anlay覺覺n gelimesidir. Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler Fark覺: 1. Sosyal bilgiler dersinin en 繹nemli hedefi iyi vatandalar覺n yetitirilmesidir. Bunun i癟in konular sosyal bilimlerden al覺naca覺 gibi din, ahlak, arkeoloji v Devamini Oku


Sosyal ve Ekonomik Haklar ve devler

1. Ailenin korunmas覺, 2. Eitim ve 繹renim hakk覺 ve 繹devi, 3. al覺ma ile ilgili haklar, 4. Toplu i s繹zlemesi, grev hakk覺 ve lokavt 5. crette adalet salanmas覺, 6. Sal覺k, 癟evre ve konut hakk覺, 7. Gen癟liin korunmas覺 ve spor hakk覺, 8. Sosyal g羹venlik haklar覺, 9. T羹ketici haklar覺, 10. Tarih, k羹lt羹r ve tabiat varl覺klar覺n覺n korunmas覺


Sosyal Hayat覺n Deimesinde Tanzimat

Devletin Bat覺'ya bu ekilde a癟覺lmas覺yla 襤stanbul'da hayat birden bire deiir. Bata, daha II. Mahmut devrinde Avrupal覺lamaya balayan saray, gen癟 h羹k羹mdar, Reit Paa olmak 羹zere yenilikler halk aras覺na sokulur. Yabanc覺 k覺yafet ve adetlerini M羹sl羹man halk Beyolu'nda da g繹rmeye balar. Beyolu yeniliklerin merkezi haline gelir. Avrupa'daki m羹esseseler, terziler, manifatura t羹ccarlar覺, mobilya satan d羹kk璽nlar 癟oalmaya balar. Bunlar M羹sl羹man halk覺n da s覺k s覺k urad覺覺 yerler haline gelir. Devrin gazetelerinde g繹r羹len ilanlar, her g羹n Avrupa'dan yeni bir modan覺n girdiini g繹steriyordu. 1842'de yabanc覺 kumpanyalar memlekete gelir ve te Devamini Oku


Sosyal hayat覺 d羹zenleyen kurallar

Sosyal hayat覺 d羹zenleyen kurallar nelerdir? 1. Din kurallar覺 2. Ahlak kurallar覺 3. G繹rg羹 kurallar覺 4. Hukuk kurallar覺


Sporun Sosyal Geliimdeki Rol羹

Duygusal ve toplumsal geliim birbiriyle kar覺l覺kl覺 etkileim halindedir. Her beden eitimi etkinlii toplumsal bir deneyimdir ve 癟ounlukla duygular覺 gelitirir. Bu etkinlikler sayesinde birey, duygular覺n覺 ifade etme olana覺 bulur. Sald覺rganl覺k, 繹fke, utanga癟l覺k, k覺skan癟l覺k vb. duygular覺nda boal覺m salar, bunlar覺 kontrol etmeyi salar. Beden eitimi etkinlikleri benlik geliimine de katk覺da bulunur. Beden eitimi etkinlikleri bireyde ; kurallara uyma, bakalar覺n覺n haklar覺na sayg覺, yard覺mlama, ibirliine dayal覺 yaam bi癟imi gibi al覺kanl覺klar kazand覺r覺r.

SOSYAL YNYLE SPOR

Beden eitimi ve sporun temel amac覺, insan Devamini Oku


al覺kuu Roman覺n覺n Sosyal Y繹nden 襤ncelenmesi

Soru: al覺kuu roman覺nda sosyal anlat覺mdan nas覺l faydalan覺lm覺t覺r? Mesaj: Konusuna g繹re sosyal roman ama neye dayanarak sosyal roman diyoruz bunun a癟覺klamas覺n覺 yazarsan覺z sevinirim...
Cevap: al覺kuu roman覺n覺 basit bir ak roman覺 olmaktan kurtaran, geleneksel ak hik璽yelerimizden farkl覺 k覺lan taraf覺, onun ayn覺 zamanda sosyal bir i癟erie de sahip olmas覺d覺r. Roman覺n sosyal y繹n羹n羹 ifade edebilecek en geni kelime “Anadolu”dur. Kelimenin anlam d羹nyas覺 i癟inde hem corafya hem bu corafyada yaayan insanlar hem de bu insanlar覺n sorunlar覺 vard覺r. Romanda, Anadoluya ve onun insanlar覺na bakt覺覺m覺zda “yo Devamini Oku


Sosyal D羹zen

zet: Bir toplumdaki 羹retim g羹癟leri ve 羹retim ilikileriyle din, hukuk, eitim gibi kurumlar覺n kar覺l覺kl覺 ba覺ml覺l覺k i癟inde oluturduklar覺 uyumlu bir b羹t羹nd羹r. Bu ba覺ml覺l覺覺n nedeni insan覺n doas覺ndaki bencil ve 癟覺karc覺 olmas覺d覺r. ou kez duygular覺na ve tutkular覺na kap覺lan insan覺n, kiisel istek ve h覺rslar覺n覺, kin ve d羹manl覺klar覺n覺 繹ne 癟覺kararak, d羹zenli bir toplum i癟inde yaamay覺 olanaks覺z k覺lar. Bu nedenle toplumsal d羹zeni salayacak olan kurallara ve bireyi bu kurallara uymaya zorlayan din, devlet, ahl璽k, aile gibi kurumlar覺n varl覺覺na ihtiya癟 duyulmutur. Bu da yeterli gelmedii i癟in daha g羹癟l羹 bir oto Devamini Oku


Etkileim

Etkileim, nesnelerin ya da olaylar覺n kar覺l覺kl覺 birbirlerini etkilemeleri anlam覺na gelir. Etkinin 癟ift y繹nl羹 olan覺d覺r diyebiliriz. Etkileim; insan覺n olduu her yerde s繹z konusudur. 襤te, evde, okulda insanlardan, nesnelerden etkilenir ve onlar覺 etkileriz. rnein 繹retimsel etkileim; 繹renciyle onun 癟evresi aras覺nda yer alan olayd覺r. Bir baka tan覺ma g繹re ise; kayna覺n iletisini al覺c覺dan gelen tepkiye dayanarak deitirebildii ve yeni bir iletiyi kar覺l覺kl覺 olarak oluturduu 癟ift y繹nl羹 iletiim ise, etkileim s羹recidir.


Sosyal Etkileim

襤nsanlar覺n, toplumlar覺n birbirlerinden etkilenmesi, birbirlerine bilgi, k羹lt羹r, vs. aktarmas覺. Sosyal etkileim genellikle iletiim yoluyla insanlar覺n ve gruplar覺n hareketlerinin kar覺l覺kl覺 etkileimini de ifade eder. Bu tan覺m kiinin kendisiyle etkileimini 襤癟ine al覺r.

Terim 羹癟 farkl覺 anlamda kullan覺lmaktad覺r.

襤lk anlamda insana uyguland覺覺nda en basit sosyal etkileim, aa覺daki 繹rneklerde g繹r羹lebilecei gibi kiiler ve sosyal g羹癟ler aras覺ndaki kar覺l覺kl覺 etkileimdir: "襤nsan doas覺nda ve k羹l簫t羹rde varl覺覺n覺 bulan sosyal fakt繹rlerin kar覺l覺kl覺 etkileimi sosyal etkileimdir." "Sosyal etkileim karl覺kl Devamini Oku


Toplumsal Etkileim

襤nsanlar覺n, toplumlar覺n birbirlerinden etkilenmesi, birbirlerine bilgi, k羹lt羹r, vs. aktarmas覺. Sosyal etkileim genellikle iletiim yoluyla insanlar覺n ve gruplar覺n hareketlerinin kar覺l覺kl覺 etkileimini de ifade eder. Bu tan覺m kiinin kendisiyle etkileimini 襤癟ine al覺r.

Terim 羹癟 farkl覺 anlamda kullan覺lmaktad覺r.

襤lk anlamda insana uyguland覺覺nda en basit sosyal etkileim, aa覺daki 繹rneklerde g繹r羹lebilecei gibi kiiler ve sosyal g羹癟ler aras覺ndaki kar覺l覺kl覺 etkileimdir: "襤nsan doas覺nda ve k羹l簫t羹rde varl覺覺n覺 bulan sosyal fakt繹rlerin kar覺l覺kl覺 etkileimi sosyal etkileimdir." "Sosyal etkileim kar Devamini Oku


Beden eitiminin sosyal a癟覺dan faydalar覺

Beden eitimi ve sporun temel amac覺, insan覺n beden ve ruh sal覺覺n覺 gelitirmek, iradesini g羹癟l羹 k覺lmakt覺r. Beden eitimi ve spor iradeyi g羹癟lendirerek, insan覺n kendi kendine g羹veninin gelimesi ve kiiliinin olgunlamas覺n覺 salar. Kiinin gizli yeteneklerini ve yap覺c覺 y繹n羹n羹 harekete ge癟irerek fiziksel gelimenin yan覺 s覺ra ruhsal ve sosyal gelimeyi olas覺 k覺lar. P羹berte (yeni gelime) d繹neminde fiziksel gelimenin durmas覺na kar覺l覺k kiiliin olgunlamas覺, ruhsal ve sosyal gelime devam eder. Kiiler aras覺ndaki ilikileri 癟oaltmak, grup 癟al覺mas覺n覺 kolaylat覺rmak, kar覺l覺kl覺 dayan覺may覺 salamak, kiiyi  Devamini Oku


Kom羹nizm & Sosyalizmin Fark覺

Kom羹nizm ile Sosyalizmin fark覺 nedir? Bu iki kavram da 癟eitli a癟覺lardan 癟eitli anlamlar ifade ediyor olmakla beraber, burada kastedilen, insan toplumunun gelimesindeki basamaklar olarak bunlar覺n ne anlama geldii ve bu a癟覺dan aralar覺ndaki fark覺n ne olduudur. Marksizme g繹re kapitalizmin y覺k覺lmas覺yla birlikte bir ge癟i d繹nemi balar ve bu d繹nemin bitimiyle kom羹nist topluma ula覺l覺r ki, bu toplum da kendi geliimi bak覺m覺ndan iki temel evreye ayr覺l覺r. Marx bu evreleri kom羹nizmin alt ve 羹st evreleri olarak adland覺r覺r. 襤te kom羹nizmin alt evresine ayn覺 zamanda sosyalizm denir. Bu alt evreye sosyalizm denmesi dolay覺s覺yla, 羹st evreyi anlatmak i癟in Devamini Oku


Sosyal Roman

Sosyal Roman : 襤nsan yaam覺n覺 s覺n覺rs覺z k羹lt羹r birikimi i癟inde yer alan ve insan覺 derinden etkileyen toplumsal, siyasi olaylar, inan癟lar, gelenek ve g繹renekleri bazen eletirisel, bazen de bilimsel a癟覺dan ele al覺p anlatan romanlard覺r. Sosyal Roman eitleri : Bir fikri savunup bilimsel verilerle olaya yaklaan "Tezli Roman"; toplumdaki inan癟 ve gele簫nekleri anlatan "T繹re Roman覺", bir olay覺 eletirisel yakla覺mla anlatan "Yergi Roman覺", belli bir yerin 繹zelliklerini anlatan "Mahalli Roman". Toplumsal sorunlan ileyen romanlar bu gruba girer. Bu t羹r romanlarda sosyal olay ve olgular覺n (ihtilaller, s覺n覺f Devamini Oku


Adler Sosyal 襤lgi Kavram覺

TOPLUMSAL 襤LG襤 襤nsan, bebek ve 癟ocuk da dahil, d覺 d羹nyadan gelen uyaranlardan direk etkilenen ya da kendi i癟inde oluan d羹rt羹lerin tutsa覺 olan bir varl覺k deildir.- Adler'e g繹re insan, kendi alg覺lar覺n覺, eylemlerini, d羹羹ncelerini ve g繹r羹lerini oluturma ve bi癟imlendirme konusunda doutan yeteneklidir ve yaratt覺覺 kavramlar, kendisini ve d羹nyas覺n覺 anlaml覺 bir bi癟imde temsil ederler. Adler, insan覺n bu yeteneini yarat覺c覺 g羹癟 olarak adland覺rm覺t覺r. Adler toplumsal ilginin belirli sosyal davran覺larla s覺n覺rl覺 olmad覺覺n覺 aile, halk ,toplum,insanl覺k ve yaam i癟in gerekli olduunu savunmutur. EKS襤KL襤K(AAILIK)DUYGUSU, ORGAN EK Devamini Oku


Sosyal Geliim

Sosyal geliim, bireyin, 癟evresindeki bireylerle sosyal ilikiler kurmas覺 sonucu; i癟inde bulunduu toplumun ve evrensel k羹lt羹r羹n, ilke ve deerlerine uyum i癟in gerekli olan, davran覺 ve yakla覺mlar覺 kazanmas覺 s羹recidir. Sosyalleme ya da sosyal geliim, bireyin belli bir toplumun davran覺 kal覺plar覺n覺 kiiliine mal ederek, o topluma ait bir kii konumuna gelmesidir. Sosyalleme; bireyin sosyal bir varl覺k durumuna gelmesidir. Sosyal geliim, bireyin, sosyal uyar覺c覺lara kar覺 duyarl覺k gelitirmesidir. Sosyal geliim, bilisel ve kiilik geliimine paralellik g繹stermesinin yan覺nda, b羹t羹n geliim alanlar覺n覺n bilekesi 羹zerinde temell Devamini Oku


Sosyal Haklar

Sosyal devletin temel amac覺 herkese insan onuruna yaraan asgari bir yaam d羹zeyi salamakt覺r. Eer devlet kendini sosyal devlet olarak tan覺ml覺yorsa u haklar覺 da vatandalar覺na salamal覺d覺r: a. al覺ma hakk覺 b. Adil 羹cret hakk覺 c. Sosyal g羹venlik hakk覺 d. Konut hakk覺 e. Sal覺k hakk覺 f. Eitim hakk覺 a. al覺ma hakk覺 : 1982 anayasam覺z覺n 49. maddesi 癟al覺ma hakk覺n覺 tan覺m覺t覺r. Bu maddeye g繹re “al覺ma, herkesin hakk覺 ve 繹devidir. Devlet, 癟al覺anlar覺n hayat seviyesini y羹kseltmek, 癟al覺ma hayat覺n覺 gelitirmek i癟in 癟 Devamini Oku


