Osmanl覺 devletinde ilk modern anayasa

Osmanl覺 D繹nemin Avrupai anlamdaki il modern anayasas覺n覺n ad覺 nedir? Cevap : 1876 Kanun-i Esasi (II.Abd羹lhamit d繹nemi)


Tar覺m faaliyetlerinin esas kayna覺

Tarim faaliyetlerinin esas kayna覺 toprakt覺r. Ayn覺 ekilde sular da tar覺m faaliyetinin esas kaynaklar覺ndan biridir.


Modern iir Gelenei rnekleri

Alaturka 覺k benim air tabiat覺m, 癟覺k orta yere Fakir g羹zelinden s繹yle Hasret ateinden 癟al al, s繹yle benim derdimi sevdal覺 sesinle. Hep bilinen ark覺lar gibi olsun Hani, dil-i bi癟areden Sun da i癟sin yar elinden Yani bilinen ark覺lardan olsun. Yeni s繹zler arama nafile Derdim yeni olsa anlar覺m Gel, haz覺r覺ndan s繹yle bu akam zme yetiir, 羹zme firak覺nla harab覺m. Sonunda ah 癟ekeriz derinden Kim anlayacak sahiden olduunu Sen s繹yle yaln覺z Z羹lf羹ndedir baht-覺 siyah覺m bestesini Dede’den. Melih Cevdet Anday
Birdenbire Her ey birdenbire oldu. Birdenbire vurdu g羹n 覺覺覺 yere; G繹ky羹z羹 birdenbile Devamini Oku


Tanzimat ferman覺yla balayan modernleme hareketinde ayd覺nlar覺n rol羹

1789 Frans覺z Devrimi, Osmanl覺y覺 par癟alayacak s羹reci balat覺r.Yenileme, Osmanl覺 devletindeki gerilemenin sonucu olarak domutur.16. y羹zy覺l覺n sonlar覺na dek bir癟ok y繹nden Avrupa’dan 羹st羹n bir y繹netime ve kurumlamaya sahip olan Osmanl覺 Devleti, Bat覺’daki geliimleri dikkatle takip etmitir. Ancak 16. y羹zy覺l覺n sonlar覺ndan itibaren Osmanl覺 Devleti askeri, ilmi ve ekonomik alanlarda bozulan kurumlar覺na dinamizm getirecek yenilik hamleleri yapamam覺t覺r.Deien d羹nyan覺n Osmanl覺’ya ilk b羹y羹k darbesi Viyana bozgunu (1683) olur. Viyana bozgunu, kendini yenilemeyen bir devletin, imparatorluk bile olsa, sadece asker say覺s覺ndaki 羹st羹nl羹kle  Devamini Oku


T羹rkiyede Tar覺m Alan覺nda Gelimeler

Cumhuriyet H羹k羹meti'nin tar覺m ve 癟ift癟inin iyiletirilmesi amac覺yla kabul ettii esaslar unlard覺r: K繹yl羹den a覺r vergileri kald覺rmak. K繹ye para ve kredi salamak. K繹yl羹n羹n 羹r羹n羹n羹 gelitirme ve koruma. K繹yl羹n羹n bilgi ve g繹r羹羹n羹 y羹kseltmek. Topra覺 olmayan 癟ift癟ilere toprak da覺tmak. Osmanl覺 襤mparatorluu'nda Aar ad覺 verilen ve her t羹rl羹 toprak gelirinin %10'unun devlete verildii vergi sistemiyle k繹yl羹 ezilmi ve sefalete g繹t羹r羹lm羹t羹r. Cumhuriyet h羹k羹meti Aar usul羹n羹 kald覺rmaya karar verdi (17 ubat 1925). Yerine arazi vergisi kondu. K繹yl羹ye Para ve Kredi Temini: K繹yl羹ye 羹retim sermayesi sala Devamini Oku


Atat羹rk羹n Tar覺m Hakk覺ndaki D羹羹nceleri

Milli ekonominin temeli tar覺md覺r. Bunun i癟indir ki tar覺mda kalk覺nmaya b羹y羹k 繹nem vermekteyiz. K繹ylere kadar yay覺lacak programl覺 ve pratik 癟al覺malar bu amaca yay覺lmay覺 kolaylat覺racakt覺r. Fakat bu 癟ok 繹nemli ii isabetle amac覺na ulat覺rabilmek i癟in ilk 繹nce ciddi et羹tlere dayal覺 bir tar覺m politikas覺 tespit etmek ve onun i癟in de, her k繹yl羹n羹n ve b羹t羹n vatandalar覺n kolayca kavrayabilecei ve severek tatbik edebilecei bir tar覺m rejimi kurmak laz覺md覺r. Bu politika ve rejimde yer alabilecek bal覺ca 繹nemli noktalar unlar olabilir: Bir defa, memlekette topraks覺z 癟ift癟i b覺rak覺lmamal覺d覺r. Bundan daha 繹nemli olan覺 ise bir 癟ift癟i ail Devamini Oku


