Alt Basliklar

» ocuk g繹z羹yle trafik projesi
» Sanat Felsefesinin Konusu
» Sanat Felsefesinin Temel Problemleri
» Sanat Felsefesinin Temel Kavramlar覺
» Eski T羹rk devletlerinde h羹k羹mdarl覺k sembolleri
» Eski T羹rklerde devlet yerine hangi kelime kullan覺lm覺t覺r
» Bilgi Felsefesinin Temel Kavramlar覺
» Bilgi Felsefesinin Temel Sorular覺
» Ahlak felsefesinin temel kavramlar覺
» Ahlak Felsefesinin Temel Sorular覺
» Samipaazade Sezai Serg羹zet Tahlili
» Salvador Dalinin En nl羹 Eseri
» 襤svi癟re Medeni Kanununun Se癟ilmesinin Nedenleri
» Medeni Kanununun Kabul Edilmesi
» Fuzulinin Hayat覺 ve Eserleri
» Atat羹rk羹n Sevdii Bat覺 M羹zii Eserleri
» Kesirlerde Geniletme ve Sadeletirme rnekleri
» Sanayileme
» Komu lkelerle Siyasi ve Ekonomik 襤likilerinin Gelitirilmesi
» Yard覺mc覺 Ses ile Kaynat覺rma Harfi Aras覺ndaki Fark
» Nesnel Yarg覺l覺 C羹mleler
» Destanlarda Nesir Naz覺m Neden Kar覺覺kt覺r
» Tarihi Eserler Neden nemlidir
» Tarihi Eserlerin zellikleri
» nl羹 D羹mesi rnekleri

ocuk g繹z羹yle trafik projesi

Soru: ocuk g繹z羹yle trafik projesi Mesaj: ocuk g繹z羹yle trafik kazalar覺 nedenleri, 繹nleme yollar覺, maddi manevi zararlar nelerdir?

Trafik Kazalar覺n覺n Nedenleri

Trafik kazalar覺 bana g繹re dikkatsizlik, ihmal, kurallara uymama ve bilgisizlik y羹z羹nden oluyor.

Trafik Kazalar覺n覺 nlemek 襤癟in

Kurallara uymal覺, dikkatli olmal覺, trafik kurallar覺n覺 繹renmeliyiz. Mesela biz 癟ocuklar ara癟 kullanamad覺覺m覺z i癟in bir yaya olarak nerelerden y羹r羹memiz gerekiyor, kar覺dan kar覺ya nas覺l ge癟ilir bunlar覺 繹renmeliyiz. Benim proje Devamini Oku


Sanat Felsefesinin Konusu

Sanata felsefi a癟覺dan bakmak "sanat felsefesi” ad覺 verilen disiplini dourmutur. Sanat felsefesi; 1. Estetik deerlendirmeye uygun olan nesne ve fenomenleri felsefi olarak irdeler. 2. Sanata dair yaratmalar覺n ve zevklerin anlam覺n覺 inceler. 3. Sanat覺n ne olduunu, ilevini, insan i癟in ta覺d覺覺 anlam覺 ele al覺r. 4. K覺saca sanatla ilgili her t羹rl羹 kavram ve problemi analiz eder. Sanat felsefesi, sadece sanattaki g羹zel ile ilgilenir. Estetik ise doa sanat ayr覺m覺 yapmadan b羹t羹n alanlardaki “g羹zel” ile ilgilenir. Bu y繹n羹yle estetiin alan覺,sanat felsefesinin alan覺ndan daha genitir. G羹zelle ilgili sorgulamalar覺n ilk癟aa k Devamini Oku


Sanat Felsefesinin Temel Problemleri

1. G羹zellik nedir? 2. G羹zelliin nitelikleri nelerdir? B繹yle bir nitelik listesi kime ve neye g繹re, hangi gerek癟eyle haz覺rlanabilir? 3. G羹zellik, hangi duyusal alg覺ya kar覺l覺k gelir? 4. G羹zellik, nesnenin kendisine mi ait, yoksa ona bakan 繹znenin nesneye katt覺覺 bir 繹zellik midir? 5. Sanat belli bir eyin hizmetinde mi olmal覺d覺r, yoksa konu ve amac覺n覺 kendisi mi belirlemelidir? 6. Bir sanat yap覺t覺 nas覺l etkileyici ve deerli olabilir? 7. Sanat覺n insana kazand覺rd覺覺 estetik duyarl覺l覺覺n yaam a癟覺s覺ndan bir 繹nemi var m覺d覺r? 8. Sanat, insan覺 ger癟eklie mi, yoksa ger癟eklikten kopar覺p hayal d羹nyas覺na m覺 g繹t羹rmelidir? 9. Bir kimse been Devamini Oku


Sanat Felsefesinin Temel Kavramlar覺

a. Estetik 繹zne: Bir doal yarat覺y覺 ya da sanat yap覺t覺n覺 hi癟bir 癟覺kar g繹zetmeden alg覺layan, kavrayan ve bundan da haz duyan insand覺r. b. Estetik nesne: lnsan覺n beeni amac覺yla kendisine y繹neldii g羹zellik deerinin ta覺y覺c覺s覺 olan eserdir. c. Estetik haz: Bir estetik nesne ile kurulan iliki sonucunda insanda meydana gelen beeni duygusudur. d. Estetik yarg覺: 襤nsan覺n estetik bir nesneye beenme ya da beenmeme eklinde bi癟tii deerdir. e. Estetik tav覺r: 襤nsan覺n estetik bir nesneye, nesnenin her t羹rl羹 amac覺n覺 bir kenara koyarak kendisi i癟in bakmak (alg覺lamak ad覺na alg覺lamaya y繹nelmekt覺r). Es Devamini Oku


Eski T羹rk devletlerinde h羹k羹mdarl覺k sembolleri

Ota (hakan 癟ad覺r覺), rgin (taht), tu (sancak), davul, kotuz (sorgu癟), kemer (kur), k覺l覺癟, yay, kama, kam癟覺 (berge) idi.


Eski T羹rklerde devlet yerine hangi kelime kullan覺lm覺t覺r

T羹rklerde bug羹n k羹 anlamda devle "il" (el) kelimesi kullan覺lm覺t覺r.


Bilgi Felsefesinin Temel Kavramlar覺

Bilgi:Suje(繹zne) ile obje(nesne) aras覺nda kurulan badan doan 羹r羹nd羹r. Ger癟eklik:Bilincimizden ba覺ms覺z olarak d覺 d羹nyada varolan ve duyular yoluyla alg覺lanan hereydir. Doruluk:Bilginin bilgisi edinilen eyle uygunluudur.nermenin konusuyla 繹rt羹mesidir. Temellendirme:ne s羹r羹len bir d羹羹nceye dayanak bulmad覺r.


Bilgi Felsefesinin Temel Sorular覺

Bilgi nedir,bilgi nas覺l oluur,bilginin kayna覺 nedir,doru bilgi m羹mk羹n m羹d羹r,bilgi doutan m覺d覺r yoksa sonradan m覺 kazan覺lm覺t覺r,bilginin kayna覺 ak覺l m覺d覺r yoksa deney midir,doru bilginin 繹l癟羹t羹 nedir gibi sorulard覺r. Bilgi Felsefesi ilk olarak ilk癟ada Sofistler taraf覺ndan ele al覺nm覺 Sokrates,Platon,Aristoteles bilgi konusunu incelemilerdir. Bilgi felsefesi yeni癟ada Descartes,John Locke,David Hume ve 襤mmanuel Kant taraf覺ndan ele al覺narak ba覺ms覺z bir disiplin haline getirilmitir.


Ahlak felsefesinin temel kavramlar覺

襤yi-k繹t羹 繹zg羹rl羹k sorumluluk erdem vicdan ahlak yasas覺 ahlaki eylem ahlaki karar ahlak yasas覺


Ahlak Felsefesinin Temel Sorular覺

Ahlaki eylemin bir amac覺 var m覺d覺r? Evrensel bir ahlak yasas覺 var m覺d覺r? 襤nsan ahlaki eylemde bulunurken 繹zg羹r m羹d羹r? Ahlak yarg覺lar覺n覺 dier yarg覺 t羹rlerinden ay覺ran nitelikler nelerdir?


Samipaazade Sezai Serg羹zet Tahlili

Serg羹zet (F.) [ سرگذشت ] macera, ser羹ven. Ayr覺ca; sami paazade sezai 'nin kitab覺. Evinden ayr覺lan k羹癟羹k bir k覺z覺n ba覺ndan gecen olaylar dramatize edilerek anlat覺lm覺t覺r. K覺z覺n ba覺ndan gecenler olduk癟a ac覺kl覺d覺r. Uzun bir s羹re k繹lelik hayat覺 yaam覺t覺r. K繹lelik yaam覺 hakk覺nda bilgi verdii i癟inde kaynak bir kitap say覺labilir. D襤li olduk癟a a覺rd覺r.

Serg羹zet Roman覺 襤ncelemesi:

Serg羹zet Salvador Dali Bellein Azmi Tablosu 襤ncelemesi


襤svi癟re Medeni Kanununun Se癟ilmesinin Nedenleri

* Avrupa’da haz覺rlanan en son Medeni kanun olmas覺 ve her t羹rl羹 yenilikleri i癟ermesi * Sorunlara ak覺lc覺 ve pratik 癟繹z羹mler getirmesi * Demokratik olmas覺 * Kad覺n-erkek eitliine dayanmas覺 * Laik bir anlay覺la d羹zenlenmi olmas覺


Medeni Kanununun Kabul Edilmesi

Medeni Kanunun Kabul羹 (17 ubat 1926) Osmanl覺 devleti kanunlar覺nda erkein 羹st羹nl羹羹ne dayanan bir d羹zen vard覺.aile hayat覺nda mirasta ahitlikte ve bunun gibi bir 癟ok konuda erkeklerin daha fazla hakk覺 vard覺.laik hukuk anlay覺覺 ise bu farkl覺l覺klar覺 kabul edemezdi.Bu nedenle dini kurallara g繹re d羹zenlenmi olan Mecelle adl覺 kanun kitab覺 T羹rkiye Cumhuriyetinin medeni kanunun oluturamazd覺.Bu ama癟la Avrupa 羹lkelerinde uygulanmakta olan Medeni kanunlar incelenmi ve 襤svi癟re medeni kanun terc羹me edilip d羹zenlenerek T羹rk Medeni kanunu olarak kabul edilmitir.

襤svi癟re Medeni Kanununun Se癟ilmesinin Nedenleri

* Avrupa’da haz覺rlanan en s Devamini Oku


Fuzulinin Hayat覺 ve Eserleri

Mehmed bin S羹leyman Fuz羶l簾 (Fużūlī (فضولی); Azerice: محممد فوضولی / Məhəmməd F羹zuli; d. 1483, Hilla - 繹. 1556, Kerbela ya da Badat), Azerbaycan t羹rk divan 璽iridir. As覺l ad覺 Mehmet bin S羹leyman'd覺r. T羹rk Bayat boyundan olduu aktar覺lmaktad覺r. T羹rk iirini 繹nemli 繹l癟羹de etkilemitir. Yedi Ulu Ozan'dan biri kabul edilir.

Fuzulinin Hayat覺

Ailesi g繹癟ebe hayat覺 b覺rak覺p g羹n羹m羹zdeki Irak b繹lgesine yerlemi olan Ouzlar覺n Bayat boylar覺ndand覺r. Fuz羶l簾; ne kadar kesin bilinmese de 1483 y覺l覺nda Akkoyunlular zaman覺nda  Devamini Oku


Atat羹rk羹n Sevdii Bat覺 M羹zii Eserleri

Tosca operas覺nda Cavaradossi J.S. Bach ‘覺n Chaconne Frederick Chopin, ”La Tristesse”

Atat羹rk ve Klasik Bat覺 M羹zii

Cumhuriyetin ilan覺ndan k覺sa bir zaman sonra Atat羹rk , Makam-覺 Hilafet Muz覺kas覺’n覺 Ankara’ya naklettirmi ve dolay覺s覺 ile Riyaset-i Cumhur yani bug羹nk羹 Cumhurbakanl覺覺 Senfoni Orkestras覺’n覺n temeli at覺lm覺t覺r. Bu olumlu gelimeyi musiki muallim mektebinin kurulmas覺 izlemi, 1926 y覺l覺nda 襤stanbul’da dar羹lelhan, konservatuvara d繹n羹t羹r羹lm羹t羹r. Bilahare sanat癟覺 ve 繹retmen olarak yetitirilmek 羹zere Paris, Berlin, Budapete ve Prag’a yetenekli 繹renciler g繹nderilmi Devamini Oku


Kesirlerde Geniletme ve Sadeletirme rnekleri

Kesirleri Sadeletirme

Herhangi bir kesrin pay ve paydas覺 ayn覺 sayma say覺s覺na b繹l羹n羹rse, kesrin deeri deimez.Kesir sadeletirilmi olur.

Kesirleri Sadeletirme rnei

32 : 2 = 16 20 : 2 = 10 Kesirleri Sadeletirme

Kesirleri Geniletme

Herhangi bir kesrin, pay ve paydas覺 ayn覺 sayma say覺s覺 ile 癟arp覺l覺rsa; kesrin deeri deimez. Kesir geniletilmi olur. • Bir kesir ile geniletilmii denktir.

