BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


Okul nakli için dilekçe nasıl yazılır [Çözüldü]

Cevap : 12
Durum : Çözüldü Bolum : Edebiyat

118
Okunma : 67743
Etiketleri : Dilekçe Tarih : 2014-07-01
Soru : Okul nakli için dilekçe nasıl yazılır
Soru Detay : Okul nakli için dilekçe nasıl yazılır
Tarih : 2014-08-01 00:00:00 Bu en iyi cevap seçildi ;)

167
Baslik : Okul Nakil Dilekçe Örneği
Cevap :
T.C.
........... KAYMAKAMLIĞI
……………….. ORTAOKULU MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE
ÇANKAYA
 
 
                   Velisi bulunduğum........................................................................adlı öğrencinin aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda naklinin  yapılması için gereğini arz ederim.
           
 
......../........../...........
 
                                                                                                                      Veli Adı Soyadı
 
                                                                                                                               İmza
 
 
Öğrencinin
 
T.C.No                                  :
Sınıfı                                     :
Okul no                                 :
 
Gitmek istediği okulun;                  
İli                                           :
İlçesi                                     :
Adı                                        :
 

Tarih : 2014-08-01 00:00:00

81
Baslik : Okul nakli için dilekçe nasıl yazılır
Cevap : .. Lisesi Müdürlüğüne

.. ili ve ilçesinde bulunan .. Lisesinde sınıfında ..alanında eğitim ve öğretim gören numaralı isimli öğrencinin velisiyim.
Adres değişikliği nedeniyle, ..lisesine nakil olmasını istiyorum.

Geregini arz ederim.


Veli ad,soyad
imza

Tarih : 2014-10-21 00:00:00

-34
Baslik : Okul nakli için dilekçe nasıl yazılır
Cevap : imam hatip lisesi 10 sınıfta okuyorum andolu lisesine nakil yaptırabilirmiyim

Tarih : 2015-08-15 00:00:00

-50
Baslik : Okul nakli için dilekçe nasıl yazılır
Cevap : interneten nakil nasıl yapılırDilekçe

DilekçeDilekçe, bir isteği bildirmek, bir şikayeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek amacıyla resmi veya özel kurumlara/kuruluşlara yazılan resmî yazıdır. Her türk vatandaşının resmî kurumlara dilekçe verme hakkı vardır ve bu hak anayasanın teminatı altındadır.

Dilekçe Yazarken Nelere Dikkat Etmeliyiz

Dilekçe yazarken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
1. Dilekçe çizgisiz beyaz kağıda (A4) yazılır. teksir kağıdı, çizgili kağıt veya yarım kâğıt kullanılmaz. dilekçe metni genellikle kısa olur. Ancak bazı özel durumlarda kâğıdın ön yüzü yeterli olmazsa kağıdın arka yüzüne yazılmaz ikinci bir kağıt kullanılır.

2. Dilekçe bilgisayarla, daktiloyla veya (mavi yada siyah mürekkepli) dolma kalemle yazılır. Tükenmez kalemle veya kurşun kalemle dilekçe yazılmaz.

3. Dilekçe metni fazla uzun olmayacağı için yazı, sayfaya bakışım kuralı dikkate alınarak güzel bir kompozisyonla yerleştirilmelidir. (Yukarıda kağıdın dörtte biri kadar, sol tarafta en az 3 cm ve sağ tarafta 1 cm boşluk bırakılmalıdır.)

4. Dilekçeye sorunla ilgilenecek kuruma (veya makama) hitapla başlanır. Hitaplar kurumun idari yapısına uygun olmalı ve eksiksiz yazılmalıdır: Ankara Valiliğine, Meram Kaymakamlığına, Kayseri Büyük Şehir Belediyesi Başkanlığına, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına, Sarayönü Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne gibi.

Dilekçe büyük bir kurumda bir alt birimi ilgilendiriyorsa hitapta bu belirtilebilir:

T.C.
MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE,
ANKARA

Hitap, satırı ortalayacak şekilde yukarıdaki örnekte olduğu gibi yazılmalıdır. Makamın bulunduğu yer adı, büyük harflerle hitabın altına sağ tarafa yazılır. Kurum ve kuruluş adlarına getirilen eklerin kesme işaretiyle ayrılmadığına ve hitaptan sonra virgül kullanıldığına dikkat ediniz.

5. Hitaptan sonra paragraftan itibaren dilekçenin metnine geçilir. Kısa bir tanıtımdan sonra dilek (istek, sorun veya durum) yazılır. Dilekçede ciddî, resmî ve saygılı bir üslûp kullanılır. Yapılması istenen, talep edilen her neyse, en kısa şekilde fakat tam olarak açıkça ifade edilir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmez.