Tar覺m Olmasayd覺 Ne Olurdu

Her insan yaamak i癟in beslenmek zorundad覺r. Ve insanlar i癟in yerleik hayat tar覺m ile balar. Tar覺m ile birlikte toplumlar gelimi, uygarl覺klar ortaya 癟覺km覺t覺r. Bug羹n d羹nyadaki 羹lke ekonomilerinin b羹y羹k 癟ounluu tar覺ma dayal覺d覺r. Tar覺m olmazsa insanlar beslenemez ve yaayamaz. Fakat tar覺m sadece kar覺n doyurmay覺 salamaz. Yaam覺n t羹m羹n羹 kapsar. Dengeli beslenmenin de temelini oluturur. Yeterli tar覺m olmazsa yeterli beslenemeyen insanlar覺n i g羹c羹 olmaz bu nedenle hayata dair hi癟 bir 羹retim ger癟eklememeye balar. lkemiz i癟in d羹羹n羹rsek tar覺m olmasayd覺 i g羹c羹m羹z azal覺r, tar覺m i癟in d覺araya ba覺ml覺 hale gelirdik. Zaten  Devamini Oku


T羹rkiyede Tar覺m

襤nsanlar覺n topra覺 ileyerek, 癟eitli bitkileri yetitirmesine tar覺m denir. Topraklardan tar覺m alan覺 olarak yararlanma geni 繹l癟羹de yerekillerine ve iklime bal覺d覺r. lkemizde n羹fusun 繹nemli bir k覺sm覺 ge癟imini tar覺mdan salar. Ayr覺ca tar覺m, insan覺m覺z覺n temel besin maddelerini kar覺lamas覺, d覺 sat覺m覺nda 繹nemli bir yere sahip olmas覺 ve 羹lkemizdeki bir 癟ok sanayi kolunun hammadesini kar覺lamas覺 nedeniyle 羹lke ekonomisindeki 繹nemini korumaktad覺r.

T羹rkiye Topraklar覺ndan Yararlanma

Toprak gelimi 羹lkelerde 繹nemli bir ekonomik varl覺k olarak ele al覺nmakta ve planl覺 bir ekilde kullan覺lmaktad覺r. lkemizde yeterince planlama  Devamini Oku


Modernlik ve Laiklik

Din ve modern toplum ilikisi s羹rekli g羹ndeme gelen ve modern toplumun siyasal 繹rg羹tlenme bi癟imi olan demokratik ileyi ve ilkeyle 癟eliki yratan husus, belli bir toplumsal hayat bi癟iminin, dini merutiyyet 癟er癟evesinde, bir din devleti olarak topluma dayat覺lmas覺 d羹羹ncesidir.Dinin kamu hayat覺nda yer almas覺 farkl覺 birk onudur ve dinin kamu hayat覺nda yer alma talebi demokratik ilkeyle 癟eliik olmak zorunda deildir. Dini inan癟 hayat覺n t羹m alan覺na ilikin olduu i癟in bireyin inanc覺n覺 kamusal hayata ta覺mas覺n覺 teminat alt覺na almak, demokratik sistemin ilevi olmak durumundad覺r.Dini deerlerle modern toplusal hayat覺n ileyii hi癟 癟at覺ma ihtimal Devamini Oku


Tar覺m ve Hayvanc覺l覺k

襤nsanlar覺n topra覺 ileyerek, ekme ve dikme yoluyla 癟eitli k羹lt羹r bitkileri yetitirmesi ve onlardan 羹r羹n elde etmesine tar覺m denir. T羹rkiye Topraklar覺ndan Yaralanma Oranlar覺 Topraklar覺m覺zdan faydalanma oran覺 daha 癟ok iklim ve yer ekilleri 繹zelliklerine bal覺d覺r lkemizde y羹ksek dal覺k kesimler geni alan kaplar Dik yama癟lar 癟oktur Buralarda topraktan faydalanma 癟ok k覺s覺tl覺d覺r Buna g繹re 羹lkemiz arazisinin % 36 ‘s覺 ekili-dikili alan, % 32’si 癟ay覺r ve otlak, % 26 ‘s覺 orman ve % 6’s覺 dier alanlar (yerleim birimleri , tar覺ma elverisiz 癟覺plak kayal覺klar gibi) d覺r Not: Tar覺mdaki makinala Devamini Oku


Modern T羹rk Tiyatrosu

T羹rk edebiyat覺nda ilk tiyatro eseri 繹rnei Tanzimat D繹neminde Bat覺 etkisiyle verilmitir. 襤lk tiyatro eseri, inasi'nin "air Evlenmesi" adl覺 oyunudur. Modern tiyatro eserleri konular覺na g繹re 羹癟e ayr覺l覺r: TRAJED襤 襤lk tiyatro t羹r羹n羹n ad覺d覺r. Klasik d繹nem trajedisinin 繹zellikleri unlard覺r: -Manzum olarak yaz覺l覺r. -Konular覺n覺 mitoloji ve tarihten al覺r. -Oyun kahramanlar覺 soylu kiilerden se癟ilir. -Trajediler erdem ve ahl璽k temeli 羹zerine kurulur. -Vurma, yaralama, 繹ld羹rme olaylar覺 sahnede g繹sterilmez; konumalarla duyurulur. -Sade, a癟覺k, anla覺l覺r bir dil kullan覺l覺r. Halk diline yer verilmez. -癟 birlik kur Devamini Oku


Modern Tiyatro ile Geleneksel T羹rk Tiyatrosu Aras覺ndaki Farklar

Modern tiyatro ile geleneksel T羹rk tiyatrosu aras覺ndaki farkl覺l覺klar: 1. Modern tiyatro, bir metne dayan覺larak haz覺rlan覺r. Geleneksel T羹rk tiyatrosunda ise metin yoktur, tespit edilmi bir olay vard覺r ve bu olay metinsiz ve haz覺rl覺ks覺z olarak sahnede canland覺r覺l覺r. 2. Modern tiyatroda, sergilenmeden 繹nce defalarca prova yap覺l覺r. Geleneksel T羹rk tiyatrosunda ise prova yapmadan sahnelenme s繹z konusudur.


Marmara B繹lgesinde Tar覺m

T羹rkiye'de b繹lge y羹z繹l癟羹m羹ne g繹re, ekili - dikili alan覺n en fazla olduu b繹lge Marmara B繹lgesi'dir. Buna yol a癟an fakt繹r, arazinin fazla engebeli olmamas覺, d羹zl羹klerin geni yer kaplamas覺 ve makineli tar覺m覺n yayg覺n olmas覺d覺r. B繹lgede tar覺m覺n gelimesinde ula覺m kolayl覺覺, sulaman覺n yayg覺nl覺覺, t羹ketici n羹fusun fazla olmas覺 rol oynar.B繹lgede ayn覺 anda, 羹癟 deiik iklim tipinin g繹r羹lmesi, tar覺m 羹r羹n 癟eidini art覺rm覺t覺r. Marmara B繹lgesi'nde ekili dikili alanlar覺n oran覺n覺n fazla olmas覺na kar覺n, b繹lgenin n羹fusunun fazla olmas覺 dier b繹lgelerden de tar覺m 羹r羹n羹 almas覺na neden olur. B繹lgede Yetitirilen Bal覺ca T Devamini Oku


Tar覺msal N羹fus Younluu

Tar覺msal N羹fus Younluu Bir 羹lkede veya herhangi bir sahada, tar覺m ve hayvanc覺l覺kla ge癟inen n羹fusun, tar覺msal alana b繹l羹nmesiyle elde edilen n羹fus younluuna tar覺msal n羹fus younluu denir. Bu y繹ntem, aritmetik n羹fus younluuna g繹re, daha ger癟ek癟idir. T羹rkiye’de tar覺msal n羹fus younluu b繹lge ve iller aras覺nda farkl覺l覺k g繹sterir. Bunda yerekillerinin dal覺k ve oval覺k olmas覺yla, tar覺mda 癟al覺an n羹fusun miktar覺 etkili olmaktad覺r. Genel olarak, tar覺msal n羹fus younluu, dal覺k alanlar覺m覺zda fazla, geni tar覺msal ovalar覺m覺zda ise d羹羹kt羹r.


D羹nya Edebiyat覺ndaki 襤lk Modern Roman

D羹nya edebiyat覺ndaki ilk modern roman :Cervantes/Don Kiot


Modern D羹nya Edebiyat覺 Antolojisi

Modern D羹nya Edebiyat覺 Antolojisi 1988'de enis batur tarafindan hazirlanip donemli yayincilik tarafindan az sayida yayimlanan mustesna eser. secilen yazar-sairler kadar cevirmenlerinin de a sinifi oldugu antoloji.


postmodern

modernizm sonras覺-繹tesi. insan覺 merkeze alan, sek羹ler ve h羹manist d羹nya g繹r羹羹 anlam覺ndaki modernizmi eletirip sorgulayan, alternatif gelitirmeye 癟abalayan b羹t羹n d羹羹nceler.


Tar覺m

Ziraat Bitkisel ve Hayvansal 羹r羹nlerin 羹retilmesi, bunlar覺n kalite ve verimlerinin y羹kseltilmesi, bu 羹r羹nlerin uygun koullarda muhafazas覺, ilenip deerlendirilmesi ve pazarlanmas覺na tar覺m denir.
襤nsanlar覺n topra覺 ileyerek, ekme ve dikme yoluyla 癟eitli k羹lt羹r bitkileri yetitirmesi ve onlardan 羹r羹n elde etmesine tar覺m denir.

T羹rkiye Topraklar覺ndan Yaralanma Oranlar覺


Topraklar覺m覺zdan faydalanma oran覺 daha 癟ok iklim ve yer ekilleri 繹zelliklerine bal覺d覺r lkemizde y羹ksek dal覺k kesimler geni alan kaplar Dik yama癟lar 癟oktur Buralarda topraktan faydalanma 癟ok k覺s覺tl覺d覺r Buna g繹re 羹lkemiz arazisinin % 36 ‘s Devamini Oku


postmodernizm

postmodernizm: (alm. postmodernismus): modern sonras覺, modernizme kar覺t d繹nem


Modern tarim nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Modern nedir ve modern ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Tarim nedir ve tarim ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor