BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


Edebiyatın diğer sanat dallarıyla ilişkisi nedir [Çözüldü]

Cevap : 4
Durum : Çözüldü Bolum : Edebiyat

96
Okunma : 14986
Etiketleri : Edebiyat - Sanat Tarih : 2014-09-15
Soru : Edebiyatın diğer sanat dallarıyla ilişkisi nedir
Soru Detay : edebiyatın diğer sanat dallarıyla ilişkisi nedir
Tarih : 2014-09-15 00:00:00 Bu en iyi cevap seçildi ;)

-6
Baslik : Edebiyatın diğer sanat dallarıyla ilişkisi nedir
Cevap : İnsanlar kendilerini farklı araçlarla ifade edebilirler. Kimisi resimle, müzikle, dansla heykelle kimisi de şiirle, romanla, hikayeyle yani edebiyat vasıtasıyla ifade ederler.

İnsanoğlu hayatı boyunca güzeli istemiştir. Sözüne yazısına (edebiyat), sesine (müzik) kullanabildiği renklere (resim), yaşadığı mekana (mimarlık), işleyebildiği her türlü maddeye (heykeltıraş) güzellik vermek insanoğlunun yaşam felsefesi olmuştur ki bu da güzel sanatlar dediğimiz şubeleri doğurmuştur.

Edebiyat bu güzel sanatların bir koludur. Edebiyat; sözde, yazıda, düşüncede, hayalde güzellik demektir.

Edebiyat; dil ile gerçekleştirilen, malzemesi dil olan güzel sanat etkinliğidir. Edebi eser öncelikle sanat değeri olan eserdir. Edebi eserlerde dikkatle kullanılmış bir dil vardır.

Edebiyat güzel sanatlar içinde en soyut olan güzel sanat dalıdır. Çünkü malzemesi dildir. Malzemesinin “dil” olması onu herkes için olmanın yanı sıra hudutları en dar ve milli olan tek sanat dalı haline de getirir. Taşınması, eserini seyirci ile doğrudan karşı karşıya getirmesi, nesilden nesile aktarılması, orijinalinin korunması bakımlarından da en avantajlı sanat dalıdır. Edebiyat kişinin ruhundaki iyi ve güzeli uyandırarak kişiyi iyi ve güzele teşvik eder. Sanat eseri öncelikle “güzellik” amacı güder.

Duyguları, düşünceleri, olayları söz veya yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatına edebiyat denir.

Edebiyat; duygu, düşünce, sevinç, umut, üzüntü, tasa, kaygı gibi bireysel duyguları ve toplumsal hayattaki olayları yansıtan bir sanat dalıdır.

Tarih : 2014-09-15 00:00:00

16
Baslik : Edebiyatın diğer sanat dallarıyla ilişkisi nedir
Cevap : Edebiyat’ı Güzel Sanatlar içinde bir yere koyarken çok farklı tanzimler çıkabilir ortaya. Yaygın olarak güzel sanat dalları beş tane olarak kabul edilir. Edebiyat –daha ziyade şiir kastedilir burada- arkasından müzik, resim, heykel ve mimari. Edebiyat bunlar içinde en soyut olan güzel sanat dalıdır. Çünki, malzemesi dildir. Malzemesinin dil olması onu herkes için olmanın yanı sıra hudutları en dar, belki milli olan tek sanat dalı haline de getirir. Taşınması, eserini seyirci ile doğrudan karşı karşıya getirmesi, nesilden nesile aktarılması, orijinalinin korunması bakımlarından da en avantajlı sanat dalıdır. Müzikle beraber fonetik sanatları oluşurlar. Diğerleri plastik malzeme ister. Bu noktalardan sonra, pratik fayda itibariyle de bu sıralama geçerlidir. Pratik fayda mimariden şiire doğru azalır. Ne kadar güzellik endişesiyle yapılmış olursa olsun, Dolmabahçe nihayet padişah ve yakınlarının yaşaması, soğuktan taarruzdan korunması için yapılmış bir “ev”dir. Bütün mükemmeliyetine rağmen Süleymaniye nihayetinde bir ibadethanedir. Edebiyata baktığımız zaman ise, ne kadar fayda endişesi taşırsa taşısın hiç bir şiir bir çocuğun karnını doyuracak güçte değildir. Ondan bunu beklemek de zaten abesle iştigal olur. O zaman sorunuzun ikinci kısmına geçelim. Edebiyatın toplumla bağlantısı ne ? Toplumla bağlantı eğer pratik fayda anlamında kullanılıyorsa bu edebiyata karşı haksızlık olur, biraz evvel belirttim, edebiyatın tabiatına aykırı. Ama diğer yandan toplumun islahı hususunda edebiyatın mutlaka söz sahibi olduğuna inanıyorum; çünki, her şeyden evvel şiir ferdin ruhundaki iyi ve güzeli uyandırarak ferdi iyi ve güzele teşvik eder. Arkası zaten kendiliğinden gelir.

Güzel sanatlar, insanın duygu, düşünce ve hayallerini, başkalarında heyecan ve hayranlık uyandıracak şekilde, değişik malzemeyle ifade etme arzusundan doğar. Duygu, düşünce, hayal ve olayların, insanda coşku ve heyecan uyandıracak şekilde, güzel ve etkili olarak sözle veya yazıyla ifade etmek n edebiyat ile olur, Atatürk’e göre şu şekilde tanımlanmıştır: “Söz ve anlamı, yani dimağında yer eden, her türlü bilgileri, insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları, çok ilgili kılacak görünüşte söylemek ve yazmak sanatı. Bunun içindir ki, edebiyat; ister nesir hâlinde olsun, ister nazım biçiminde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltıraşlık gibi, özellikle musiki gibi, güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.” Atatürk, bizim sanatçı ya da şair millet olduğumuzu bildiğinden, -kendisi de birkaç şiir yazmış; ayrıca nutuk türünün en güzel örneklerinden biri kabul edilen Nutuk adlı eserini edebiyatımıza kazandırmıştır.
Yazılı ve sözlü bütün iletişimleri; geçmiş toplumların gelenek ve göreneklerini, sosyal yapılarını, siyâsî örgütlerini ve bütün kurumlarını; hâli hazırdaki toplumların hemen görünen ve görünemeyen bütün özelliklerini; ferdin ilgi merkezlerini ve psikolojik açılımlarını, sosyal paylaşımları; kültürlerarası ilişkileri; cemiyetlerin zevk muhitlerini; entellektüel veya popülist grupları; yukarıda anlatmaya çalıştığımız ilişki zincirini, kompoze ve bütünlük fikriyle, estetik yorumlarla ve daha pek çok yönleriyle edebî eserlerde görmek mümkündür.

Güzel sanatları diğer eserlerden ayıran en önemli özellik insanda coşku ve estetik haz uyandırmasıdır.Güzel sanatlar için yapılan en iyi sınıflama bu sanatların kullandıkları malzemelere göre yapılan sınıflandırmadır. Bu malzemeler fonetik ve plastik olarak ikiye ayrılır.Sesle yapılan sanatlara fonetik sanatlar, görüntüyle yapılan sanatlara ise plastik sanatlar denir.Güzel sanatların genelinde plastik malzeme kullanılırken edebiyat ve müzik ise sese dayalı bir sanattır.

Edebiyatın malzemesi kelimelerdir ve edebiyat dille gerçekleştirilen bir güzel sanatlar etkinliğidir. Edebiyatın asıl amacı güzel sanatların en önemli öğesi olan estetik zevk duygusunu dil aracılığıyla gerçekleştirmektir.Edebiyatta fayda sağlamak amaç olarak her zaman ikinci plandadır
Sanat ve edebiyat açıklamalarına tek tek bakıp kendinizde cümleler kurabilirsiniz.Benzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 15716 - Edebi Söz Sanatları ve İmge Kavramı Hakkında Bilgi
02 - 14987 - Edebiyatın diğer sanat dallarıyla ilişkisi nedir
03 - 11107 - Tanzimat edebiyatı 1 ve 2 dönem karşılaştırması
04 - 7540 - Sanatın Doğuşu ve Gelişimi
05 - 6434 - Tarih Bilimi ile Edebiyat Tarihi Arasındaki İlişki
06 - 6119 - Edebiyat coğrafya ilişkisi
07 - 4213 - Türklerin Divan Edebiyatına kazandırdığı nazım biçimi nedir
08 - 3466 - Sanatın Özellikleri Nelerdir
09 - 3353 - Sanatçı ve Zanaatçı nedir 2 örnek
10 - 3353 - Divan ve Tanzimat Edebiyatının Farkları Benzerlikleri
11 - 3135 - Dini tasavvufi halk edebiyatının ürünleri nelerdir
12 - 3130 - Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları
13 - 2971 - Serveti Fünun Romanı ile Tanzimat Edebiyatı Romanının Karşılaştırılması
14 - 2952 - Edebiyat ile ilgili makale örnekleri
15 - 2919 - Divan edebiyatı nesir türleri
16 - 2783 - Geleneksel sanatlar ve zanaatlar hakkında bilgi
17 - 2769 - Sanatçının Özellikleri
18 - 2640 - Edebiyatın Tarih Sosyoloji Matematik Fizik Kimya Biyoloji ile ilişkisi
19 - 2505 - Rönesans Resim Sanatının Gelişimi
20 - 2384 - Edebiyatın Sosyoloji Psikoloji ve Tarihle İlişkisi
01 | Sanat Felsefesi
Sanat Felsefesinin Konusu Sanata felsefi açıdan bakmak "sanat felsefesi” adı verilen disiplini doğurmuştur.
Sanat felsefesi;
1. Estetik değerlendirmeye uygun olan nesne ve fenomenleri felsefi olarak irdeler.
2. Sanata dair yaratmaların ve zevklerin anlamını inceler.
3. Sanatın ne olduğunu, işlevini, insan için taşıdığı anlamı ele alır.
4. Kısaca sanatla ilgili her türlü kavram ve problemi analiz eder. Sanat felsefesi, sadece sanattak.. - Devamini Oku

02 | Edebi Tür
Edebi türlerini ikiye ayırmak mümkündür. Birincisi nazım, ikincisi nesirdir. Nazım belli bir ölçü ve kalıp esas alınarak üretilmiş edebiyat ürünleridir. Ya da kısaca bütün şiir ve şiirsel metinlerdir. Hece vezni gibi belli bir kalıp ve ölçü kaygısı güdülerek yazılır. Nesir ise serbest, ölçüsüz düz yazıdır. Nazım genel olarak bütün şiir türlerini kapsar. Nesir ise edebiyatın şiir dışındaki tüm biçimlerini. Roman, öykü, tiyatro, deneme gibi. Ede.. - Devamini Oku

03 | Estetik
Estetik Anlamı Tanımı 1. Sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi, güzel duyu, bedii, bediiyat: “Boğaziçi'nin, Sarayburnu yarımadasını, tarihî üslup ve estetiklerini korumak için çok iyi hazırlanmış projeler var.” -H. Taner.
2. sf. Güzellik duygusuna uygun olan: “Büyük bir kısmında edebî ve estetik bir kültüre delalet eden bir lisan kullanılmıştır.” -A. H. Çelebi.
3. fel. Güzelliği ve güzelliğin in.. - Devamini Oku

04 | Resim
Resim Anlamı Tanımı 1. Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri: “Konulu resim parçaları kendiliğinden ve doğru olarak yan yana gelivermiş, hikâye ortaya çıkmıştı.” -T. Buğra.
2. Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat: “Türkiye'de resim bir müddetten beri soysuz bir sanat hâline gelmeye başladı.” -O. S. Orhon.
3. Fotoğraf: “Güzel İnebolu kızı, duvara yapı.. - Devamini Oku

05 | Felsefe ile Sanatın Ortak ve Farklı Yönleri
Felsefe ile sanat ilişkisi ortak ve farklı yönleri nelerdir? (2 tane yazınız)
Ortak yönleri Özneldir. Sistemli düşünmenin ürünüdürler.
Farklı yönleri Felsefe akla ve mantığa dayanarak doğruya, sanat duygu ve düşüncelere dayanarak güzele ulaşmayı amaçlar. Felsefe sezgi yolunu, sanat ise sezi yolunu kullanarak öze ulaşmaya çalışır. - Devamini Oku

06 | Görsel Sanat
Görsel Sanat Nedir Görsel sanatlar göze hitap eden ürünler çıkaran sanatlardır. Seramik, resim, heykel, tasarım, fotoğrafçılık ve mimarlık bu sanatlara örnek olarak verilebilir. Gösteri sanatları, kavramsal sanat ve dikiş gibi farklı sanat türleri de görsel ögeler barındırmaktadır. Endüstriyel tasarım, örüntü tasarımı, moda tasarımı, iç mimarlık ve süsleme sanatı gibi uygulamalı sanat dalları da "görsel sanatlar" sınıfında değerlendirilmektedir.[1]Devamini Oku

07 | Türk Edebiyatı
Türk edebiyatı, Türk yazını veya Türk literatürü; Türk diliyle üretilmiş sözlü ve yazılı metinlerdir. Türklerin İslamiyeti kabullerine kadar farklı Türk dil ve alfabeleri kullanılırken, İslamiyetin etkisiyle Farsça ve Arapça kullanılmaya başlanmış, Osmanlı döneminde Türkçenin Arap alfabesiyle yazıldığı Osmanlıca eserler verilmiştir. Özellikle saray çevresinde, Fars edebiyatının etkisiyle üretilen bir edebiyat anlayışı ağır basmıştır. Zaten okury.. - Devamini Oku

08 | Edebiyat
Sözlükte Edebiyatın Tanımı 1. Okuyanlara estetik (sanatsal) bir doyum sağlamak amacıyla yazılmış, ya da böyle bir amacı olmasa bile biçimsel ve içeriksel özellikleriyle bu düzeye ulaşabilen bütün yazılı eserlere edebiyat denir. Edebiyat bir anlatım biçimidir. Düşünce ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatı olarak da tanımlanabilir. Herhangi bir metnin edebiyat eseri sayılabilmesi için sanatsal değerler taşıması gerekir.
2. TDK da ise s.. - Devamini Oku

09 | Söz Sanatı
Söz sanatları; anlama derinlik, yoğunluk katmak ya da söyleyişi daha etkili hale getirmek için başvurulan söz oyunlarıdır.
Söz sanatlarının bir bölümü söyleyişe, bir bölümü ise anlama dayalıdır. Bunlar genellikle şiirde görülür. Bunun nedeni, şiirin biçimsel ve anlamsal özellikleridir.
Söz sanatları nelerdir ? 1- Teşbih (Benzetme) Teşbih (benzetme) özellikleri yönüyle zayıf olan varlığın kuvvetli varlığa benzetilmesi sanatıdır.
.. - Devamini Oku

10 | Dilbilgisi
Dil Bilgisi: Bir dilde sözcüklerin yapılış ve tümce olarak diziliş kurallarını inceleyip saptayan bilgi dalı. O dili doğru konuşup yazabilmek için uyulması gereken kuralları belirleyen ve anlatan bilgi dalına dilbilgisi denir. Bir dili meydana getiren ses, sözcük yapılışı, sözcük haznesi, anlam değişmeleri, cümle kuruluşu gibi unsurları inceleyip kurallara bağlayan dil bilgisi. Yunanca gramma kökünden geliyor. Dil bilgisi ya da gramer, bir dilin ses, biçim ve c.. - Devamini Oku

01 | 19. Yüzyıl Sonrası Sanat Akımları
Yazı İçerik Neoklasizm Romantizm Realizm Empresyonizm Fovizm Kübizm Fütürizm Ekspresyonizm Metafizik Dadaizm Sürrealizm Pop Art XIX. YÜZYIL SONRASI SANAT AKIMLARI

1.NEOKLASİZM

Sanatta yeniden ilkçağ unsurlarının ön plana çıkması anlamına gelir. Bu dönemde, eski Yunan ve Roma tarzı tekrar canlandırılmıştır. Bu akım özellikle Barok Sanatı'nın aşırı süslemeciliğine .. - Devamini Oku


02 | Neyzen Tevfik
24 Mart 1879’da Bodrum’da doğan Neyzen Tevfik’in asıl adı Tevfik Kolaylı’dır. Babasının memleketi Bafra'nın Kolay nahiyesi olduğu için soyadı kanunuyla "Kolaylı" soyadını almış. Babası Rüştiye Mektebi muallimi Hasan Fehmi Bey, Annesi Emine Hanım’dır. Kendine özgü yergileri ve yaşam biçimiyle adını duyuran Neyzen Tevfik, babasının görevli bulunduğu Urla kasabasında, usta bir neyzen olan Berber Kâzım'la tanıştı ve ondan ney dersleri almaya başladı. .. - Devamini Oku


03 | Sanat Nedir
Yazı İçerik Sanat Nedir Güzel Sanatlar Güzel Sanatlar Nelerdir Güzel Sanatların Sınıflandırılması Sanat Nedir ? Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği evrimler yaşama biçimlerini, yaşama bakışlarını, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını değiştirmiş, her dönemde ve her toplumda, sanat farklı görünümlerde ortaya çıkmıştır. Bugün sanatın "duygusal ve düşünsel etkile.. - Devamini Oku


04 | Rönesans Sanatı
İTALYA’DA RÖNESANS SANATI Nurhan Atasoy - Uşun Tükel   Rönesans, sanat ve kültürle ilgilenen herkesin sık sık karışlaştığı sözcüklerden biridir. ıtalyanca rinascimento sözcüğünden kaynaklanan bu terim, dilimizde “yeniden doğuş” anlamına geliyor. Rönesans genelde, 14-16. yüzyıllarda ıtalya’da klasik modellerin etkisi ile sanat ve yazın alanındaki canlanış olarak tanımlanır. Daha 1550’de, sanat tarihçiliğinin öncüsü sayılan Giorgio Vasari (151.. - Devamini Oku


05 | Betimleme
Yazı İçerik Betimleme Nedir Betimleme Örnekleri İzlenimsel Betimleme Açıklayıcı Betimleme Sanatsal Betimleme Açıklayıcı Betimleme Betimlemede Gözlemin Önemi Betimleme Örnek Soru,İnceleme ve Çözümleri Betimleme (Tasvir etme) Nedir ?
Betimleme bir varlığın ya da manzaranın göz önünde canlanacak biçimde kendine özgü yönlerini belirterek söz ya da yazıyla anlatılmasıdır. Neler betimlenir, tasvir edili.. - Devamini Oku


06 | Resim Sanatı Tarihi
Yazı İçerik Primitif Halklarda Görülen Resimlerin Özellikleri Klasik Üsluplu Resmin Özellikleri Barok Üsluplu Resim Sanatının Özellikleri İlk Çağda Anadolu Sanatı İnsanlığın Eskitaş çağlarından bu yana eserleri ile çizdiği grafik izlendiğinde, küçük avcı topluluklarından köylere, köylerden site hayatına, site hayatından kent devletlerine ve daha sonraları, imparatorluklar ile diğer çeşitli devlet yönetimlerine varıl.. - Devamini Oku


07 | Vincent van Gogh'un 'Patates Yiyenler' Adlı Resmi
Van Gogh’un hayatı ve sanatı üzerine bugüne kadar pek çok araştırma yapıldı, kitaplar yazıldı. Resimleri birçok eleştirmen veya sanat tarihçisi tarafından incelendi. Ancak Umberto Eco’nun da belirttiği gibi bir sanat eseri üzerine söylenecekler hiçbir zaman bitmez. Bakış açısının farklılığı ile dikkat edilmeyen noktalar üzerinde durularak değişik yorumlar yapabilmek mümkün. Eco’ya göre sanatçı aslında alımlayıcıya tüketilmek üzere değil ama tamam.. - Devamini Oku


08 | Anadoluda Yunan-Roma ve Bizans Sanatı
ANADOLU'DA YUNAN - ROMA VE BİZANS SANATI 

YUNAN SANATI
Mimari
Yunan mimarisinin ortaya koyduğu en önemli yapı tipi tapınaklardır. Tapınaklar tanrının evidir. Dor Nizamı (Anadolu'da, Dor Nizamında yapılan tapınaklara bir örnek Assos'taki Athena tapınağıdır) , İyon Nizamı (Efes Artemis tapınağı), Korint Nizamı (Silifke civarında Uzunburç'ta bulunan Zeus Tapınağı) olarak bölümler halinde incelenir.

Heykeltraşlık:
1.Ark.. - Devamini Oku


09 | Çini Sanatı
ÇİNİ SANATI Şerare Yetkin Türklerde iç ve dış mimari süslemenin en renkli kolu olan çini sanatı, asıl büyük ve sürekli gelişmesini Anadolu Türk mimarisinde göstermiştir. Çeşitli tekniklerle zenginleşen bu süsleme sanatı, hep mimariye bağlı kalmış, onun üstünlüğünü ezmemiş, ama renkli bir atmosfer yaratarak mekan etkisini arttırmıştır. Türk mimarisinde çini süslemenin kullanımını çok eski tarihlere kadar indirebiliriz. Uygurların, Karahanlıları.. - Devamini Oku


10 | Modern Sanat
Modern sanat, genellikle 1880'lerin izlenimcilerinden (empresyonistler) 1960-70'lere kadar devam ettiği kabul edilen sanat dönemi. Sanatta modernizmin temelleri, ressamların dünyayı gördükleri gibi temsil etmeyi bırakmalarıyla atılmıştır. Temsil, temel sorun haline gelmiş; sanat kendi kendisini konu haline getirmeye başlamıştır. Sanat eleştirmeni Clement Greenberg de 1960'ta yazdığı "Modernist resim" adlı makalesinde modernizmin özünün, disiplinlerin kendilerine has y.. - Devamini Oku


01 | Sanat
Özet : Belli kalıplar içine konulamayan ve estetik olan insan duygularının dışa vurumudur. Detay : Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği evrimler yaşama biçimlerini, yaşama bakışlarını, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını değiştirmiş, her dönemde ve her toplumda, sanat farklı görünümlerde ortaya çıkmıştır. Bugün sanatın "duygusal ve düşünsel etkileme gücü"ne sahip oluşu daha belirleyicidir. B.. - Devamini Oku


02 | Edebiyat
Edebiyatın Tanımı : Okuyanlara estetik (sanatsal) bir doyum sağlamak amacıyla yazılmış, ya da böyle bir amacı olmasa bile biçimsel ve içeriksel özellikleriyle bu düzeye ulaşabilen bütün yazılı eserlere edebiyat denir. Edebiyat bir anlatım biçimidir. Düşünce ve duyguları güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatı olarak da tanımlanabilir. Herhangi bir metnin edebiyat eseri sayılabilmesi için sanatsal değerler taşıması gerekir. Edebiyat NedirDetay: Edebiyat, Alm... - Devamini Oku