T羹rkiyedeki Ovalar覺n Oluumu

Akarsular taraf覺ndan derin olarak yar覺lmam覺, 羹zerinde kabar覺klar bulunmayan ve eimi olduk癟a az olan d羹zl羹klere “Ova” ad覺 verilir. Bu d羹zl羹klerde akarsular, genellikle, sal覺n覺mlar yaparak, yataklar覺 boyunca akarlar. Bafra, Sakarya, Konya, B羹y羹k Menderes ovalar覺 gibi ovalar, bulunduklar覺 yerlere g繹re, ikiye ayr覺l覺rlar: 癟ukur ovalar, y羹ksek ovalar.

1-ukur Ovalar:

Deniz y羹zeyinden olan y羹kseklii az ovalara, 癟ukur ova denir. ukur ovalar deniz k覺y覺lar覺 boyunca uzan覺rlar. ukur ovalar覺n denizden y羹kseklii en 癟ok 500 m’ye dein olur. ukurova, Sakarya, Antalya, Ege B繹lgesi ve Harran ovas覺 gibi ovalar, birer 癟ukur ovad Devamini Oku


T羹rkiyedeki Da ve Ovalar覺n Oluumu

T羹rkiyedeki Dalar覺n Oluumu


Bu hareketler dar zamanda, dar olaylar olarak belirir ve tabakalar覺n duruunu bozarlar. Hareketler yatay ve dikey olmak 羹zere iki y繹nde geliir. Genellikle, yatay (tanjansiyal) hareketler k覺vr覺lma ve k覺vr覺m dalar覺na, dikey hareketler de (radial) k覺vr覺lma ve k覺r覺k dalar覺na yer verirler. Bununla birlikte, bu iki gurup aras覺nda kesin bir s覺n覺r 癟izmek olanaks覺zd覺r. 羹nk羹, sert tabakalarda k覺r覺lma olurken, hemen yan覺ndaki yumuak tortullar k覺vr覺labilir. Bu nedenle k覺vr覺m ve k覺r覺k dalar覺 birbirinin i癟ine girmi olarak da uzan覺rlar. Dier bir 繹zellik de, yatay ve dikey hareketlerin ayn覺 anda olumalar覺 ya  Devamini Oku


Kovalent Ba

Kovalent Ba (zet) : Atomlar aras覺nda, son katmanlarda yer alan elektronlardan baz覺lar覺n覺n ortaklaa kullan覺lmas覺yla oluan baa Kovalent Ba denir. Kovalent ba, iki atom aras覺nda, bir veya daha fazla elektronun payla覺lmas覺yla karakterize edilen kimyasal ba覺n bir tan覺m覺d覺r. Genellikle ba, ortaya 癟覺kan molek羹l羹 bir arada tutan ortak 癟ekim g羹c羹 olarak tan覺mlanabilir. Payla覺lan elektron ya da elektronlar, her iki 癟ekirdek etraf覺nda dolanacaklar, iki 癟ekirdek aras覺ndaki b繹lgede daha uzun s羹re bulunduklar覺 i癟in bu b繹lgede (-) y羹kl羹 bir alan yaratacaklard覺r. Bu alan, her iki 癟ekirdee bir 癟ekme kuvveti uygulayarak bir ba yarat覺 Devamini Oku


Madame Bovary Hangi Edebiyat Ak覺m覺n覺n

Madame Bovary, Gustave Flaubert taraf覺ndan 19. y羹zy覺lda yaz覺lan roman bir癟ok yetke taraf覺ndan ilk 癟ada realist roman say覺lan Madame Bovary ilk kez 1857 y覺l覺nda bas覺lm覺t覺r. Romantizmin idealist yakla覺m覺na bir tepki olarak ortaya 癟覺kan roman, realizm ak覺m覺n覺n ilk ve en 繹nemli 繹rneklerindendir. Bu kitaptan sonra bovarizm ak覺m覺 olumu ve psikolojide tatminsizlik, memnuniyetsizlik anlam覺na gelen bir rahats覺zl覺k olarak yer alm覺t覺r. Madame Bovary 繹zel b繹l羹m羹ne gitmek i癟in t覺kla..


Ova

Ova Nedir ? D羹zl羹k corafyada, deniz y羹zeyine g繹re deiik y羹ksekliklerde olan az eimli yerlere verilen isimdir. D羹zl羹kler 癟ift癟ilie yaylalardan veya dalardan daha elverilidir. Birikinti ova Al羹vyonlu d羹zl羹k uzun s羹reler boyunca dalardan gelen nehirlerin biriktirdii al羹vyonlu topraklarla olumu yery羹z羹 ekilleridir.

OVALARIN NEM襤 :

1-Ovalar tar覺m 羹r羹nlerinin yetitirildii 癟ok say覺da yerlemelerin bulunduu ve ula覺m覺n kolayl覺kla saland覺覺 sahalard覺r. 2-Ovalar覺m覺z 繹nemli tar覺m sahalar覺d覺r. 3-Ovalar覺m覺z 繹nemli kentlerin kurulduu sahalard覺r. 4-Ula覺m kolayl覺覺 ve ucuz maliyetle konut ve sanayi te Devamini Oku


Ovalar覺n nemi

1- Ovalar tar覺m 羹r羹nlerinin yetitirildii 癟ok say覺da yerlemelerin bulunduu ve ula覺m覺n kolayl覺kla saland覺覺 sahalard覺r. 2- Ovalar覺m覺z 繹nemli tar覺m sahalar覺d覺r. 3- Ovalar覺m覺z 繹nemli kentlerin kurulduu sahalard覺r. 4- Ula覺m kolayl覺覺 ve ucuz maliyetle konut ve sanayi tesisi inaat覺 ovalar覺 cazip hale getirmektedir. Ovalar覺m覺z覺n 羹lke ekonomisine etkileri * T羹rkiye arazisinde k羹癟羹k alanlar kaplayan ovalar 羹lke ekonomisi y繹n羹nden b羹y羹k 繹neme sahiptir. 羹nk羹 T羹rkiye ekonomisi i癟in 癟ok 繹nemli olan tar覺m, b羹y羹k 繹l癟羹de k羹癟羹k ovalarda yap覺lmaktad覺r. Tar覺msal 羹r羹nlerimizin 癟ok b羹y羹k bir k覺sm覺 ovalardan sa Devamini Oku


Ova ve Plato Aras覺ndaki Farklar

Platolar akarsular taraf覺ndan derin bi癟imde yar覺lm覺 y羹ksek d羹zl羹klerdir. Ovalar ise 癟evrelerine g繹re 癟ukurda kalm覺, 癟ounlukla al羹vyonla 繹rt羹l羹, eimi az, akarsular覺n derine g繹m羹lmedii, geni veya dar d羹zl羹klerdir. Y羹kselti ve eim farklar覺 vard覺r. Ayr覺ca ova topraklar覺 biriken al羹vyonlar nedeniyle 癟ok verimli topraklard覺r. Yine ovalar 癟ok verimli tar覺m alanlar覺d覺r. Bunun nedeni ise al癟akta olmalar覺 geni d羹zl羹kler eklinde bulunmalar覺 ve verimli topraklar olmalar覺ndand覺r. Platolar y羹ksekte kald覺klar覺 i癟in tar覺m i癟in deil daha 癟ok hayvanc覺l覺k i癟in elverili alanlard覺r. Kuru tar覺m yap覺labilir. Souk ve uzun k覺 nedeniyle y Devamini Oku


Kovalent Bileikler

Kovalent bileikler, elektron 癟iftinin atomlar aras覺nda ortaklaa kullan覺lmas覺yla oluur. Burada ortaklaa kullan覺lan elektronlarla, pozitif atom 癟ekirdekleri aras覺ndaki 癟ekme kuvveti etkisiyle kimyasal ba oluur.

APOLAR KOVALENT B襤LE襤KLER:

Ayn覺 cins ametal atomlar覺 aras覺nda olan kovalent bal覺 bileiklerdir. rnek olarak iki hidrojen atomu aras覺nda oluan hidrojen molek羹l羹n羹 inceleyelim: Her bir hidrojen atomu 1 elektrona sahiptir. Bu birer elektronun ortaklaa kullan覺lmas覺yla hidrojen atomlar覺 aras覺nda bir ba meydana gelir. Oluan molek羹l H2 molek羹l羹d羹r. ‡Hidrojen molek羹l羹; H..H veya H簣H eklinde g繹sterilir. Birincisi Devamini Oku


Karstik G繹ller

Karstik G繹ller Bu g繹ller, kire癟 ta覺 ve al癟覺 ta覺 gibi 癟繹z羹nebilen tabakalar覺n bulunduu sahalarda oluur. Yurdumuzda, bu t羹r arazi/erin 繹zellikle Akdeniz ve i癟 Anadolu b繹lgelerinde yayg覺n olmas覺, s繹z konusu alanlarda karstik g繹llerin oluumunu salam覺t覺r. Karstik g繹ller, Bat覺 Toroslar boyunca yayg覺n olarak bulunur. Buradaki Kestel ve Salda g繹lleri tipik birer karstik g繹ld羹r. Bununla birlikte yine bu alandaki Beyehir, Eirdir, Burdur, Ac覺g繹l, Kovada ve Sula g繹lleri gibi daha b羹y羹k g繹llerin oluumu tektonik 癟anaklarda balam覺, karstik olaylarla devam etmitir.


Marmara B繹lgesinin Ovalar覺

Verimli ovalar覺yla Marmara B繹lgesi, youn b繹lge n羹fusunun ihtiya癟lar覺n覺 kar覺layamasa da 繹nemli bir b繹l羹m羹n羹 salamaktad覺r. Marmara B繹lgesi'nin Ovalar覺: Ergene Ovas覺 Adapazar覺 Ovas覺 Yeniehir Ovas覺 Karacabey Ovas覺 襤neg繹l Ovas覺 Bal覺kesir Ovas覺 Bursa Ovas覺 襤znik Ovas覺


Ovalar覺m覺z覺n lke Ekonomisine Etkileri

Ovalar覺m覺z覺n 羹lke ekonomisine etkileri * T羹rkiye arazisinde k羹癟羹k alanlar kaplayan ovalar 羹lke ekonomisi y繹n羹nden b羹y羹k 繹neme sahiptir. 羹nk羹 T羹rkiye ekonomisi i癟in 癟ok 繹nemli olan tar覺m, b羹y羹k 繹l癟羹de k羹癟羹k ovalarda yap覺lmaktad覺r. Tar覺msal 羹r羹nlerimizin 癟ok b羹y羹k bir k覺sm覺 ovalardan salan覺r. * Hayvanc覺l覺覺n bir k覺sm覺 da yine ovalarda yap覺lmaktad覺r. * Ovalar, d羹z olduklar覺 i癟in ula覺m y繹n羹nden olumlu 繹zelliklere sahiptir. Ayr覺ca 癟evrelerine g繹re al癟akta bulunmalar覺 da ula覺m i癟in olumlu bir 繹zelliktir. Bu nedenlerle 羹lkemizdeki 繹nemli kara ve demiryollar覺 ovalardan ge癟mektedir. * Ovalar, yerleme y繹n羹nd Devamini Oku


Kiral覺k Konak ve Madame Bovary Romanlar覺n覺n Kar覺lat覺rmas覺

Kiral覺k Konak ve Madame Bovary Romanlar覺n覺n Kar覺lat覺rmas覺 YAZARLAR: Gustave Flaubert: 1821 de domu ve 1880′de Croisset’de 繹lm羹t羹r. ada yazarlar 羹st羹nden hayranl覺k uyand覺ran ama d繹neminin okuyucular覺 taraf覺ndan cesaretine k覺z覺lan 羹nl羹 Frans覺z yazar覺. Yakup Kadri Karaosmanolu: Kahire’de 1889’da domutur. Bir癟ok yerde yaz覺lar覺 yay覺nlanm覺 bir Kurtulu sava覺 destek癟isidir ki zira sava覺n kazan覺lmas覺ndan sonra millet vekilliide yapm覺t覺r. 1974 de Ankara’da 繹lm羹t羹r. K襤襤LER: Madam Bovary roman覺nda 癟ok fazla karakter vardir ama olay esas olarak Emma Bovary ve Charles Bovary’ Devamini Oku


K覺y覺 Ovas覺

llkemizdeki K覺y覺 Ovalar覺 lkemizin 羹癟 yan覺n覺n denizler ile 癟evrili olmas覺na ve de k覺y覺lar覺n覺n uzunluunun 8000 km.'yi ge癟mesine kar覺l覺k k覺y覺larda yer alan oval覺k d羹zl羹k alanlar覺m覺z 癟ok azd覺r. Bunun bal覺ca nedeni ise dalar覺m覺z覺n denizin hemen kenar覺nda birden y羹kselmesi ve k覺ta platformunun k覺y覺 d羹zl羹klerini oluturacak genilii kazanmam覺 olmas覺d覺r. Bu bak覺mdan Karadeniz B繹lgemizdeki k覺y覺 ovalar覺n覺n genilikleri (hemen hi癟bir yerde 1 km,'yi bulmaz) az ve devaml覺l覺k g繹stermez iken, dier k覺y覺lar覺m覺zdaki ovalar nisbeten geni olup devaml覺l覺k g繹sterirler. Akdeniz k覺y覺lar覺nda Antalya'n覺n dousunda Serikten b Devamini Oku


Delta Ovas覺

Delta Ovas覺 Nedir ? Akarsular覺n ta覺d覺klar覺 malzemeleri, deniz i癟erisinde biriktirmesi sonucu 羹癟gene benzeyen d羹zl羹kler meydana gelir. Bunlara delta ovas覺 ad覺 verilir. Delta ovalar覺n覺n oluabilmesi i癟in; 1 - Ak覺nt覺lar覺n olmamas覺, 2 - Akarsu y羹k羹n羹n fazla olmas覺, 3 - Gel-git hareketlerinin olmamas覺, 4 - K覺y覺n覺n s覺 olmas覺 gerekir. Bal覺ca delta ovalar覺m覺z; Bafra, aramba ovalar覺 ile ukurova'd覺r. lkemizdeki Delta Ovalar覺 Bu tip ovalar 羹lkemizde en yeni oluan al羹vyon dolgu alanlar覺d覺r. Bu tip ovalar kuanternerde tarihi devreler i癟inde h覺zl覺 bir ekilde 繹nemli gelime g繹stermitir. En geni ve 繹nemli delta o Devamini Oku


T羹rkiye'deki Ovalar

T羹rkiyedeki Ovalar ve eitleri T羹rkiye'de ovalar dier bir deyile d羹zl羹k alanlar y羹z繹l癟羹m羹m羹z i癟inde son derece az yer kaplar. lkemizin ancak %8'i d羹zl羹k aland覺r. lkemizde teekk羹l bi癟imlerine g繹re 癟ok 癟eitli ova tipiyle kar覺la覺l覺r. Bunlar覺 繹yle s覺ralayabiliriz: Delta ovalar覺, K覺y覺 ovalar覺, Tektonik 繹k羹nt羹 ovalar覺, Hafif yar覺lm覺 birikim ovalar覺, Da etei ovalar覺, Eski G繹l taban覺 ovalar覺, Karstik ovalar, Lav ve t羹flerden meydana gelen ovalar. Birbirinden farkl覺 bi癟imlerde teekk羹l etmi bulunan bu ovalar genelde k覺y覺 b繹lgelerimizde al癟ak d羹zl羹klerden oluurken, i癟 b繹lgelerimizde y羹ksek d羹zl羹kler  Devamini Oku


Karstik Platolar

Karstik Platolar lkemizde bu tip platolar覺n tipik 繹rnei Toros Dalar覺n覺n orta kesiminde yer alan Taeli Platosudur. Taeli platosu genelde II. zamana ait Kretase kalkerleri ile Neojen dolgu maddelerinden meydana gelmitir. Buras覺 deniz seviyesinden 1500-1750 m. y羹kseltidedir. Plato y羹zeyi Ermenek, Dim, G繹kdere, Tatl覺su-Alamos vadilerin yukar覺 癟覺覺rlar覺 taraf覺ndan par癟alanmas覺 yan覺nda kalkerlerin erimesi sonucu ortaya 癟覺kan dolin ve uvalalar ile 癟ok par癟al覺 bir g繹r羹nt羹 kazanm覺t覺r. Ancak baz覺 yerlerde 癟ukurluklar i癟erisindeki d羹zl羹klerin boylar覺 3-4 km.'yi bulabilir.


Gustave Flaubertin Madame Bovary Roman覺 Tasvirleri

Madame Bovary Frans覺z ve d羹nya edebiyat覺n覺n en 羹nl羹 romanc覺lar覺ndan biri olan Gustave Flaubert'in gene d羹nyan覺n en mehur romanlar覺 aras覺na giren, Andre Gide'e g繹re Frans覺z edebiyat覺n覺n en baar覺l覺 on roman覺ndan biri olan Madame Bovary adl覺 eseri de olduk癟a canl覺, hareketli, ayr覺nt覺l覺 ve ayd覺nlat覺c覺 tasvirlerle doludur. Ad覺n覺n Charles Bovary olduunu sonradan 繹rendiimiz, ilkin Yeni ad覺yla bir et羹d odas覺nda tan覺d覺覺m覺z ve roman覺n en 繹nde gelen kahramanlar覺ndan biri olan kiiyi yazar bize 繹yle tan覺t覺yor (Kahraman, hayat覺n覺n okul devresinde ele al覺n覺r, okulda dershanede tan覺t覺l覺r): "Yeni, k繹ede, kap覺n覺n ard覺nda kalm覺 Devamini Oku


Tap覺nak 繹valyeleri

Tap覺nak 繹valyeleri Tarihin en gizemli topluluklar覺ndan biri de hi癟 kukusuz Tap覺nak癟覺lar'd覺r. Frans覺zca'da "Templiers", 襤ngilizce'de "Templars" olarak adland覺r覺lan bu 繹valyelerin gizemi g羹n羹m羹zde de varl覺覺n覺 korumaktad覺r. zellikle de Mason Cemiyetlerinin bu 繹valyelere sahip 癟覺kmalar覺 g羹n羹m羹zde de s羹regelen bir ilgiye kaynakl覺k etmektedir. 1099 y覺l覺nda Kud羹s ve Filistin'deki kutsal yerler Ha癟l覺lar'覺n eline ge癟miti. Ancak Ha癟l覺 kuvvetlerinin burada g羹ven i癟inde olduklar覺n覺 s繹ylemek 癟ok g羹癟t羹. Buradaki M羹sl羹man kuvvetler, 繹zellikle de 1071 Malazgirt Sava覺'ndan sonra ak覺n eden T羹rkler Ha癟l覺lar覺 g羹癟 durumda b覺rakma Devamini Oku


bovarizm

bovarizm: kendini dier kiilerden farkl覺 ve 羹st羹n g繹rerek bulunduu durumdan honut olmayan ve yaam koullar覺yla badamayacak d羹ler peinde koan kiilerin i癟inde bulunduu durum.


襤novasyon

襤novasyon: K覺saca yeni bilginin ekonomik ve sosyal faydaya d繹n羹t羹r羹lmesidir.

襤novasyon S繹zc羹k Anlam覺

襤novasyon, Latince bir s繹zc羹k olan "innovatus"tan t羹remitir. "Toplumsal, k羹lt羹rel ve idari ortamda yeni y繹ntemlerin kullan覺lmaya balanmas覺" anlam覺ndad覺r. Webster, inovasyonu "yeni ve farkl覺 bir sonu癟" olarak tan覺mlar. T羹rk癟e'de "yenilik", "yenileme" gibi s繹zc羹klerle kar覺lanmaya 癟al覺覺lsa da, anlam覺 tek bir s繹zc羹kle ifade edilemeyecek kadar genitir. Dier yandan "yenilik" ve "yenileme" "inovasyon" s繹zc羹羹 ile ifade edilemeye 癟al覺覺lan kavram覺n d覺覺nda da 癟ar覺覺mlara yola癟maktad覺r. Bu nedenle, "inovasy Devamini Oku


Madam Bovary

Madam Bovary (G. Flaubert, Realist 襤ngiliz) (zet) : 19. y羹zy覺l roman覺n覺n en baar覺l覺 繹rneklerinden birisidir madam bovary. Hem ele ald覺覺 konu, hem de flaubert'in 羹slubudur metni 癟arp覺c覺 k覺lan. anlat覺lan, emma bovary'nin trajik hayat hikayesi ve kar覺l覺ks覺z aklar覺 gibi g繹r羹nmekle birlikte flaubert, emma'n覺n ahs覺nda, 19. y羹zy覺l frans覺z kad覺n覺n覺n k覺st覺r覺lm覺 hayat覺n覺, evlilik m羹essesesinin insan doas覺na ayk覺r覺l覺覺n覺, toplumsal deer yarg覺lar覺n覺n ve ahlak anlay覺覺n覺n ikiy羹zl羹l羹羹n羹 ele al覺r. Emma bovary, okuduu romanlar覺n etkisiye aristokrasiye ve b羹y羹k burjuvaziye hayranl覺k duyan, aristokrasinin bir  Devamini Oku


ottova rima

sekiz m覺sral覺 bir naz覺m ekli. 繹nce 襤talyan edebiyat覺nda kullan覺lm覺, sonra frans覺z edebiyat覺nda, buradan da t羹rk edebiyat覺na ge癟mitir. bat覺 edebiyat覺nda kafiye emas覺, abababcc’dir. bu ema bizde deiiklie urayarak ababcccb eklini alm覺t覺r. aabbccdc ekli de g繹r羹l羹r. bu naz覺m ekli lirik t羹r i癟in elverilidir. ottova rima’y覺 edebiyat覺m覺zda daha 癟ok abd羹lhak hamid kullanm覺t覺r. 繹rnek: (makber’den) bu makberdir o b璽ba makdem, bilmem ne duyar girince, adem? s羶zilerimin budur es璽s覺 hep 羹phelerin bu en fen璽s覺 benlik aceb璽 kal覺r m覺 ol dem? s繹nm羹 erimekte o n羶r-i d簾dem. ben g繹zler idim bu h Devamini Oku


marcovaldo

modern bir arlo tiplemesi olan italo calvino karakteri. marcovaldo nun basina gelen zehirli tavsan oykusu grotesk ve insanc覺l duygulara garkeder insani.


Karstik ova nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Karstik nedir ve karstik ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Ova nedir ve ova ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor