BuNedir.Org Soru Cevap Sistemi


3-4 yaş için gelişim raporu örnekleri [Çözüldü]

Cevap : 2
Durum : Çözüldü Bolum : Psikoloji

139
Okunma : 24995
Etiketleri : Rapor - Gelişim Raporu Tarih : 2014-06-05
Soru : 3-4 yaş için gelişim raporu örnekleri
Soru Detay : 3-4 yaş için gelişim raporu örnekleri
Tarih : 2014-06-05 00:00:00 Bu en iyi cevap seçildi ;)

79
Baslik : 3-4 yaş için gelişim raporu örneği
Cevap :

BİLİŞSEL GELİŞİM

............, kendini tanır. 
Kendi ile ilgili özellikleri bilir.
Dikkatini olay üzerinde yoğunlaştırır.
Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler ve karşılaştırır. Olay içerisindeki problemi fark eder ve çözüm yolları önerir.
Bir olayın olası neden ve sonuçlarını söyler.
Nesne durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade edebilir.
Basit şekilleri tanır.(Daire- üçgen –kare)
Bir bütünün parçalarını söyler.
Nesnenin mekandaki konumunu bilir.
Eksilen ve eklenen nesneyi fark eder.

............, renkleri tanır. (Ana renkler ve bazı ara renkler)
Nesneleri renk ,şekil ve ebatlarına göre eşleştirebilir.
Verilen yönerge doğrultusunda nesneyi uygun yere yerleştirir.
Yarım bırakılan olay, durum, şiir ve öyküyü özgün bir şekilde kısaca tamamlar.

............ , Az-çok, büyük –küçük, mutlu-üzgün, kirli-temiz gibi kavramları bilir ve bunları ifade eder.
Bir bütünün parçalarını söyler. İki yarımı birleştirerek bir bütün elde eder. Bütünü iki eş parçaya böler.
 
............‘nin bilişsel alanda kazanılması beklenen davranışlara ulaşıldığı gözlemlenmiştir.
 

DİL GELİŞİMİ

............, kelimeleri doğru telaffuz eder.
Nefesini doğru kullanır.
Söz almak için sırasını bekler.
Dinlediklerini başkalarına anlatır.
Dinlediklerine ilişkin sorular sorar, sorulara uygun cevaplar verir.
Dinlediklerini müzik, dans, drama, resim, şiir ve öykü gibi yollarla sergiler. 

............, yeni bir sözcüğü fark eder, anlamını sorar.
Üstlendiği role uygun olarak konuşur. Belli bir konuda konuşmayı başlatır. Konuşurken dinlerken göz teması kurar.
 
............, görsel materyalleri inceler ve onları özgün olarak kullanır.
Sesin geldiği yönü söyler. Verilen sesi tanır, verilen sese benzer sesler çıkartır.
 
............’nin  dil alanı ile ilgili kazanılması beklenen davranışlara ulaşıldığı gözlemlenmiştir.
 
BİLGİ GENÇLİKTE DİKİLEN, İHTİYARLIKTA MEYVESİ ALINAN BİR AĞAÇTIR. (TÜRK ATASÖZÜ)

PSİKOMOTOR GELİŞİ

............, büyük kas gelişimi olarak; büyük olan nesneleri toplar.
Sözel yönergeye uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
Verilen yönerge doğrultusunda (hızlı-yavaş) yürür ya da koşar.
Değişik yönlere yuvarlanır, uzanır.
Kendisine doğru atılan nesneyi yakalar.
Belli bir yüksekliğe tırmanır ve o yükseklikten geriye doğru iner.
Verilen nesnelerle değişik şekiller oluşturur.(tahta bloklarla kule, köprü vb.)

............, küçük kas gelişimi olarak; El becerisi gerektiren bazı araçları (makas ,kalem ,yapıştırıcı) kullanır.
Küçük nesneleri takıp ,çıkartır.
Rahatlıkla makası nasıl kullanacağını bilir. Verilen basit şekilleri çizgi üzerinden kesme çabasında bulunur.

............, çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır. Malzemeleri (talaş ya da oyun hamuru,tuz seramiği vb.) elleriyle sıkarak,
yoğurarak basit şekiller verir. Sıvıları bir kaptan diğer kaba boşaltır.
Nesneleri kopartır, yırtar. Yırtmış olduğu malzemeyi kullanarak çeşitli faaliyetler çıkartabilir.
           
............’nin Psikomotor gelişim içerisinde yer alan büyük-küçük kas gelişiminde amaçlanan davranışlar kazanılmasına rağmen; davranışların yerleşmesi için davranışların doğruluğunu takip etme/olumlu davranışa  pekiştireçler verilerek gelişimin ilerleyeceği düşünülmektedir.
 

SOSYAL–DUYGUSAL GELİŞİM

............, duygularını söyleyerek nedenlerini-sonuçlarını açıklayabilir. Olumlu duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar. Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır.

Kendiliğinden bir işe başlar ve başladığı işi bitirir. Başkalarının duygularını anlar ve duygularını paylaşır.
İletişim başlatır. Sohbet eder ,sohbet edilen ortama rahatlıkla katılır. Grupta sorumluluk alır. Almış olduğu sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirir.
Başkalarının haklarına saygı gösterir. Ancak koşullara göre hakkını da savunur.

............, grup etkinliği içerisinde yer alan kurallara uyar. Gerekli olduğu durumlarda kararlılık gösterip lideri izler. Ama lider olmak   ............’yi  daha çok motive etmektedir.
Başkalarının ve kendisinin özelliklerini kabul ederek uygun davranışı sergiler. Özgün şiir ya da şarkı söyler.
Günlük yaşamın gerektirdiği kurallara uyar.
Çevresinde görmüş olduğu güzel/ rahatsız edici durumları söyler. Bu duruma bağlı olarak çevresini farklı biçimler de düzenler.
Hatalı davranışları dile getirip ; kendi hatasını kabul eder.
Canlıların yaşama hakkına özen gösterip ,gerekli olduğu durumlarda canlıların bakımını üstlenir ve onları korur.
              
............‘nin  sosyal –duygusal alanda hedeflenen davranışların kazanımı sağlanmasına rağmen ;  uygun model olma /davranışın doğruluğuna göre tutarlı pekiştireç verilmesi davranışların yerleşmesinde yardımcı olacaktır.
 

ÖZBAKIM BECERİLERİ

............, Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. El,yüz ve vücudunun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. Tuvalet gereksinimini yardımsız yapar.
Yiyeceklerini ayrım yapmadan yer. Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder. Beslenme araç ve gereçlerini temizlik kuralları dahilinde kullanır. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
Giysilerini yardımsız giyinir ve yardımsız çıkartır. Çıkartmış olduğu giysilerini katlar. Ayakkabılarını giyer, çıkartır. Duruma ve hava koşullarına uygun olan giyeceği seçer.
            
............, yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılır.
Tehlikeli olan durumları söyler ve onlardan uzak durur. 
............,  özbakım becerilerinde ulaşılması beklenen kazanımlar sağlamıştır. Kazanımların desteklenmesi yararlı olacaktır.

......cim Hayatın Boyunca Sağlık,  Mutluluk ve Başarı hep seninle olsun…..                                  

Seni çoook seven öğretmenin
Grup öğretmeni                                        25/01/2008
                                                                 Okul Müdürü

                                                                 
Rapor

Rapor Nedir ? (Özet) : Herhangi bir konuyu, olayı veya durumu incelenmekle görevlendirilen kişi veya kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları inceleme yazısına rapor denir. Bir kişinin hazırladığı rapora kişisel rapor; bir komisyon tarafından hazırlanan rapora da ortak rapor denir.

Rapor Nedir ? (Detay)

Her hangi bir konu ya da olayla ilgili inceleme sonucunu tespit ederek bildiren yazılara rapor denir.

İncelenmek istenen bir sorun; doğru, kesin, güvenilir bilgi gerektiren bir iş hakkında, onu soruşturmakla görevlendirilen kişinin yaptığı "araştırma, inceleme" sonucunu belli kurallara göre yazdığı yazı, rapor türüne girer. Rapor; yazılı olur, ancak "sözlü" olarak da bir makama, kurula sunulabilir. Raporun bir makama yazılı olarak sunulması, "dilekçe" yazmak biçiminde olmalıdır. Sözlü olarak raporun sunulmasında ise, sunulan kişiye ya da kurula "hitap cümlesi" ile söze başlanır.

