BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


Makale İnceleme Rapor Örnekleri [Çözüldü]

Cevap : 7
Durum : Çözüldü Bolum : Edebiyat

86
Okunma : 40684
Etiketleri : Makale - Rapor - İnceleme Tarih : 2014-08-15
Soru : Makale İnceleme Rapor Örnekleri
Soru Detay : makale inceleme rapor örnekleri
Tarih : 2014-08-15 10:25:03 Bu en iyi cevap seçildi ;)

39
Baslik : Makale İnceleme Rapor Örnekleri
Cevap : MAKALE İNCELEMESİ
 
1.MAKALENİN TANITIMI
1.1.MAKALENİN ADI: İŞLETMELERDE İŞGÖREN BULMA VE
SEÇME AŞAMALARI
1.2.YAYIMLANAN YER:  Journal of Naval Science and Engineering
2010, Vol. 6 , No.1, pp. 79-93
1.3. MAKALEYİ HAZIRLAYAN: Hava ÇAVDAR, Dz.Ütğm.Mehmet ÇAVDAR
 
2. MAKALENİN ŞEKİLSEL İNCELEMESİ 
 
İncelediğim makalenin sayfa düzenine önem verilmiştir. Yazılar 11 puntoda Times News Roman yazı stili ile yazılmıştır. Yazım kurallarına, noktalama ve imla kurallarına uyulmuş, anlaşılır, sade bir üslup kullanılmıştır.
Makalede giriş bölümü kullanılmıştır. Yazar makaleye, yeni işgören bulma ve seçilmesi zorunluluğunun nedenlerini açıklayarak giriş yapmıştır.  Makalenin amacı ise işgören bulma ve seçme sürecini aşamalandırarak açıklamaktır.Makalede sonucunda; işletmelerin iş gören bulma, seçme sürecinin  işletmenin yaşamını sürdürebilmesi için önemi vurgulanmıştır.Kaynakçada on bir tane kaynak gösterilmiştir. 
 
3.BİÇİMSEL İÇERİK
 
            Bu makalede öncelikli olarak giriş bölümünde işletmenin işleyebilmesinin yapmış veya yapacak olduğu etkin bir işgören bulma ve seçme sürecine bağlı oldugu acıklanmıştır. Burdan yola çıkılarak işgören bulma, işletmenin ihtiyaç duyduğu niteliklere uygun adayları bulma sürecini oluşturur. İşgören seçimi sırasında işletmenin kötüler arasından en iyiyi seçme durumunda kalmaması için aday bulma çabalarını etkin hale getirmeli ve iyiler içinden en iyiyi seçmelidir. Bunu yaparken de en ideal insan gücünü hangi kaynaklardan sağlayacağını saptanması gerekir. Bunun nasıl yapılabileceğini işletmenin izlediği personel politikası belirler. İşletmelerin işgören eksikliklerini tamamlamak için genelde kullandığı iki yöntem vardır. Bunlardan bir tanesi iç kaynaklardan yararlanmak diğeri ise dış kaynaklara başvurmaktır. İşgücü ihtiyacının giderilmesinde işletmelerin aklına gelen ilk yöntem iç kaynakları kullanmak olmuştur. Başlıca faydaları;
 Kurum içinde hareketliliğin sağlanması
 Kurumun kendi öz kaynaklarından yararlanması
 Daha düşük maliyetli olması
 Yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve alt kadrolara fırsat verilmesi
 Kurumdan dışarıya beyin göçünün engellenmesi
 Elemanın adaptasyonun hızlı olması sonucu verimliliğin artmasıdır.
            Dış kaynaklardan personel sağlama amacıyla işletmelerin yararlanabilecekleri ilanlar, doğrudan başvurular işletme çalışanlarının aracılığıyla yapılan, başvurular, iş ve işçi bulma kurumları, özel insan kaynakları danışmanlık büroları, eğitim kurumları, işgören kiralama, internet gibi çeşitli araçlar bulunmaktadır. Makalenin 3. bölmünde yazar İş gören seçimi aday araştırma ve bulma çabaları sonucu oluşturulan aday grubu içerisinden hangilerinin işe alınacağına karar verme faaliyetlerinden oluşan ve bir dizi aşamayı içeren süreçtir. Bu aşamada işletmenin ihtiyaç duyduğu, açık iş ya da işlerin gerektirdiği nitelikler dikkate alınarak başvuruda bulunan adayların nitelik ve uygunluklarıaraştırılır. Seçim sürecindeki aşamaların sayısı ve kullanılan araçlar işletmenin büyüklüğüne, işlerin niteliklerine, seçilecek personel sayısına vb. etmenlere göre farklılık gösterebilmektedir. İş gören seçimi konusunda işletmeler, biçimsel (sistematik) ya da biçimsel olmayan bir yaklaşım benimseyebilirler. Biçimsel olmayan yaklaşımda, genellikle karar verici işveren veya yönetici, adaylarla görüşür,değerlendirir ve seçim kararı verir. Biçimsel veya sistematik seçim süreci ise aşağıdaki aşama ve faaliyetleri içerir.
1 Başvuru Kabulü- Ön Görüşme
2 Testler
2.1 Bilgi Ölçüm Testleri
2.2 Psikoteknik Testler
2.3 İş Görüşmesi
2.3.1 Görüşme Yöntemleri
2.3.2 Görüşmedeki Soru Tipleri
2.4 Referans Araştırması
2.5 İşe Alım Kararı
2.6 Sağlık Kontrolü
2.7 İşe Başlatma
 
            Makalede sonuç başlığı altında işgören bulma ve seçme sürecinin başarılı olabilmesi içinaşağıdaki maddeler belirtilmiştir.
a. İş analizinin doğru yapılması,
b. Seçilen görüşmecilerin süreç ve işletme hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,
c. İşletme içindeki iş gücü, bilgi, yetenek, performans vb. konuların yer alacağı bir envanter oluşturulması,
d. İşletme dışından ihtiyaç duyulan kalifiye elemanlara ulaşmak için doğru ilan verilmesi,
e. Başvuran adayların vermiş olduğu belgelerin objektif olarak incelenmesi,
f. Son görüşme için seçilen adayların uygun kişiler olduğundan emin olunması,     
g. Son görüşme sonrası seçilen adaylara doğru işe doğru adam prensibi ile uygun işin teklif edilmesi,
h. Kazanılan işgören bulma ve seçme tecrübeleri ile mevcut işgören bulma ve seçim sürecinin iyileştirilmesi gerekir.
 
4.KİŞİSEL KANAAT
 
İncelemiş olduğum bu makale düzeyli, akademik bir çalışma olmuştur. Her bölüm açık ve anlaşılabir şekilde açıklanmış ve yorumlamıştır. İşgören bulma ve seçme aşamaları konusunda sistematik bilgi vermektedir. Bu maddelerin uygulanabilirliği her işletme ve işletmenin koşullarında ayrıca tartışılarak göz önünde bulundurulmalıdır.

Tarih : 2014-08-15 10:25:18

-3
Baslik : Makale İnceleme Ödevi Rapor İçeriği
Cevap : Makale İnceleme Ödevi Rapor İçeriği

 

1.      a) Makalenin Künyesi (Yazarlar, isimleri, yayın yılı, makalenin başlığı, yayınlandığı yer/derginin adı, vol, sayı, sayfa aralığı)

              Örnek: Kottler, J. A. (1994). Working with difficult group members. Journal for Specialist in Group Work. 19, 3-10

 

              b) Anahtar kavramlar

 

2. Problem (ya da giriş bölümü) özet

1. Problem durumu: ilgili literatür ve araştırmaların incelendiği, araştırmanın gerekçelendirildiği bölüm. Ne araştırıldığı, anahtar kavram ve değişkenlerin tanımlandığı bölüm, araştırma probleminin ne olduğu, ilgili değişkenlerin tanımlarıyla birlikte anlaşılacak biçimde özetlenecek.

Araştırmanın amacı ya da problem cümlesi: tam olarak araştırılmak istenen ne?

Hipotezler (varsa)

Araştırmanın önemi:

 

3. Yöntem

Evren ve örneklem: katılmcılar, araştırmanın yürütüldüğü grup ve özellikleri, nasıl belirlendiği, sayısı, cinsiyet, eğitim, yaş vb .. gibi özellikleri

Kullanılan ölçme araçları: veri toplama araçları

İstatistiksel analiz yöntemi: korelasyon, t-testi, varyans analizi, regresyon.. vb gibi kullanılan istatistiksel yöntemin adı.

 

4. Bulgular ve Tartışma ya da Yorum

Bulgular: istatistiksel olarak ne bulunduğu: “X ile Y arasında ilişki bulundu..” genelde tablo ile birlikte verilen bilgi, araştırmadaki problem cümlesinin bulunmuş olan cevabı gibi

Tartışma: Bulguların ilgili literatur eşliğinde irdelenmesi, yorumlanması, gerekçelendirilmesi

 

5. Sonuç ve Öneriler

 

6. Kişisel Sonuç: (makaleyi inceleyenin kişisel  mesleki görüş, düşünce, eleştiri, öneri ve öğrendikleri: çalışma hakkında kişisel yorum ve analizleriniz)

 

Özet makalenin uzunluğuna göre, yukarıda verilen başlıkları tam yansıtacak şekilde geniş bir özeti yapılacak, ancak sunumda bunlar 5-10 dak. İçinde anlatılacak.
Benzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 40685 - Makale İnceleme Rapor Örnekleri
02 - 24846 - 3-4 yaş için gelişim raporu örnekleri
03 - 8861 - Tez ile Makale arasındaki farklar nelerdir
04 - 6165 - Refik Halit Karay Boz Eşek İnceleme
05 - 5313 - Sinekli bakkal romanın inceleme planı
06 - 3319 - Peyami Safa Sözde Kızlar İnceleme
07 - 3238 - Münazara raporu nasıl hazırlanır
08 - 2952 - Edebiyat ile ilgili makale örnekleri
09 - 2870 - Alemdağda Var Bir Yılan İnceleme
10 - 2277 - Gelişim raporu örnekleri
11 - 2130 - Rapor yazarken dikkat edilmesi gereken kurallar
12 - 2059 - İnceleme Raporu Nasıl Yazılır
13 - 1994 - Bilimsel makale nedir
14 - 1946 - Mor Salkımlı Ev İncelemesi
15 - 1924 - Tez hazırlarken rapor nasıl yazılır
16 - 1923 - Sosyolojik makaleler
17 - 1886 - Araba Sevdası Detaylı İnceleme
18 - 1787 - Kitaplarla Kurulmuş Dostluk İnceleme
19 - 1603 - Rapor örnekleri
20 - 1588 - Ömer Seyfettin Kaşağı İnceleme
01 | Türk Edebiyatında Makale
- Makale türü, edebiyatimiza tanzimat döneminde gazete ile birlikte bati'dan giren bir türdür.
- Türk edebiyatında makale türünün ilk örnekleri Tanzimat döneminde görülür.
- İlk makale, Şinasi tarafından çıkarılan ve ilk özel gazete kabul edilen Tercüman-ı Ahval’de (Mukaddime adıyla) (1860)yayımlanmıştır.
- Namık Kemal, Ziya Paşa, Şemseddin Sami, Muallim Naci, Beşir Fuad gibi sanatçılar bu türün gelişmesini sağlamıştır.
- Se.. - Devamini Oku

02 | Makale
Makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı. Gazete ve dergilerde yayınlanır. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da "makale" denir. Makalelerin Özellikleri - Anlatım yalın ve yoğundur, nesnel bir nitelik taşır.
- Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanır.
- Söz oyunlarına başvurulmaz, süslü anlatımdan .. - Devamini Oku

03 | Makale Özellikleri
Makalelerin Özellikleri - Anlatım yalın ve yoğundur, nesnel bir nitelik taşır.
- Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanır.
- Söz oyunlarına başvurulmaz, süslü anlatımdan uzak durulur.
- Her konuda makale yazılabilir.
- Gazete, yazılı ve dergilerde yayımlanır.
- Genellikle makale yazıları kısa ve öz olur. Makalenin Belirleyici Özellikleri • Düşünsel plânla yazılır.
• Yazar anlattıklarının doğruluğuna güvenmeli.. - Devamini Oku

04 | Makale Deneme Farkı
(Özet) Yazar makalede düşünceyi kanıtlamayı çalışır. Denemede ise ikna etme kaygısı yoktur. (Detay) Denemeci özgürce seçtiği bir konu üzerinde kişisel görüşlerini okurlarıyla dostça paylaşırken okuyucuyu düşündürme amacı taşır. Yazınsal bir dil kullanarak toplumun geneline hitap eder.