Kesirleri Geniletme rnei

3 . 4 = 12 穩 Yani, 3/7 h 12/28 7 . 4 = 28 Kesirlerde Geniletme ve Sadeletirme rnekleriDevamini Oku


Sanayileme

Sanayileme 18'inci y羹zy覺l覺n sonlanyla 19'uncu y羹zy覺l覺n balar覺nda Sanayi devrimiyle birlikte 襤ngiltere'de ortaya 癟覺km覺t覺r. Sanayi Devrimi ya da End羹stri Devrimi, Avrupa'da 18. ve 19. y羹zy覺llarda yeni bulular覺n 羹retime olan etkisi ve buhar g羹c羹yle 癟al覺an makinalar覺n makinalam覺 end羹striyi dourmas覺, bu gelimelerin de Avrupa'daki sermaye birikimini artt覺rmas覺na denir. Sanayi Devrimi, ilk olarak Birleik Krall覺k'ta ortaya 癟覺km覺, ard覺ndan Bat覺 Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'ya s覺癟ram覺 ve ard覺ndan b羹t羹n d羹nyaya yay覺lm覺t覺r.

Sanayilemenin Sebepleri

Sanayilemeyi haz覺rlayan icatlar ise 繹nce tekstil alan覺nda olmut Devamini Oku


Komu lkelerle Siyasi ve Ekonomik 襤likilerinin Gelitirilmesi

lkemizin komu 羹lkelerle siyasi ve ekonomik ilikilerinin gelitirilmesine y繹nelik neler yapard覺n覺z? Cevap: 1. Her zaman komularla ilikileri iyi tutmak gerekir.Komu 羹lkelerle ekonomik alanda 癟al覺malar yapard覺m. Ticari projeler i癟in 羹lkelerle g繹r羹meler yapard覺m. 2. lkemdeki i adamlar覺yla gezi d羹zenlerdim.Ekonomik a癟覺dan y羹ksek iler yapmaya 癟al覺覺rd覺m. Detayl覺 Cevap: - ncelikle n Hat lkelerinden balamak 羹zere, bu 羹lkelere y繹nelik, ticaret heyetleri, fuarlara kat覺l覺m, reklam ve tan覺t覺m faaliyetlerine a覺rl覺k verilmesi, - Ekonomik ve ticari ilikilerin gelitirilmesinde b羹y羹k 繹neme sahip olan, Ticare Devamini Oku


Yard覺mc覺 Ses ile Kaynat覺rma Harfi Aras覺ndaki Fark

Soru: yard覺mc覺 ses ile kaynat覺rma harfi aras覺ndaki fark nedir? Mesaj: yard覺mc覺 sesle kaynat覺rma harfi ayn覺 anlama m覺 geliyor yoksa gelmiyor mu? Cevap : Gelmez Yard覺mc覺 Sesler=Balay覺c覺 Sesler=Kaynat覺rma Sesleri bu terimler asl覺nda ayn覺 kavramlar覺 kar覺lar. Mant覺覺 hep ayn覺d覺r. Ve iki gruba ayr覺l覺r. 1. Yard覺mc覺 羹ns羹z=Balay覺c覺 ns羹z=Kaynat覺rma ns羹z羹= "y" dir. 2. Yard覺mc覺 羹nl羹ler=Balay覺c覺 羹nl羹ler=Kaynat覺rma 羹nl羹leri= 覺,i,u,羹 "n" ve "s" seslerini ise kaynat覺rma harfleridir.


Nesnel Yarg覺l覺 C羹mleler

znenin, yani s繹z s繹yleyen kiinin d羹羹nce ve duygular覺na deil, nesnenin, varl覺覺n kendi ger癟eine dayanan, dolay覺s覺yla kiilere g繹re deimeyen yarg覺lard覺r. Bu t羹r yarg覺lar覺n, yorum ve deerlendirme i癟ermeme, kan覺tlanabilir 繹zellikte olma, herkes i癟in ayn覺 anlam覺 ta覺ma, akla ve mant覺a dayal覺 olma gibi 繹zellikleri vard覺r.

Nesnel ve znel Yarg覺ya rnek C羹mleler

- Dostluun olmad覺覺 yerde insanca hi癟bir deerin geliebileceine inanm覺yorum. (znel) - Oyunda d繹rt kad覺n, 羹癟 erkek oyuncu rol alm覺. (Nesnel) - Dostluk, insan覺n ve insanl覺覺n en b羹y羹k, ne y羹ce deerlerinden biridir. (znel)  Devamini Oku


Destanlarda Nesir Naz覺m Neden Kar覺覺kt覺r

Destanlarda nesir-naz覺m 繹l癟羹leri neden kar覺覺kt覺r? 羹nk羹 Naz覺mda yap覺lan sanatlar覺n bir 癟ou nesirde de vard覺r. Duygu, d羹羹nce, hayal ve istekleri 繹l癟羹l羹 ve uyakl覺 olarak dizelerle anlatma yolu “naz覺m”; dil bilgisi kurallar覺 癟er癟evesinde c羹mlelerle anlatma yolu ise “nesir’dir. Destanlarda, anlat覺lan b繹l羹m hik璽ye nesir, kar覺l覺kl覺 konumalar覺n ve seslenmelerin olduu b繹l羹m naz覺md覺r. Yani naz覺m ve nesir i癟 i癟edir.


Tarihi Eserler Neden nemlidir

Tarihi eserler bir toplumun ge癟miini anlatan en 繹nemli kal覺nt覺lard覺r. Ge癟mi yaamlar覺 anlayabilmek i癟in 繹nemlidir.Tarihi eserlerden elde edilen verilerle g羹n羹m羹zden binlerce y覺l 繹nce yaami bir toplumun ne yediinden, nas覺l yaad覺覺na kadar bir癟ok bilgiye ulamam覺zda bize yard覺mc覺 olur.Tarihi eserler bulunduu b繹lgede yaam覺 toplumlar覺n 繹zelliklerini ta覺d覺覺ndan kimlerin o b繹lgede hangi y覺llarda nas覺l yaad覺覺n覺, ne yediklerini, ne i癟tiklerini, ne giydiklerini,nas覺l binalar yapt覺klar覺n覺,ne ekip ne bi癟tiklerinden,dini inan癟lar覺na kadar bir癟ok bilgiyi bizlere vermektedir.Her toplumun kendine ait 繹zellikleri olduundan yap覺 bi癟 Devamini Oku


Tarihi Eserlerin zellikleri

1. Eski uygarl覺klardan kalan her kal覺t覺n覺n bir deeri vard覺r. 2. Tarihi eserler eski uygarl覺klar覺n k羹lt羹r羹, yaant覺s覺, inan覺lar覺 ve ilgili d繹nemin dokusu hakk覺nda bilgiler verirler. 3. Bir eserin tarihi eser olarak adland覺r覺labilmesi i癟in ille de sanat kayg覺s覺 ile yap覺lm覺 olmas覺 gerekmez. 4. Sanat eserlerinin sanat癟覺s覺 belli olmakla birlikte 癟ou tarihi eserin yapan覺, sanat癟覺s覺 belli deildir. 5. Tarihi eserler ge癟mite yaam覺 insanlar覺n dinleri, k羹lt羹rleri hakk覺nda esiz bilgiler sunar.

Tarihi Eserler Neden nemlidir

Tarihi eserler bir toplumun ge癟miini anlatan en 繹nemli kal覺nt覺lard覺r. Ge癟mi yaamlar覺 anlaya Devamini Oku


nl羹 D羹mesi rnekleri

burun-um = burnum (aradaki u harfi d羹m羹.) boyun-um = boynum (aradaki u harfi d羹m羹.) a覺z-覺m = az覺m (aradaki 覺 harfi d羹m羹.) al覺n-覺m = aln覺m (aradaki 覺 harfi d羹m羹.) kar覺n-覺m = karn覺m (aradaki 覺 harfi d羹m羹.) isim-im = ismim (aradaki i harfi d羹m羹.) fikir-imiz=fikrimiz (aradaki i harfi d羹m羹.) Keif-im=Kefim (aradaki i harfi d羹m羹t羹r) Beyin-im=Beynim(aradaki i harfi d羹m羹t羹r) kahve-alt覺=kahvalt覺(aradaki e harfi d羹m羹t羹r) uyu-ku > uyku (u d羹m羹) k覺v覺r-覺-m > k覺vr覺m (覺 d羹m羹) devir-i-m > devrim (i d羹m羹) 癟evir-i-m > 癟evrim (i d羹m羹)

nl羹 D羹mesi Konu Anlat覺ml覺 rnekle Devamini Oku


Kelimesinin es anlamlisi nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Kelimesinin nedir ve kelimesinin ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Es nedir ve es ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Anlamlisi nedir ve anlamlisi ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

NedirOgren.Com