İsteğin yasalara uygun olmasına dikkat edilir.

Dilekçe metni (durumu bilgilerinize arz ederim, gereğini arz ederim, tensiplerinize arz ederim...gibi) arz cümlesiyle tamamlanır. Üst makama arz, ast makamdan rica edilir. Bu sebeple üst makamdan bir istekte bulunurken rica ederim denmez.

6. Dilekçe metni tamamlandıktan sonra sağ tarafa (veya sağ üst köşeye) tarih atılır. Tarihin altına dilekçeyi verenin adı soyadı yazılır ve imzalanır. Bir dilekçede sadece bir kişinin imzası olacağı, imzasız dilekçelerin geçersiz olduğu ve imzanın okunabilecek nitelikte olması gerektiği unutulmamalıdır.

7. Dilekçe imzalandıktan sonra sol tarafa açık adres yazılır. Dilekçeyle birlikte verilen ekler varsa bunlar adresi yazdıktan sonra ekler başlığı altında numara verilerek sıralanır. Evrakın kaybolmaması için (varsa) ekler mutlaka belirtilmelidir.
Not : Yukarıda sıralanan niteliklere uymayan dilekçelerin işleme konulmayabileceğini unutmayınız.
Not : Dilekçenin hangi makamda olduğunu takip edebilmek için ilgili kurumca dilekçeye verilen kayıt numarası (gelen evrak defterindeki sıra numarası) alınmalıdır.
Not : Posta yoluyla ilgili kurumlara gönderilecek dilekçeler en azından taahhütlü posta ile yollanmalıdır.

Dilekçenin Bölümleri


1. Tarih: Dilekçenin yazıldığı/verildiği/gönderildiği tarihtir. Tarih, yazı alanının sağ üst
köşesinde yer alır. Gün.Ay.Yıl şeklinde yazılır. Gün ve ay tek haneli ise önüne sıfır konulur.

Rakamlar normal rakamdır ve aralarında nokta bulunur: 02.10.2005, 14.08.2003, 03.05.1997, 23.11.2002 gibi.
2. Alıcı kurum bilgileri: Alıcı kurumun adı ile bulunduğu şehirden ibarettir. Tarihten sonra bir satır boşluk bırakılır ve paragraf başı yapmadan sola yanaşık olarak yazılır. En az iki satır olur.

Birinci satıra kurumun adı yazılır. Kurumun adı, o kurumun en büyük yöneticisinin görev unvanıyla birlikte belirtilir:
Şöyle ki: Kadıköy Emniyet Müdürlüğü, Fatih Belediye Başkanlığı, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü gibi.

Eğer bu birinci satır uzun olacaksa (satırın yarısını aşacaksa), mantıklı bir yerden bölüp iki satır hâlinde yazmak daha iyidir:
Marmara Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

İkinci satıra o kurumun bulunduğu şehir yazılır:
Bu bölümdeki kelimeler, bağlaçlar hariç, hepsinin ilk harfi büyük olur. Kurumların adlarında yaygın kısaltmalar yapılabilir.

Örnekler:
SSK Bölge Müdürlüğü
Edirne

Kadıköy Belediye Başkanlığı
İstanbul

İSKİ Genel Müdürlüğü
İstanbul

TDK Başkanlığı
Ankara

Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığı
İstanbul
3. İlgi: Dilekçe, daha önce gönderilmiş bir resmî yazının cevabı olarak yazılıyorsa, bu bölüm bulunur, aksi takdirde olmaz.
Kurumlar vatandaşa yazı yazabilirler ve onlardan bilgi veya belge isteyebilirler.
Vatandaş da o yazıya dayanarak bunun gereğini yapar ve sonucu bir dilekçe ile ilgili kuruma bildirir. Dilekçesinin bir cevap yazısı olduğunu da bu ilgi bölümünde belirtir.
Önceki bölümden en az bir satır boşluk bırakılarak sola yanaşık şekilde yazılır.
Bu bölüme, gönderilen yazının tarihi ve sayısı yazılır. Bu bilgiler, gönderilmiş resmî yazıda bulunmaktadır. Yapılacak iş, bu bilgileri aynen birebir kopyalamaktır.

Bu bölüm aynen şöyle yazılır:
İlgi: ... tarih ve ... sayılı yazınız.
Burada ... ile belirtilmiş yerlere kurumdan gönderilmiş resmî yazının tarihi ve sayısı yazılır.

Dilekçede, gerektiğinde bu bölümün yer almasının sebebi şudur: Dilekçe ilgili kuruma gittikten sonra, gönderdikleri yazıda vatandaştan tam olarak ne istediklerini tekrar görmeleri gerekebilir. Bu durumda, gönderilen yazının kendilerinde kalan kopyasını daha kolay bulabilmeleri için dilekçede bulunan ilgi bölümü onların işini kolaylaştırır. Bu da bürokratik muamelenin daha hızlı işlemesine olanak sağlar.
4. Metin: Dilekçenin asıl bölümüdür. Söylenmek istenen şeyler burada yer alır. İki alt bölümü vardır. Dolayısıyla, en az iki paragraftan oluşur.

Birinci alt bölümde dilekçe sahibi ile muhatap kurum arasında iletişimi sağlayıcı bilgiler yer alır.
Dilekçe yazmaya sebep olan sorun tanıtılır. Örneğin, okula dilekçe yazan bir öğrenci bölümünü, numarasını belirtir. Suyla ilgili bir sorunu için sular idaresine dilekçe yazan kişi ise, abone numarasını verir. Bu bilgiler, dilekçe sahibi ile kurum arasında iletişim için gereklidir.

İkinci alt bölüm ise, ayrı bir paragraftır. Burada, ilgili kurumdan istenen şey belirtilir. Bu istek genellikle şöyle birer cümle ile ifade edilir:
...–masını (verilmesini/gönderilmesi/onarılmasını/bildirilmesini vs.) arz ederim.
... için gereğini arz ederim.

Burada önemli olan nokta, cümlenin arz ederim yüklemi ile bitmesidir. Bu, imla gereği ayrı yazılır. Cümledeki arz ederim ifadesi “isterim” anlamındadır. Burada rica ederim gibi bir ifade kesinlikle yanlıştır. Çünkü, rica ederim üst makamlardan alt makamlara veya kişilere gönderilirken kullanılır.
5. İmza: Dilekçe sahibi, imzasını atarak burada söylenmiş olan hususları kabul ettiğini belirtmiş olur. İmza, önceki bölümden sonra en fazla bir satır boşluk bırakılarak ve sağa yanaşık olarak atılır. Sayfa düzeni açısından, bir sonraki bölümünde yer alan isim ile imzanın birbirini ortalaması tercih edilmelidir.
6. İsim: Burada, bir önceki bölümde yer alan imzanın altına dilekçe sahibinin adı ve soyadı yazılır. İsim, imzadan sonraki satıra sağa yanaşık olarak yazılmalıdır. Đmza ile isim birbirini ortalamalıdır.

Not: Önce ismi yazıp altına imza atmak doğru değildir. Tam tersi olmalıdır.
7. Adres ve iletişim bilgileri: İlgili kurumun, gerektiğinde, dilekçe sahibine ulaşabilmesi için adres ve diğer iletişim bilgilerine (telefon, cep telefonu, faks, elektronik posta) ihtiyaç vardır. Bu bilgiler, isimden sonraki satıra ve sola yanaşık olarak yazılır. Adres yazmak zorunludur. Diğer bilgilerden hangisi varsa, yazılmalıdır.
Not: Adres bölümünde ayrıca “Adres” yazılmasına gerek yoktur.
8. Ekler: Dilekçeye belgeler eklenmişse, bu bölüm bulunur, aksi takdirde olmaz.
Dilekçeyle birlikte ilgili kuruma bazı belgeler (ikametgâh, sağlık raporu, fotoğraf, nüfus cüzdan sureti vs.) göndermek söz konusu olabilir. Bunlar, dilekçeye eklenir ve neler oldukları da maddeler hâlinde belirtilir.

Bir dilekçe örneği:

Dilekçe Örneği
Soru-ödev: İSKİ Kadıköy şubesine bir dilekçe yazınız. Dilekçenizde, su sayacınız bozuk olduğu için değiştirilmesini isteyiniz.

Benzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 67744 - Okul nakli için dilekçe nasıl yazılır
02 - 7995 - Alt makama dilekçe örneği
03 - 6488 - 11. Sınıf Dil ve Anlatım Dilekçe Örneği
04 - 3715 - Yıllık izin dilekçe örneği
05 - 3365 - Tayin Dilekçesi Örneği
06 - 3169 - Nakil Dilekçesi İptal Edilebilir mi
07 - 2786 - Mal bildirim dilekçesi örneği
08 - 2487 - Dil ve Anlatım için DİLEKÇE Örneği
09 - 2381 - Süre tutum dilekçesi nedir
10 - 2264 - İstifa Dilekçesi Örneği
11 - 2236 - Tüketici mahkemesine dilekçe nasıl yazılır
12 - 1946 - Yaz okulu için dilekçe nasıl yazılır
13 - 1794 - Şikayet Dilekçesi Örneği
14 - 1630 - Mahkemeye tahliye dilekçesi nasıl yazılır
15 - 1582 - Boşanma Dilekçesi Örnekleri
16 - 1512 - Tüketiciye Cevap Dilekçesi Nasıl Yazılır
17 - 1167 - Dosya Masrafı Dilekçesi
18 - 994 - Boşanma Dilekçesi Örneği
01 | Dilekçe Nasıl Yazılır
Dilekçe Planı a) Kurum Adı: Dilekçenin sunulacağı kurumun adı, kâğıdın üst tarafına satırı ortalayacak şekilde yazılır. Kurum adının tamamı ya da adı oluşturan sözcüklerin ilk harfleri büyük yazılır.
Kurum adının sonuna gelecek şekilde bir alt satıra kurumun bulunduğu il ve ilçe adı yazılır.
b) Dilekçe Metni: Dilekçeyi yazan kişi kendisini kısaca tanıtır. İstek veya şikâyetini kısa ve öz bir anlatımla dile getirir.
c) Saygı.. - Devamini Oku

01 | Mektup Türü Yazılar
Mektup Türü Yazılar
  Mektup 
    1.Özel Mektuplar
    2. İş Mektupları 
    3. Resmi Mektuplar 
    4. Edebi Mektuplar 
    5. Açık Mektuplar 
  Dilekçe
  Davetiye
  Özgeçmiş
  İlan ve Reklam
Manzum Yazılar
  Şiir Mektup Birbirinden ayrı yerlerde bulunan kişi veya kurumlar arasında özel veya resmî haberleşmeyi sağlayan yazı türüne mektup denir. Mektuplar kon.. - Devamini Oku


02 | Yazılı Kompozisyon Türleri
Yazı İçerik Olay Yazıları Düşünce Yazıları Araştırma ve İnceleme Yazıları Mektup Türü Yazılar Manzum Yazılar Yazılı Kompozisyon Türleri        a) Olay Yazıları
  Hikaye (Öykü) 
  Roman
  Tiyatro 
  Senaryo 
  Masal 
  Fabl 
  Hatıra
  Günlük
  Gezi yazısı
  Haber
  Röportaj     b) DÜŞÜNCE YAZILARI Makale 
Fıkra
S.. - Devamini Oku


03 | Eleştirel Teori (Frankfurt Okulu)
Eleştirel Teori (Frankfurt Okulu) Toplumun işleyişini tahakküm süreciyle açıklayan Eleştirel Teori, “Çatışma Teorisi” ya da -1923 yılında Frankfurt Üniversitesi’ne bağlı Sosyal Araştırmalar Enstitüsü bünyesinde zengin bir iş adamı olan Felix Weil’ in sağladığı finansmanla çalışmaya başlayan bir grup sosyal bilimcinin oluşturduğu bir düşünce akımı olduğundan- “Frankfurt Okulu” adıyla da tanınmakta dır. Bu düşünce okulu temelde, sosyal kont.. - Devamini Oku


04 | Marc Bloch'un Feodal Toplumu
Özelde Marc Bloch’un genelde de Lucien Febvre ile birlikte kurucusu olduğu Annales Okulu’nun Ortaçağ ve feodalite araştırmalarında bir dönüm noktası oluşturduğunu kaydetmek aslında gerçekliğin sınırlı bir yönüne işaret eder. Hem Bloch’un hem de mensubu olduğu Annales geleneğinin, “tarihçilik mesleği”nde olumlu anlamda bir kırılmayı gerçekleştirdiği, şüphesiz daha doyurucu bir tarif. Bloch’un Annales’in kurulduğu 1929 yılından sonraki ikinci çal.. - Devamini Oku


05 | Frankfurt Okulu
Almanya’da 1920’li ve 30’lu yıllarda ortaya çıkan Frankfurt Okulu’nun menşei, Marksizmin ya da her türlü tahakkümü eleştirmek ve ortadan kaldırmak gibi pratik bir niyetle tasarlanmış bir kuramın kapsamını neyin oluşturduğu tartışmasından bağımsız değildir.
Okulun düşünsel gelişim eksenini kavramak için, bu eksenin bağlamını oluşturan çalkantılı olayların yerli yerine oturtulması gereklidir.: I.Dünya Savaşı’nın ardından Batı Avrupa’d.. - Devamini Oku


06 | İyonya Okulu
İyonya felsefesinde bilgelik birdir; o, olayları içerilmesinin anlaşılmasıdır ki bu doğaya boyun eğiştir, iyiliğe katılmadır. iyi olan doğru olandır, doğru olan yaşamdır. Yaşam akıldır, akıl Tanrı'dır.