Makaleci ise öğretmeyi, bilgilendirmeyi amaçladığı için bilimsel belge, anket ve istatistikler gibi verilerle savını kanıtlama yoluna gider. Bilimsel ve.. - Devamini Oku

01 | Düşünce Yazıları
DÜŞÜNCE YAZILARI Makale 
Fıkra
Sohbet 
Deneme 
Eleştiri    Makale Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir gerçeği ortaya koymak, bir tezi kanıtlamak veya bir düşünceyi savunmak amacıyla kaleme alınan ve temel ögesi fikir olan yazılara makale denir. Makaleler, gazetelerde veya dergilerde yayınlanır. Gazete makaleleri çoğunlukla günlük olaylarla ilgili olur ve gazetenin siyasî anlayışını da yansıtır. Gazetenin ilk sayfa.. - Devamini Oku


02 | Makale İle Fıkra Arasındaki Farklar
Makale İle Fıkra Arasındaki Farklar:
1 - Makale yazarı ele aldığı fikirleri bilimsel bir yaklaşımla incelerken   fıkra yazarı  yazarı kişisel görüşle  ele alıp inceler.
2 - Makalede yazar fikirlerini kanıtlamak zorundadır. Bunun için sağlam güçlü kanıtlar göstermesi gerekir. 3 - Fıkrada ise böyle bir zorunluluk yoktur. Fıkra yazarı isterse ispatlama yoluna gider isterse gitmez, her türlü örneği kul1anabilir.
4 - Makale bilimsel bir yazı o.. - Devamini Oku


03 | Araştırma ve İnceleme Yazıları
ARAŞTIRMA VE İNCELEME YAZILARI İnceleme 
Hayat Hikayesi
Monografi 
Portre 
Rapor 
Bildiri
Tutanak
Fezleke
İnceleme Bir eserin, bir yazının, bir sorunun veya bir olayın özelliklerinin, ayrıntılarının araştırılarak sözlü veya yazılı olarak ifadesine inceleme (tahlil) denir. İnceleme, sözlü de yapılabileceği için hem konuşma hem yazma kuralları iyi bilinmeli ve uygulanmalıdır. İnceleme hemen her kon.. - Devamini Oku


04 | Sohbet İle Makale Arasındaki Farklar
ARAŞTIRMA VE İNCELEME YAZILARI İnceleme 
Hayat Hikayesi
Monografi 
Portre 
Rapor 
Bildiri
Tutanak
Fezleke
İnceleme Bir eserin, bir yazının, bir sorunun veya bir olayın özelliklerinin, ayrıntılarının araştırılarak sözlü veya yazılı olarak ifadesine inceleme (tahlil) denir. İnceleme, sözlü de yapılabileceği için hem konuşma hem yazma kuralları iyi bilinmeli ve uygulanmalıdır. İnceleme hemen her kon.. - Devamini Oku


05 | Makale İle Deneme Arasındaki Farklar
Makale ile  Deneme  Arasındaki  Fark        Denemeci  özgürce  seçtiği bir  konu  üzerinde kişisel görüşlerini okurlarıyla  dostça paylaşırken  okuyucuyu  düşündürme  amacı  taşır. Yazınsal bir   dil kullanarak toplumun  geneline hitap  eder.
Makaleci  ise  öğretmeyi, bilgilendirmeyi  amaçladığı  için  bilimsel belge, anket ve  istatistikler gibi  verilerle  savını kanıtlama yoluna  gider.  Bilimsel ve terimsel  bir  di.. - Devamini Oku


06 | Yazılı Kompozisyon Türleri
Yazı İçerik Olay Yazıları Düşünce Yazıları Araştırma ve İnceleme Yazıları Mektup Türü Yazılar Manzum Yazılar Yazılı Kompozisyon Türleri        a) Olay Yazıları
  Hikaye (Öykü) 
  Roman
  Tiyatro 
  Senaryo 
  Masal 
  Fabl 
  Hatıra
  Günlük
  Gezi yazısı
  Haber
  Röportaj     b) DÜŞÜNCE YAZILARI Makale 
Fıkra
S.. - Devamini Oku


07 | Makale Hakkında Bilgi
                   MAKALE HAKKINDA BİLGİ
           Bir gerçeği   açıklamak, bir   konuda   görüş   ve   düşünceler  öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan  yazılara  makale denir .Yani makaleler,  Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir fikir veya bir konuya açıklık getirmek, yeni bir görüş ve düşünceyi  ileri  sürmek, ele alınan konu üzerinde yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarına  gör.. - Devamini Oku


08 | Fıkra
Yazı Menu Fıkra (Köşe Yazısı) Nedir Fıkranın Yazılam Amacı Fıkra ile Makalenin Farkı Fıkra Türünün Özellikleri Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri Fıkra Nedir FIKRA (KÖŞE YAZISI) Bir yazarın herhangi bir konu veya günlük olaylar hakkındaki görüşlerini, düşüncelerini ayrıntılara inmeden anlattığı gazete ve dergilerde yayımlanan kısa fikir yazılarına Fıkra denir. Bu tür yazıların diğer adı da “Köşe Yazıs.. - Devamini Oku


09 | Sinekli Bakkal - Halide Edip Adıvar
KİTABIN ADI :SİNEKLİ BAKKAL
KİTABIN YAZARI :HALİDE EDİP ADIVAR
YYAYIN YAYIN EVİ VE ADRESİ: ATLAS KİTAP EVİ
BASI BASIMYILI :1984


1.KİTABIN KONUSU:


Sinekli Bakkalın konusu kısaca,İstanbul’un Sinekli Bakkal mahallesinin Sinekli Bakkal sokağında doğup büyüyüp evlenen Rabia adlı bir hafız kızının ve çevresindekilerin hayatıdır.

2.KİTABIN ÖZETİ:
İnterneti daha hızlı dolaşın. Google Araç Çubu.. - Devamini Oku


10 | Edebiyat İncelemelerinde Başlıca Yöntemler
Yazı İçerik Biçimcilik (Formalizm) Yapısalcılık Yeni Eleştiri Yöntemi Psikanalitik Yöntem Tarihsel Yöntem Sosyolojik Yöntem Marksist Yöntem İzlenimci Yöntem Edebiyat İncelemelerinde Başlıca Yöntemler
Modern edebiyat incelemelerinin temel belgesi, edebiyat metinlerinin kendisidir. Artık günümüz incelemecileri, edebiyat araştırmalarında öncelikli olarak metni dikkate alan bir yaklaşımı benimsemişlerdir. .. - Devamini Oku


01 | Makale
Makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı. Gazete ve dergilerde yayınlanır. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da "makale" denir. Makalelerin Özellikleri- Anlatım yalın ve yoğundur, nesnel bir nitelik taşır. - Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanır. - Söz oyunlarına başvurulmaz, süslü anlatımdan uzak dur.. - Devamini Oku


02 | İnceleme
1. İncelemek işi, tetkik. 2. Bir bilim veya sanat konusunu her yönüyle geniş biçimde açıklayan eser veya yazılı araştırma. Örnek: İlk çalışmaları daha çok deneme ve inceleme türünde olmuş, bunları edebî hatıraları izlemiştir. A. Ş. Hisar 3. Ele alınan bir konu ya da olayın özelliklerini ve ayrıntılarını inceden inceye anlamaya çalışmak, ilgili yasa ve kuralları ortaya çıkarmak ve birtakım sonuçlar elde etmek için yapılan yöntemli çalışma. .. - Devamini Oku


03 | Rapor
Rapor Nedir ? (Özet) : Herhangi bir konuyu, olayı veya durumu incelenmekle görevlendirilen kişi veya kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları inceleme yazısına rapor denir. Bir kişinin hazırladığı rapora kişisel rapor; bir komisyon tarafından hazırlanan rapora da ortak rapor denir. Rapor Nedir ? (Detay) Her hangi bir konu ya da olayla ilgili inceleme sonucunu tespit ederek bildiren yazılara rapor denir. İncelenmek ist.. - Devamini Oku