Alt Basliklar

» OiQtiavPXGUiL
» dketcRIlFUHo
» ViRDEEasiLEJ
» 襤nsan Haklar覺 襤hlallerine Kar覺 繹z羹m nerileri
» Osmanl覺 Devletini fiilen son erdiren olay
» Osmanl覺 devletinde ilk modern anayasa
» Osmanl覺n覺n ilk kez toprak kaybettii antlama
» Osmanl覺 Bat覺da en geni s覺n覺rlar覺na hangi antlama ile ulat覺
» Sava Meydan覺nda ehit Olan 襤lk Osmanl覺 H羹k羹mdar覺
» Osmanl覺n覺n Bat覺l覺 Devletlerle Yapt覺覺 襤lk Antlama
» Osmanl覺 ile Ha癟l覺lar aras覺ndaki ilk sava
» Osmanl覺 ile Bizans aras覺nda yap覺lan ilk sava
» 襤lk T羹rk devletlerinde kaan覺n g繹revleri
» Eski T羹rklerde devlet yerine hangi kelime kullan覺lm覺t覺r
» Osmanl覺 ordusu kap覺kulu s羹varilerinin isimleri
» 襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺
» 襤lk T羹rk devletlerinde toplum hangi birimlerden oluuyordu
» Bilgi Felsefesinin Temel Kavramlar覺
» Bilgi Felsefesinin Temel Sorular覺
» Samipaazade Sezai Serg羹zet Tahlili
» T羹rk Medeni Kanununun Getirdii Yenilikler
» 襤svi癟re Medeni Kanununun Se癟ilmesinin Nedenleri
» Medeni Kanununun Kabul Edilmesi
» 襤zoterm Haritalar覺n覺n zellikleri
» Edebiyat ile Dil Aras覺ndaki 襤liki Kompozisyon

OiQtiavPXGUiL
dketcRIlFUHo
ViRDEEasiLEJ
襤nsan Haklar覺 襤hlallerine Kar覺 繹z羹m nerileri

Soru: 襤nsan hakk覺 ihlallerine kar覺 sorunlar ve 癟繹z羹m 繹nerileri nelerdir?

Temel 襤nsan Haklar覺 Nelerdir

a. Yaama Hakk覺 b. Sal覺k Hakk覺 c. Eitim Hakk覺 d. M羹lk Edinme Hakk覺 e. Seyahat Hakk覺 f. Haberleme Hakk覺 g. Kanun n羹nde Kendini Savunma Hakk覺 h. Hak Arama Hakk覺 i. Se癟me ve Se癟ilme Hakk覺 j. zel Yaam覺n Gizlilii Hakk覺 k. Devlet Hizmetlerinden Eit Olarak Yararlanma Hakk覺…

繹z羹m nerileri

襤nsan haklar覺 ihlalle Devamini Oku


Osmanl覺 Devletini fiilen son erdiren olay

Osmanl覺 Devletini fiilen son erdiren Olay nedir? Cevap : Mondros Atekes antlamas覺


Osmanl覺 devletinde ilk modern anayasa

Osmanl覺 D繹nemin Avrupai anlamdaki il modern anayasas覺n覺n ad覺 nedir? Cevap : 1876 Kanun-i Esasi (II.Abd羹lhamit d繹nemi)


Osmanl覺n覺n ilk kez toprak kaybettii antlama

Osmanl覺 Devletinin ilk kez toprak kaybettii antlama hangisidir? Cevap : Karlof癟a Ant.


Osmanl覺 Bat覺da en geni s覺n覺rlar覺na hangi antlama ile ulat覺

Osmanl覺 Devleti Bat覺da en geni s覺n覺rlar覺na hangi antlama ile ulam覺t覺r? Cevap : Buca Ant.


Sava Meydan覺nda ehit Olan 襤lk Osmanl覺 H羹k羹mdar覺

Sava Meydan覺nda ehit Olan 襤lk Osmanl覺 H羹k羹mdar覺 kimdir? I. Murat (I.Kosava Sava覺)


Osmanl覺n覺n Bat覺l覺 Devletlerle Yapt覺覺 襤lk Antlama

Osmanl覺n覺n Bat覺l覺 Devletlerle Yapt覺覺 襤lk Antlama hangisidir? Edirne Segedin Antlamas覺


Osmanl覺 ile Ha癟l覺lar aras覺ndaki ilk sava

Osmanl覺 devleti ile Ha癟l覺lar aras覺ndaki ilk sava hangisidir? Cevap : S覺rps覺nd覺覺 Sava覺


Osmanl覺 ile Bizans aras覺nda yap覺lan ilk sava

Osmanl覺 ile Bizans aras覺nda yap覺lan ilk sava hangisidir? Cevap : Koyun Hisar Sava覺


襤lk T羹rk devletlerinde kaan覺n g繹revleri

- lkeyi ve halk覺 d羹mandan korumak - B羹t羹n topluluklar覺 bir devlet 癟at覺s覺 alt覺nda toplamak - T繹re kurallar覺n覺 uygulamak ve d羹zeni salamak - Halk覺 adil idara etmek, bask覺 yapmamak - Ekonomik a癟覺dan halk覺 refaha ulat覺rmak Bunlar d覺覺nda T羹rk kaan覺 - 襤癟 ve d覺 siyaseti d羹zenler, Savata ordular覺 komuta eder. - Sava ve bar覺a karar vermek, el癟iler g繹nderir ve el癟ileri kabul eder. - Devlet g繹revlelirini tayin eder, D羹nya hakimiyetini salar. Devamini Oku


Eski T羹rklerde devlet yerine hangi kelime kullan覺lm覺t覺r

T羹rklerde bug羹n k羹 anlamda devle "il" (el) kelimesi kullan覺lm覺t覺r.


Osmanl覺 ordusu kap覺kulu s羹varilerinin isimleri

- Sipahi - Silahtar - Sa ulufeciler - Sol ulufeciler - Sa garipler - Sol garipler


襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺

襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺n覺 a癟覺klay覺n覺z. Halk h羹rd羹. Atl覺 g繹癟ebe hayat覺 yaama覺lar. Bu y羹zden dinamik sava癟覺lar覺 olmutur. Hayvanc覺l覺k ve ticaretle uram覺lar. Halk h羹rd羹. K繹le s覺n覺f覺 yoktur.


襤lk T羹rk devletlerinde toplum hangi birimlerden oluuyordu

Ogu = Aile Urug = Aile Birlii Bod = Boy Budun = Millet


Bilgi Felsefesinin Temel Kavramlar覺

Bilgi:Suje(繹zne) ile obje(nesne) aras覺nda kurulan badan doan 羹r羹nd羹r. Ger癟eklik:Bilincimizden ba覺ms覺z olarak d覺 d羹nyada varolan ve duyular yoluyla alg覺lanan hereydir. Doruluk:Bilginin bilgisi edinilen eyle uygunluudur.nermenin konusuyla 繹rt羹mesidir. Temellendirme:ne s羹r羹len bir d羹羹nceye dayanak bulmad覺r.


Bilgi Felsefesinin Temel Sorular覺

Bilgi nedir,bilgi nas覺l oluur,bilginin kayna覺 nedir,doru bilgi m羹mk羹n m羹d羹r,bilgi doutan m覺d覺r yoksa sonradan m覺 kazan覺lm覺t覺r,bilginin kayna覺 ak覺l m覺d覺r yoksa deney midir,doru bilginin 繹l癟羹t羹 nedir gibi sorulard覺r. Bilgi Felsefesi ilk olarak ilk癟ada Sofistler taraf覺ndan ele al覺nm覺 Sokrates,Platon,Aristoteles bilgi konusunu incelemilerdir. Bilgi felsefesi yeni癟ada Descartes,John Locke,David Hume ve 襤mmanuel Kant taraf覺ndan ele al覺narak b Devamini Oku


Samipaazade Sezai Serg羹zet Tahlili

Serg羹zet (F.) [ سرگذشت ] macera, ser羹ven. Ayr覺ca; sami paazade sezai 'nin kitab覺. Evinden ayr覺lan k羹癟羹k bir k覺z覺n ba覺ndan gecen olaylar dramatize edilerek anlat覺lm覺t覺r. K覺z覺n ba覺ndan gecenler olduk癟a ac覺kl覺d覺r. Uzun bir s羹re k繹lelik hayat覺 yaam覺t覺r. K繹lelik yaam覺 hakk覺nda bilgi verdii i癟inde kaynak bir kitap say覺labilir. D襤li olduk癟a a覺rd覺r.

Serg羹zet Roman覺 襤ncelemesi:

Devamini Oku


T羹rk Medeni Kanununun Getirdii Yenilikler

Ailede kad覺n erkek eitlii salanm覺t覺r. Yap覺lacak evliliklerde resmi nikah yapma zorunluluu getirilmitir. Tek ele evlilik yap覺lmas覺 esas覺 getirildi. Kad覺nlara toplum yaay覺覺 i癟erisinde istedikleri meslee girebilme hakk覺 tan覺nm覺t覺r. Mahkemelerde tan覺kl覺k yapma ve miras ile boanma konular覺nda kad覺n ve erkek eit hale getirilmitir.


襤svi癟re Medeni Kanununun Se癟ilmesinin Nedenleri

* Avrupa’da haz覺rlanan en son Medeni kanun olmas覺 ve her t羹rl羹 yenilikleri i癟ermesi * Sorunlara ak覺lc覺 ve pratik 癟繹z羹mler getirmesi * Demokratik olmas覺 * Kad覺n-erkek eitliine dayanmas覺 * Laik bir anlay覺la d羹zenlenmi olmas覺


Medeni Kanununun Kabul Edilmesi

Medeni Kanunun Kabul羹 (17 ubat 1926) Osmanl覺 devleti kanunlar覺nda erkein 羹st羹nl羹羹ne dayanan bir d羹zen vard覺.aile hayat覺nda mirasta ahitlikte ve bunun gibi bir 癟ok konuda erkeklerin daha fazla hakk覺 vard覺.laik hukuk anlay覺覺 ise bu farkl覺l覺klar覺 kabul edemezdi.Bu nedenle dini kurallara g繹re d羹zenlenmi olan Mecelle adl覺 kanun kitab覺 T羹rkiye Cumhuriyetinin medeni kanunun oluturamazd覺.Bu ama癟la Avrupa 羹lkelerinde uygulanmakta olan Medeni kanunlar incelenmi v Devamini Oku


襤zoterm Haritalar覺n覺n zellikleri

1. 襤zotermler ayn覺 s覺cakl覺ktaki noktalar覺n birletirilmesiyle elde edilir. Bunlara e s覺cakl覺k erileri denir.襤zoterm haritalar覺 ger癟ek izoterm ve indirgenmi izoterm haritalar覺 olarak iki ekilde 癟izilir. 2. Ger癟ek izoterm haritalar覺 yery羹z羹nde 繹l癟羹len ger癟ek s覺cakl覺k deerlerine g繹re 癟izilir.Engebe ve y羹kseltinin k覺sa mesafelerde deitii alanlarda ger癟ek s覺cakl覺k haritalar覺 haz覺rlamak 癟ok g羹癟t羹r.Bu y羹zden indirgenmi s覺cakl覺k haritalar覺 haz Devamini Oku


Edebiyat ile Dil Aras覺ndaki 襤liki Kompozisyon

Dil, edebiyat覺n temel ta覺 olduu gibi k羹lt羹r羹n de ta覺y覺c覺s覺d覺r.Bir milletin yaratt覺覺 edebiyat, o milletin k羹lt羹r birikiminin bir yans覺mas覺d覺r. Bir dil sanat覺 olan edebiyat da k羹lt羹r羹n i癟inde yer al覺r. T羹rk edebiyat覺 en eski 癟alardan bug羹ne kadar, b羹t羹n safhalar覺, devirleri ve sosyal tabakalar覺 ile T羹rk milletinin hayat覺n覺, zevkini, d羹nya g繹r羹羹n羹, yaama g羹c羹n羹 g繹steren bir duygu, d羹羹nce ve hayal d羹nyas覺d覺r. Halk edebiyat覺 halk覺 Devamini Oku


Il ozel idaresinin gorevleri nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Il nedir ve il ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Ozel nedir ve ozel ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Idaresinin nedir ve idaresinin ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

NedirOgren.Com