Felsefe tarihinin ilk okul ya da düşünce geleneğini oluşturan İyonyalı filozoflar, Thales, Anaksimandros ve Anaksimenes olarak sıralanır. İyonya Okulu, felsefenin ilk okulu olarak ortaya çıkarken, Batı Anadolu kıyılarındaki İyonya da, Yunan felse.. - Devamini Oku


07 | Dilekçe Nedir - Dilekçe Örneği
Yazı İçerik Dilekçe Nedir Dilekçe Yazılırken Nelere Dikkat Edilmelidir Dilekçe Örneği Dilekçe Nedir Dilekçe, bir isteği bildirmek, bir şikâyeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek amacıyla resmî veya  özel kurumlara/kuruluşlara yazılan resmî yazıdır. Her Türk vatandaşının resmî kurumlara dilekçe verme hakkı vardır ve bu hak anayasanın teminatı altındadır. Dilekçe yazarken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: .. - Devamini Oku


08 | Elea Okulu
Elea Okulu
Antikçağ Yunan düşüncesinde Ksenofanes ve onu izleyenlerce geliştirilen öğreti...Kloplon'lu Ksenofanes, Hellen kentlerinde yetmiş yıl süren bir geziden sonra Napoli’nin güneyindeki Elea'ya yerleşmiştir. çok tanrıcılığa karşı tek tanrı polemiğini orada yapmış, Homeros'la Hesiodos'a karşı çıkarak Tanrı'nın birliğini ve değişmezliğini savunmuştur. Birlik ve değişmezlik düşünceleri üstüne kurulan Elea öğretisi, Ksenofanes'in öğrencis.. - Devamini Oku


09 | Stoa Okulu ve Epikürcüler
STOA OKULU ve EPİKÜRCÜLER Bu dönemdeki "felsefe okulları"na gelince; Eflâtun'un Akademi'si ile Peripatos okullarına, M.Ö. yaklaşık 300 yıllarında, iki okul daha katılmıştır: Stoa ve Epikür okulları. Stoa okulu, duvarları resimlerle süslü sütunların oluşturduğu bir yerde kurulduğu için, "Sütunlu galeri" anlamına gelen Stoa adını almıştır.

Öteki okul ise kurucusu olan Epiküros'un adını taşır. Bu iki okul, yaşam ve bilgi konusunda karşıt görü.. - Devamini Oku


10 | Sappho
Sappho Hakkında Bilinenler

Sappho / Safo'nun yaşamı hakkında elimizdeki bilgi oldukça sınırlı. Sappho İ.Ö. 7.yy.'nin sonu ile 6. yy.'nin başında Midilli Adası'nda yaşamıştır. Eusebius şairin 45. Olimpiyat'ın 2. yılında (İ.Ö.600-599) en verimli çağını yaşadığını söylüyor.


Hakkında bir diğer bilinen bir 'şiir okulu' kurduğu. Bu okuldaki öğrencilerin tümünü kızlar oluşturuyordu. Şiirilerinde de isimlerine rastlanır: Anaktori.. - Devamini Oku


01 | Dilekçe
Dilekçe, bir isteği bildirmek, bir şikayeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek amacıyla resmi veya özel kurumlara/kuruluşlara yazılan resmî yazıdır. Her türk vatandaşının resmî kurumlara dilekçe verme hakkı vardır ve bu hak anayasanın teminatı altındadır. Dilekçe Yazarken Nelere Dikkat EtmeliyizDilekçe yazarken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 1. Dilekçe çizgisiz beyaz kağıda (A4) yazılır. teksir kağıdı, çizgili kağıt veya yarım kâğ.. - Devamini Oku


02 | Okul
Okul, eğitim-öğretim verilen kurum ve bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği tesisler. Okul sözcüğü çocuk ve gençlerin devam ettiği örgün eğitim kurumlarının yanı sıra tek bir alanda eğitim veren kurumlar ve bazı yüksek eğitim kurumları için de kullanılır: dans okulu, gazetecilik okulu, meslek yüksek okulu vb. gibi. Herhangi bir okulda eğitim alan kimselere öğrenci denir. Etimolojik Olarak Okul NedirOkul sözcüğü Türkçe "okumak" kökünden, muhtemelen Fransızca.. - Devamini Oku