Yazılı anlatım türleri içinde rapor, çok değişik konularda kaleme alınan bir yazı türüdür. Tek kişinin hazırladığı rapora kişisel rapor, birden fazla kişinin hazırladığı rapora da ortak rapor adı verilir.

Rapor konuları, şöyle sıralanabilir:

(1) Eğitim ve öğretimle ilgili özel ve genel faaliyetleri değerlendirmek.
(2) Bir siyasî olayın, hareketin ya da olgunun genel yapısını değerlendirmek.
(3) Toplumun eğitim, kültür, sağlık vb. alanlarındaki değişik sorunları üzerinde yapılan incelemeleri bir rapor hâline getirmek.
(4) Ekonomik alanlardaki olumlu ya da olumsuz durumlar üzerinde yapılan değerlendirmeleri bir rapor hâline getirmek.
(5) Bilimsel çalışmaları değerlendirirken olumlu ve olumsuz gelişmeleri bir rapor hâlinde tespit etmek.
(6) Sanat eserlerini (edebiyat, resim, müzik vb. yarışmalarda) değerlendirirken başarılı ve başarısız yönlerini bir rapor hâlinde tespit etmek.

Bir raporun hazırlanmasında göz önünde tutulması gereken nitelikleri de şöyle sıralayabiliriz:
* Konunun uzmanı olmak.
* Raporun konusunu iyi kavramış olmak.
* Konuyla ilgili kaynakları taramak.
* Kaynaklardan elde edilen malzemeyi etkili, çarpıcı, inandırıcı ve doyurucu nitelikte hazırlamak.
* Objektif davranmak.
* Bilimsel çalışmaları değerlendirirken raporları bilimsel ölçüler içinde hazırlamak.
* Raporlarda ileri sürülen olumlu ya da olumsuz görüşleri kesin deliller ile somut bir biçimde açıklamak.
* Raporları belli bir plân dahilinde hazırlamak ve varılan yargıyı açıkça belirtmek.
* Gereksiz ayrıntılara girmeden özlü bir biçimde sınırlandırmak.
* Açık ve net bir ifade kullanmak. Yanlış anlaşılmaya meydan vermemek.

RAPOR FORMATI

Kapak Sayfası: Her raporun bir adet kapağı olmalıdır.
Yazım Dili : Türkçe olarak yazılacaktır. İmla kurallarına ve öz Türkçe kullanımına özellikle dikkat edilecektir.
Kağıt Ölçüsü: A4
Yerleştirme Biçimi: Dikey
Yazı Karakteri: Turkish Times New Roman
Yazı Karakter Biçim ve Büyüklüğü: Normal, 12 punto. Ancak, özel ve okuyucuya yabancı olabilecek sözcükler, makale başlığı ile bölüm ve alt bölüm başlıkları yatık bir biçimde yazılabilirler.
Yazım aralığı: 1.0 satır (single space)
Kenar Boşlukları: Üst ve alt kenar boşlukları 4.25 cm, sağ ve sol kenar boşlukları 4.35 cm genişliğinde olmalıdır. Tüm başlıklar, tablolar, şekiller, metin ve EKLER kenar boşlukları ile sınırlanmış yazım aralığı içinde olmalı, yazım alanı dışında hiçbir şey yer almamalıdır.
Metin Biçimi: Raporlar, tek sütun düzeni kullanılan bir biçimde hazırlanmalı ve her satırdaki yazı yazım aralığında sayfanın her iki yanına (justified) dayandırılmalıdır. Paragrafların başına 1cm kadar boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arası boşluk bırakılmamalıdır.
Başlıklar: Tüm başlıklar koyu olarak yazılmalıdır. Başlıkların ilk hafleri büyük diğer harfleri küçük olmalıdır. Tüm başlıklarda bölüm numaraları olmalıdır. Ara başlıklar yatık olarak yazılmalı, ana başlık numarasını takip edecek şekilde yazılmalıdır.
Sayfa Kısıtı: Raporlar 12 sayfa, ekler bölümü öneleme raporu için sınırsızdır.
Sayfa Numaralandırma: Sayfalar birbirini takip edecek şekilde numaralandırılmalıdır.
Kelime Bölme: Satır sonlarında kelimeler çizgi ile bölünmemelidir.
Tablo ve Şekiller: Tüm tablo ve şekiller isimlendirmeleri yapılmalı ve metnin içinde ilgili yerde bu tablo veya şekil ile ilgili referans verilmelidir. Şekil ve tablolar metnin içindeki yerleşim sıralarına göre numaralandırmalıdırlar. Metnin içinde verilmek istenen mesaj ile ilgili tablo veya şekiller metin içinde verilebilir. Diger tablo veya şekiller ise Ekler kısmına konulmalıdır.

Rapor / Ödev Yazma Teknikleri

1. Ödevin / Raporun Anahatlarının Belirlenmesi
Ödev/araştırma yaparken, konuyla ilgili kaynaklar incelenip, not kartlarının hazırlanmasından sonra, sıra, raporun anahatlarının (outline) belirlenmesine gelir. Bu işlem yapılırken şu yol izlenir:

Ödevin/araştırma raporunun başlığı yazılır. Başlık, kısadır, açıktır ve konuyu çağrıştırır.

Not kartlarındaki notlara dayanılarak konunun ana başlıkları belirlenir. Bunlar rakamlarla belirtilir: 1, 2, 3,.

Ana başlıklar altındaki alt başlıklar yazılır. Alt başlıklar numaralanırken ana başlıklara verilen numaralara ekleme yapılır: 1.1., 1.2., 1.3,.

Alt başlıkların altına da ilgili alt başlıklar yazılır. Numaralara ekleme yapılmaya devam edilir: 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3,.


2. Ödev / Raporda Bulunması Gereken Bölümler

Bir ödevde/araştırma raporunda şu bölümler bulunur:
Kapak: Başlık ve ödevi hazırlayanla ilgili bilgiler içerir.
İçindekiler: Ödevin içindeki ana ve alt başlıkların listesidir.
Giriş: Bir iki paragrafla konunun tanıtıldığı bölümdür
Gelişme: Konunun, açıklandığı, örneklendiği, kanıtlandığı, konuların tartışılıp çözümlendiği bölümdür. Ödevin/raporun en uzun kısmıdır. Konuyla ilgili her türlü resim, çizim, grafik. burada sunulur.
Sonuç: Gelişme bölümünde işlenen konu, bu bölümde sonuca bağlanır.
Bibliyografya: Ödev/rapor hazırlanırken kullanılan kaynaklar burada listelenir.
Ekler: Yapılan çalışmayı destekleyen, fakat daha önceki bölümlerde verilemeyen bilgiler bu bölümde yer alır.

Kapak (title page), ödevin/araştırma raporunun ilk sayfasıdır. Burada, ödevin/raporun adı, hazırlayanın adı, soyadı, numarası, sınıfı, ödevin son teslim tarihi, ödevi veren öğretmenin adı, hangi ders için hazırlandığı gibi bilgiler bulunur.

3. Kapak ve İçindekiler Listesi Nasıl Hazırlanır?

Kapak hazırlanırken şu adımlar izlenir:
Önce ödevin/raporun adı yazılır. Ortalanması ve büyük harfle veya koyu renk yazılması adı kapaktaki diğer bilgilerden ayırmak açısından önemlidir.

Çalışmanın adından sonra hazırlayanın adı, soyadı, numarası ve sınıfı yazılır.

Bu bilgilerin altına son teslim tarihi eklenir.

Son olarak çalışma yapılan dersin ve öğretmeninin adı yazılır.

Tercihe bağlı olarak kapağın başına okulun adı da yazılabilir.

İçindekiler listesi (table of contents), bir ödevin/araştırma raporunun kapaktan sonra gelen sayfasıdır. İçindekiler listesi, ödevde/raporda yer alan tüm ana ve alt başlıklardan oluşur. Her başlığın karşısına sayfa numarası yazılır. Burada, başlangıç sayfa numarasını yazmak yeterlidir. Başlıklar ve sayfa numaraları noktalarla birleştirilir. Bu durum sayfa numaralarını izlemeyi kolaylaştırır.


Benzer SorularKutuphane 1Kutuphane 2Kutuphane 3
01 - 40721 - Makale İnceleme Rapor Örnekleri
02 - 24996 - 3-4 yaş için gelişim raporu örnekleri
03 - 3250 - Münazara raporu nasıl hazırlanır
04 - 2285 - Gelişim raporu örnekleri
05 - 2132 - Rapor yazarken dikkat edilmesi gereken kurallar
06 - 2064 - İnceleme Raporu Nasıl Yazılır
07 - 1945 - Tez hazırlarken rapor nasıl yazılır
08 - 1605 - Rapor örnekleri
09 - 1426 - Siyasi Rapor Nasıl Hazırlanır
10 - 1379 - Rapor yazarken literatür taraması başlığı altına ne yazılır
11 - 1114 - Rapor Nasıl Hazırlanır
12 - 1088 - Atatürk inkilaplarini araştirip rapor halinde hazirlama
13 - 1000 - Yazıların raporlarını istiyorum
14 - 877 - Montaigne Denemeleriyle İlgili Rapor
01 | Kişilik Nedir
Kişilik Nedir ? (Özet)
Kişilerden söz ederken "hoş" "canlı" "mutlu" "mutsuz" "iyilik yapan" "güçlü" gibi tanımlamalar kullanırız. Burada anlatılmak istenen, bireyin gösterdiği davranış özellikleridir.
Kişilik, bir bireyin tüm ilgilerinin, tutumlarının, yeteneklerinin, konuşma tarzının, dış görünüşünün ve çevresine uyum biçiminin özelliklerini içeren bir terimdir.
Asıl olan, kişiliğin kendine özgü ve ahenkli bir bütün olmasıdır. Bireyi.. - Devamini Oku


02 | Türkiyedeki Göllerin Oluşum Şekilleri
Yazı İçerik Ülkemizdeki Doğal Gölller Doğal Göl Nedir ? Göllerin Oluşum Şekilleri Türkiyedeki Tektonik Göller Türkiyedeki Volkanik Göller Türkiyedeki Buzul Göller Türkiyedeki Karstik Göller Türkiyedeki Set Gölleri Kuş Gölü (Manyas gölü) Ulubat Gölü (Apolyont gölü) İznik Gölü Gemlik Acıgöl Eğridir Gölü Ilgın Gölü Beyşehir Gölü Hazar Gölü Tuzla Gölü Seyf.. - Devamini Oku


03 | Osmanlı'da Kahvehaneler
Osmanlı'da Kahvehaneler ve Toplumsal Yaşama Etkileri Seda Arkan     Kahve hiçbir zaman, sadece içecek niteliği taşımadı. 16. yüzyılda yayılmaya başladığında bir yandan taraftarları ve müdavimleri hızla artarken, bir yandan da muhalifleri aynı hızla çoğaldı.   Kahvenin, en azından kahve bitkisinin ve meyvesinin tüketiminin kökenleri Etiyopya'ya kadar götürülür kimi kaynaklarda. Fakat kahvenin içecek olarak mı kullanıldığı, yoksa tanelerini yiyerek mi k.. - Devamini Oku


04 | Atatürk İnkılapları
Atatürk İnkılapları Nelerdir   II. MECLIS’IN AÇILMASI (11 AGUSTOS 1923)

23 Nisan 1920’de çalismalarina baslayan I. TBMM, ulusal bagimsizligi gerçeklestirmeyi amaçlayan vatansever insanlardan olusuyordu. Çok zor sartlarda çalismis ve bunu basarmisti. Mustafa Kemal mecliste degisik görüslerde olan insanlari bir araya getirmek için “Müdafaa-i hukuk” grubunu kurmustu. Meclisin 1 Nisan’da kendin feshetmesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verildi.
Seç.. - Devamini Oku


05 | Anayasanın Üstünlüğü
Anayasanın devletin hukuk kuralları içinde en yüksek kural sayılmasına anayasanın üstünlüğü denilir. Anayasanın üstünlüğü ilkesi, yasaların anayasaya uygun olmasını gerektirir. Anayasanın üstünlüğü ilkesi, Anayasamızın 11. maddesinde şu şekilde ifade edilmektedir: “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. ” Anay.. - Devamini Oku


06 | Ütopya
Yazı İçerik Ütopya Nedir ? Platonun Ütopyası Farabinin Ütopyası Thomas Morusun Ütopyası Tommaso Campanellanın Ütopyası Francis Baconun Ütopyası Huxleyin Ütopyası G. Orwelın Ütopyası Ütopya Nedir ? Ütopya, aslında olmayan, tasarlanmış olan ideal toplum ve devlet şekli anlamı taşır. Ütopyalar, ideal düzen arayışlarının tasarlanmış tipik örnekleridir. Ütopyalar üzerine görüşler iki biçimde ortaya .. - Devamini Oku


07 | Çocuklarda Gelişim Dönemleri
Yazı Menu Motor Gelişim Dil Gelişimi Sosyal ve Kişilik Gelişimi Genel Bilgiler Çocuklarda Gelişim Dönemleri  Çocuk psikolojisini anlayabilmek için öncelikle çocukta gelişim dönemlerini bilmek gerekir.   MOTORGELİŞİM İlküç ay içinde

Gözleri ile hareket eden şekilleri takip edebilir ,kucağa alındığında kafasınıdik tutabilir , yüz üstü yatarken kafasını bir miktar yukarı kaldırabilir veyanlara çevirmey.. - Devamini Oku


08 | Kral Midas'ın Kulaklarının Uzaması
KRAL MİDAS'IN KULAKLARININ UZAMASI Efsaneye göre Marsyas adındaki bir Satiros (Keçi ayaklı, sivri kulaklı yarı insan yarı hayvan yaratıklar) bir gün kırlarda dolaşırken Athena'nın icat ettiği ancak çalarken yüzü çirkinleştiğinden fırlatıp attığı flütü bulmuş. Bir tanrıçanın eseri olduğu için çok güzel sesler çıkaran flütü çalmaya başladı..ve bir süre sonra marifetin kendisinde olduğuna inanmaya başlayarak kendini Apollon'a rakip görmeye başladı. .. - Devamini Oku


09 | Pantomim Nedir
Yazı İçerik Pantomim Tarihçesi Örnek Pantomim İfadeleri Örnek Pantomim Çalışmaları Pantomim (Pantomima) Nedir?
Pantomim (Pantomima) En basit anlatımıyla; sözsüz tiyatro oyunudur. Kısaca “mim” olarak ifade edilir. Pantomimde sanatçı, yüz mimiklerini, el, kol ve beden hareketlerini kullanarak temayı anlatmaya çalışır. Bir anlamda Pantomim, evrensel bir tiyatro dili olarak kabul edilir. Milattan önceki dönemlerde Mim sanatının .. - Devamini Oku


10 | Temsilde Adalet ve Yönetimde İstikrar
Anayasa, seçimlerin temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak şekilde yapılmasını öngörmektedir. Temsilde adalet, tüm siyasal görüşlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsilini gerektirirken;yönetimde istikrar ilkesi, daha kolay hükümet kurulabilmesi için Mecliste daha az sayıda siyasal parti bulunmasını amaçlamaktadır. Bu ilkelerin bağdaştırılması için seçimlerde baraj kabul edilmiştir. Yürürlükte olan yasaya göre Türkiye genelin.. - Devamini Oku


01 | Rapor
Rapor Nedir ? (Özet) : Herhangi bir konuyu, olayı veya durumu incelenmekle görevlendirilen kişi veya kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları inceleme yazısına rapor denir. Bir kişinin hazırladığı rapora kişisel rapor; bir komisyon tarafından hazırlanan rapora da ortak rapor denir. Rapor Nedir ? (Detay) Her hangi bir konu ya da olayla ilgili inceleme sonucunu tespit ederek bildiren yazılara rapor denir. İncelenmek ist.. - Devamini Oku