Sosyal Devletin lkemizdeki Geliimi

Sosyal devlet kavram覺 1961 anayasas覺yla 羹lkemizde g羹ndeme geldiyse de asl覺nda bu kavram cumhuriyet 繹ncesine dayan覺r. I. Merutiyet 繹ncesi baz覺 gruplara bir tak覺m haklar salanm覺t覺.Ama bu haklar kesin bir kanun koruyuculuu alt覺nda deildi. I. Merutiyet ve bunu izleyen d繹nemde s覺n覺rl覺 ve dolayl覺 baz覺 yasalat覺rma giriimleri yap覺lm覺 olmakla birlikte,II.Merutiyet d繹nemine kadar bir devlet m羹dahalesine rastlan覺lmamaktad覺r. II.Merutiyetin ilan覺 ile ortaya 癟覺kan nispi 繹zg羹rl羹k havas覺 i癟inde,siyasi gruplar覺n etkinlii daha fazla artm覺 ve i癟i faaliyetleri h覺zla artm覺,dernek kurma grev hakk覺 ve sendika kurma hakk覺 kazan覺lm覺t Devamini Oku


Neden Sosyal Devlet Varolmal覺

Neden Sosyal Devlet Varolmal覺? Sosyal devlet insana en yak覺n devlet bi癟imidir. Ne kapitalist sistem gibi halktan kopar ne de kom羹nist sistem de olduu gibi halk覺 k覺s覺tlar. Sosyal Devletin insan ve halk odakl覺 olmas覺 bile bu sorunun cevab覺n覺 verir. Kapitalizmin ac覺mas覺zl覺覺 alt覺nda ezilen toplumlar覺 g繹rd羹k癟e sosyal devlet gerekliliinin 繹nemi kat kat daha fazla artar. Devlet kendine y繹nelmek yerine devleti oluturan halka odaklanmal覺d覺r. Halk devlet i癟in deil devlet halk覺n refah覺 i癟in varolmal覺d覺r. G羹n羹m羹zde toplumlar aras覺 rekabet giderek artmaktad覺r ve bunun tek sorumlusu liberal kapitalist sistemin a覺r rekabet koullar覺d覺r. Ayn覺 zamanda prag Devamini Oku


Sosyal K羹lt羹rel rnekler

Her toplumda, halk覺n toplum ilerine faal bir ekilde ve ibirlii halinde itirak edip etmeyeceini bir dereceye kadar tayin eden ve ibirlii halinde hareket edecekleri veya diren癟 g繹sterecekleri tarz覺 hemen tamamen tayin eden baz覺 geleneksel davran覺 tarzlar覺 geliir. Bu, yukar覺da ifade edilmise de ayr覺nt覺l覺 bir a癟覺klamay覺 gerektirir . Yunanistan’a dair son bir rapor, yunanl覺lar覺n dehetli bir ekilde sad覺k bulunduklar覺 “bir grup i癟inde domu” olduklar覺na iaret etmektedir. Bundan baka onlar, bu grup 羹yelerle ibirlii yapmaa al覺k覺n olup, b羹y羹k kiisel fedakarl覺kla grup i癟in anlam覺 olan grup projelerini y羹r羹t羹rle Devamini Oku


Atat羹rk'羹n Sosyal Bilimlerin Gelimesine Y繹nelik Yapt覺覺 al覺malar

T羹rkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atat羹rk’羹n bilime ve bilimsel arat覺rmalara b羹y羹k 繹nem verdii herkes癟e bilinmektedir. Atat羹rk’羹n en b羹y羹k ama癟lar覺ndan biri de T羹rkiye’yi 癟ada bir 羹lke h璽line getirmek ve Avrupal覺 devletler seviyesine 癟覺karmakt覺r. Bunu yaparken en b羹y羹k yol g繹sterici olarak bilimi kabul etmitir. Atat羹rk’羹n yapt覺覺 ink覺laplar incelendiinde, bu ink覺laplar覺n akl覺n ve bilimin 繹nderliinde yap覺ld覺覺, modern yenilik ve geliime a癟覺k bir 繹zellie sahip olduu g繹r羹lmektedir. Bir 羹lkenin h覺zla geliebilmesi i癟in 繹ncelikle halk覺n eitim seviyesinin y羹kseltilmesi gereklidir.  Devamini Oku


Sosyal etkilesim nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Sosyal ile ilgili yazilar..

2 ) Etkilesim nedir ve etkilesim ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor