Alt Basliklar

» 襤nsanlar yaz覺n覺n icad覺ndan itibaren 羹zerine yaz覺 yazmak amac覺yla neler 羹retti
» Sanat Felsefesinin Konusu
» Sanat Felsefesinin Temel Problemleri
» Sanat Felsefesinin Temel Kavramlar覺
» Bilgi Felsefesinin Temel Kavramlar覺
» Bilgi Felsefesinin Temel Sorular覺
» Ahlak felsefesinin temel kavramlar覺
» Ahlak Felsefesinin Temel Sorular覺
» Dinimizde G繹rg羹 Kurallar覺
» Dinamometre Yap覺m覺
» ieden Dinamometre Nas覺l Yap覺l覺r
» Yenileme d繹neminde ayd覺nlar覺n bat覺ya y繹nelme nedenleri
» Tanzimat ferman覺yla balayan modernleme hareketinde ayd覺nlar覺n rol羹
» Felsefede Epistemoloji
» Aktif Dinleme
» Etkili Dinleme
» Din ve Vicdan zg羹rl羹羹
» Hi癟 ile hepin aras覺ndaki anlam ilikisi
» D羹nyada yaanan k繹t羹l羹kleri engellemek i癟in neler yapard覺n覺z
» Felsefeye G繹re Varl覺k
» Metafizik Ontoloji 襤likisi
» Bilgi Felsefesi
» Bin tanr覺l覺 din
» Kuvvet Dinamometre ile Nas覺l l癟羹l羹r
» Platonun 襤nsan Felsefesi

襤nsanlar yaz覺n覺n icad覺ndan itibaren 羹zerine yaz覺 yazmak amac覺yla neler 羹retti

襤nsanlar yaz覺n覺n icad覺ndan itibaren 羹zerine yaz覺 yazmak amac覺yla neler 羹retmilerdir?


Sanat Felsefesinin Konusu

Sanata felsefi a癟覺dan bakmak "sanat felsefesi” ad覺 verilen disiplini dourmutur. Sanat felsefesi; 1. Estetik deerlendirmeye uygun olan nesne ve fenomenleri felsefi olarak irdeler. 2. Sanata dair yaratmalar覺n ve zevklerin anlam覺n覺 inceler. 3. Sanat覺n ne olduunu, ilevini, insan i癟in ta覺d覺覺 anlam覺 ele al覺r. 4. K覺saca sanatla ilgili her t羹rl羹 kavram ve problemi analiz eder. Sanat felsefesi, sadece sanattaki g羹zel ile ilgilenir. Estetik ise doa sanat ayr覺m覺 yapmadan b羹t羹n alanlardaki “g羹zel” ile ilgilenir. Bu y繹n羹yle estetiin alan覺,sanat felsefesinin alan覺ndan daha genitir. G羹zelle ilgili sorgulamalar覺n ilk癟aa k Devamini Oku


Sanat Felsefesinin Temel Problemleri

1. G羹zellik nedir? 2. G羹zelliin nitelikleri nelerdir? B繹yle bir nitelik listesi kime ve neye g繹re, hangi gerek癟eyle haz覺rlanabilir? 3. G羹zellik, hangi duyusal alg覺ya kar覺l覺k gelir? 4. G羹zellik, nesnenin kendisine mi ait, yoksa ona bakan 繹znenin nesneye katt覺覺 bir 繹zellik midir? 5. Sanat belli bir eyin hizmetinde mi olmal覺d覺r, yoksa konu ve amac覺n覺 kendisi mi belirlemelidir? 6. Bir sanat yap覺t覺 nas覺l etkileyici ve deerli olabilir? 7. Sanat覺n insana kazand覺rd覺覺 estetik duyarl覺l覺覺n yaam a癟覺s覺ndan bir 繹nemi var m覺d覺r? 8. Sanat, insan覺 ger癟eklie mi, yoksa ger癟eklikten kopar覺p hayal d羹nyas覺na m覺 g繹t羹rmelidir? 9. Bir kimse been Devamini Oku


Sanat Felsefesinin Temel Kavramlar覺

a. Estetik 繹zne: Bir doal yarat覺y覺 ya da sanat yap覺t覺n覺 hi癟bir 癟覺kar g繹zetmeden alg覺layan, kavrayan ve bundan da haz duyan insand覺r. b. Estetik nesne: lnsan覺n beeni amac覺yla kendisine y繹neldii g羹zellik deerinin ta覺y覺c覺s覺 olan eserdir. c. Estetik haz: Bir estetik nesne ile kurulan iliki sonucunda insanda meydana gelen beeni duygusudur. d. Estetik yarg覺: 襤nsan覺n estetik bir nesneye beenme ya da beenmeme eklinde bi癟tii deerdir. e. Estetik tav覺r: 襤nsan覺n estetik bir nesneye, nesnenin her t羹rl羹 amac覺n覺 bir kenara koyarak kendisi i癟in bakmak (alg覺lamak ad覺na alg覺lamaya y繹nelmekt覺r). Es Devamini Oku


Bilgi Felsefesinin Temel Kavramlar覺

Bilgi:Suje(繹zne) ile obje(nesne) aras覺nda kurulan badan doan 羹r羹nd羹r. Ger癟eklik:Bilincimizden ba覺ms覺z olarak d覺 d羹nyada varolan ve duyular yoluyla alg覺lanan hereydir. Doruluk:Bilginin bilgisi edinilen eyle uygunluudur.nermenin konusuyla 繹rt羹mesidir. Temellendirme:ne s羹r羹len bir d羹羹nceye dayanak bulmad覺r.


Bilgi Felsefesinin Temel Sorular覺

Bilgi nedir,bilgi nas覺l oluur,bilginin kayna覺 nedir,doru bilgi m羹mk羹n m羹d羹r,bilgi doutan m覺d覺r yoksa sonradan m覺 kazan覺lm覺t覺r,bilginin kayna覺 ak覺l m覺d覺r yoksa deney midir,doru bilginin 繹l癟羹t羹 nedir gibi sorulard覺r. Bilgi Felsefesi ilk olarak ilk癟ada Sofistler taraf覺ndan ele al覺nm覺 Sokrates,Platon,Aristoteles bilgi konusunu incelemilerdir. Bilgi felsefesi yeni癟ada Descartes,John Locke,David Hume ve 襤mmanuel Kant taraf覺ndan ele al覺narak ba覺ms覺z bir disiplin haline getirilmitir.


Ahlak felsefesinin temel kavramlar覺

襤yi-k繹t羹 繹zg羹rl羹k sorumluluk erdem vicdan ahlak yasas覺 ahlaki eylem ahlaki karar ahlak yasas覺


Ahlak Felsefesinin Temel Sorular覺

Ahlaki eylemin bir amac覺 var m覺d覺r? Evrensel bir ahlak yasas覺 var m覺d覺r? 襤nsan ahlaki eylemde bulunurken 繹zg羹r m羹d羹r? Ahlak yarg覺lar覺n覺 dier yarg覺 t羹rlerinden ay覺ran nitelikler nelerdir?


Dinimizde G繹rg羹 Kurallar覺

G繹rg羹 kurallar覺; toplumlar覺n inan癟, eitim, ekonomik g羹癟, teknolojik seviye, 繹rf ve 璽detlerine g繹re farkl覺l覺klar g繹sterir D羹nyadaki toplumlar覺n g繹rg羹 kurallar覺, deiik olabildii gibi, zaman覺n ge癟mesi ve teknolojik ilerlemeler de baz覺 g繹rg羹 kurallar覺n覺 kald覺r覺p, yerlerine yenilerinin konulmas覺na sebep olur G繹rg羹den maksat; bir toplumdaki insanlar覺n birbiriyle m羹nasebetlerinde olgun, medeni davran覺lar i癟inde bulunarak, fert ve toplumun huzurunu, rahat覺n覺 temin eder Ayr覺ca bunlar, 癟ok s覺k kar覺la覺lan g羹nl羹k ilerde bir nizam ve intizam覺n hakim olmas覺n覺 salar B繹ylece toplum, belli bir rahatl覺a kavuur T羹rkler, M羹sl羹man o Devamini Oku


Dinamometre Yap覺m覺

Dinamometre kuvvet 繹l癟erdir. Dinamometrenin yap覺s覺nda esnek yay bulunur. zerinde ise 繹l癟eklendirilmi bir g繹sterge vard覺r. Uygulanan kuvvetin b羹y羹kl羹羹ne g繹re yay gerilir ve kuvvet deeri g繹sterge 羹zerinde okunur. Cisimlerin kuvvetlerini 繹l癟mede kullan覺l覺r.

Basit bir dinamometre nas覺l haz覺rlan覺r?

Y繹ntem 1

Bir cismin a覺rl覺覺n覺 veya cisme etkiyen kuvveti 繹l癟meye yarayan alete “dinamometre” denir. Sarma yay覺n bir ucuna kancal覺 balama par癟as覺n覺 ge癟irin. Yay覺n alt ucuna ise hidrostatik terazinin 繹zel kefesini as覺n覺z. Karton eridi, sarma yaya paralel olacak ekilde yerletirin. Kefe boken g繹sterge ola Devamini Oku


ieden Dinamometre Nas覺l Yap覺l覺r

Dinamometre kuvvet 繹l癟erdir. Dinamometrenin yap覺s覺nda esnek yay bulunur. zerinde ise 繹l癟eklendirilmi bir g繹sterge vard覺r. Uygulanan kuvvetin b羹y羹kl羹羹ne g繹re yay gerilir ve kuvvet deeri g繹sterge 羹zerinde okunur. Cisimlerin kuvvetlerini 繹l癟mede kullan覺l覺r.

Basit bir dinamometre nas覺l haz覺rlan覺r?

Y繹ntem 1 : Bir cismin a覺rl覺覺n覺 veya cisme etkiyen kuvveti 繹l癟meye yarayan alete “dinamometre” denir. Sarma yay覺n bir ucuna kancal覺 balama par癟as覺n覺 ge癟irin. Yay覺n alt ucuna ise hidrostatik terazinin 繹zel kefesini as覺n覺z. Karton eridi, sarma yaya paralel olacak ekilde yerletirin. Kefe boken g繹sterge ola Devamini Oku


Yenileme d繹neminde ayd覺nlar覺n bat覺ya y繹nelme nedenleri

K覺saca ; Osmanl覺n覺n gerilemeye balamas覺 ve bat覺l覺 devletlere g繹re pek 癟ok konuda geride kalmas覺. Bat覺n覺n Frans覺z devrimiyle birlikte kilisenin dar g繹r羹lerinin yerine akl覺n ayd覺nl覺覺nda d羹羹nmeyi, ger癟ekleri deneyle kavramay覺 yani rasyonalizmi ve pozitivizmi savunmulard覺r.“Akl覺n”, “bilimselliin”, “ger癟ee verilen 繹nemin” 繹ne 癟覺kar覺lmas覺 pozitif bilimlere verilen 繹nem 18. y羹zy覺l覺n ortalar覺ndan itibaren Sanayi Devrimi’ni dourur. Bu devrimle birlikte bat覺 h覺zla b羹y羹meye, g羹癟lenmeye ve geliimeye balam覺t覺r. Ayd覺nlar覺m覺zda bu gelimeleri takip edip zaten art覺k bu yeni gelimelerle m羹cadel Devamini Oku


Tanzimat ferman覺yla balayan modernleme hareketinde ayd覺nlar覺n rol羹

1789 Frans覺z Devrimi, Osmanl覺y覺 par癟alayacak s羹reci balat覺r.Yenileme, Osmanl覺 devletindeki gerilemenin sonucu olarak domutur.16. y羹zy覺l覺n sonlar覺na dek bir癟ok y繹nden Avrupa’dan 羹st羹n bir y繹netime ve kurumlamaya sahip olan Osmanl覺 Devleti, Bat覺’daki geliimleri dikkatle takip etmitir. Ancak 16. y羹zy覺l覺n sonlar覺ndan itibaren Osmanl覺 Devleti askeri, ilmi ve ekonomik alanlarda bozulan kurumlar覺na dinamizm getirecek yenilik hamleleri yapamam覺t覺r.Deien d羹nyan覺n Osmanl覺’ya ilk b羹y羹k darbesi Viyana bozgunu (1683) olur. Viyana bozgunu, kendini yenilemeyen bir devletin, imparatorluk bile olsa, sadece asker say覺s覺ndaki 羹st羹nl羹kle  Devamini Oku


Felsefede Epistemoloji

Epistemoloji, bilginin doas覺, kapsam覺 ve kayna覺 ile ilgilenen felsefe dal覺d覺r. Bilgi felsefesi olarak da adland覺r覺lmaktad覺r. 襤lk 癟alarda Thales gibi filozoflar metafizik ile ilgileniyorlard覺. Evrenin salt maddesinin bulunmas覺 temel bir ama癟 olmutu. Ama bu konularda herkesin vard覺覺 farkl覺 fikirler, fikirler aras覺ndaki 癟elikiler filozoflar覺n insana, dolay覺s覺yla ak覺l ve bilgiye y繹nelmesine yol a癟t覺. Bu da insan覺n bilgilerinin doruluunun sorgulanmas覺na neden oldu. B繹ylece bilgi felsefesi domu oldu. Terimler deiiktir: episteme, bilgi ve gnosis, bilim ve logos, 繹reti kelimelerinden epistemoloji, bilgibilim ve gnoseoloji, bilginin bilgi Devamini Oku


Aktif Dinleme

Aktif dinleme 癟ocukla kurulacak iletiim tekniklerinden en etkili olan覺d覺r. 羹nk羹 aktif dinleme tekniini kullanan anne-baba, 繹retmen ve dier yetikinler iletiim engeline d羹meden ilikilerinin devam覺n覺 daha rahat salayabilirler. Bu teknik iletiim engellerini ortadan kald覺r覺r, 癟ocuun 繹zg羹venini art覺r覺r ve kendisini a癟mas覺n覺 tevik eder. Gordon'a g繹re aktif dinleme, konuan bireyin s繹zlerini a癟arak tekrar etmekten ibarettir. 襤yi bir dinleyici olabilmek i癟in, kiinin geri-iletim s羹recini s覺k s覺k ve yerinde kullanmas覺n覺 繹renmesi gerekir; b繹ylece iletiim tek y繹nl羹 olmaktan 癟覺kar 癟ift y繹nl羹 olur. Aktif dinleme ad覺n覺 verdiimiz  Devamini Oku


Etkili Dinleme

Dinleme konuman覺n alg覺lanma boyutunu oluturmaktad覺r. Birey s繹ylenenleri alg覺lay覺p anlamland覺rmas覺d覺r. Birey, okul 繹ncesine ait b羹t羹n bilgi, duygu ve d羹羹nce evrenini dinleme yoluyla oluturur. Yap覺lan arat覺rmalar, bir kiinin insanlarla birlikte olduu s羹renin %42’sini dinlemekle ge癟irdiini, 繹rencilerin okulda 繹retmen ve arkadalar覺n覺 g羹nde 2,5-4 saat dinlediklerini, okul baar覺s覺n覺n da 繹rencinin dinleme yeteneine s覺k覺 s覺k覺ya bal覺 olduunu g繹stermektedir.

Dinleme Neden nemli


襤nsan iletiiminin yakla覺k y羹zde 90’覺 s繹zeldir ve bu iletiimin ancak yar覺s覺 k覺sa bir s羹re sonra hat覺rlanabilir. Bir Devamini Oku


Din ve Vicdan zg羹rl羹羹

Din ve vicdan 繹zg羹rl羹羹 kiinin istedii bir dine inanmas覺n覺 ve ibadetlerini serbest癟e yapabilmesini kapsar. Demokratik devletlerde serbest癟e kullan覺l覺rken bask覺c覺 y繹netimlerde ise bu 繹zg羹rl羹羹n kullan覺lmas覺 zor olur.


Hi癟 ile hepin aras覺ndaki anlam ilikisi

Hi癟 ile hepin aras覺ndaki anlam ilikisi nedir? Cevap : hep ve hi癟 kelimeleri z覺t anlaml覺 kelimelerdir ve aralar覺ndaki anlam ilikisi z覺t anlaml覺 kelimeler olacakt覺r. Konu hakk覺ndaki detayl覺 yaz覺m覺z覺 okumak i癟in aa覺daki linki takip edin. Kelimeler Aras覺ndaki Anlam 襤likileri : http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=3974


D羹nyada yaanan k繹t羹l羹kleri engellemek i癟in neler yapard覺n覺z

Bence eitim bu konuda en 繹nemli eydir. 襤nsanlar覺 iyi eitebilirsek birbirine saha sayg覺l覺 daha anlay覺l覺 olan bireyler yetitirebiliriz. Buda toplum anlay覺覺n覺 gelitirir. Toplum yap覺s覺 gelitik癟ede k繹t羹l羹klerin giderek azalmas覺n覺 salayabiliriz. Bu nedenle 繹nce tek tek bireylerin eitimine b羹y羹k 繹nem verirdim. K繹t羹l羹klerin kayna覺na bakarsak ilk neden para, insanlar覺n h覺rslar覺 ve iletiimsizlik olarak g繹r羹r羹z. Bunuda b羹y羹k oranla eitimle yoketmemiz m羹mk羹n. Daha bilin癟li insanlar daha dikkatli t羹ketim, daha anlay覺l覺 bir toplum ve kaynaklar覺n daha sal覺kl覺 kullan覺lmas覺 demek. Hereyden 繹nce birbiriyle iletiim kurabilen bir Devamini Oku


Felsefeye G繹re Varl覺k

Varl覺k felsefesinin konusu var olan her eydir. 襤nsan, kendisini saran 癟evre i癟inde her eyle ilgi kurmu ya da kurma ura覺 vermektedir. Var olanlarla hem felsefe hem de bilimler ilgilenmitir. Bu nedenle ‘Varl覺k Problemi’ felsefe ve bilimleri hep birbirine yak覺n tutmutur. ‘Varl覺k nedir ?’ sorusu bizi g羹ndelik bilgi ilgilerinin d覺覺na 癟覺kar覺r ve bir baka bilgi alan覺na g繹t羹r羹r. Bu bilgi alan覺, varl覺覺n ne olduunu soran ve bu soruya cevap vermeye 癟al覺an varl覺k felsefesidir.

Bilime G繹re Varl覺k

Bilimler varl覺klar覺 kendi alanlar覺na g繹re ay覺rarak ele al覺p deerlendirmeye 癟al覺覺r. rnein, fizik  Devamini Oku


Metafizik Ontoloji 襤likisi

Metafizik, fizik繹tesi anlam覺n覺 ta覺maktad覺r. Metafiziin konusunu, vaktiyle Aristoteles ‘ varl覺覺n ilk nedenleri ‘, yani varl覺覺n temel ilkeleri olarak belirlemiti. O g羹nden bug羹ne kadar bu metafizik tan覺m覺 ge癟erliini s羹rd羹rm羹t羹r. Klasik metafiziin 羹癟 ana konusu vard覺r: Tanr覺 ve Tanr覺n覺n varl覺覺n覺n kan覺tlanmas覺. Evrenin varl覺覺. Ruh ve ruhun 繹l羹ms羹zl羹羹. Bir de bunlara 繹zg羹rl羹k sorunu eklenmitir. Varl覺k sorununu arat覺ran metafizie e anlaml覺 deil, ama, ayn覺 alan覺 ifade eden, varl覺k bilimi anlam覺na gelen ontoloji kat覺l覺r. Varl覺k sorunlar覺n覺 arat覺ran metafizie ontoloji ad覺 verilir ve ontoloji, meta Devamini Oku


Bilgi Felsefesi

Doay覺 meydana getiren ana 繹e (arkhe)’nin ne olduunun merak edilip arat覺r覺lmas覺ndan itibaren ortaya 癟覺kan felsefeye 繹nceleri 襤lk癟a Felsefesi daha sonra Metafizik denilmitir.Metafiziin bal覺ca problemlerinin (Varl覺k,Tanr覺,Ruh) duyu organlar覺m覺z覺n salad覺覺 bilgilerle 癟繹z羹mlenemeyecei anla覺l覺nca;bu problemlerin ak覺l ve sezgiye bavurularak 癟繹z羹lebilecei g繹r羹羹 ortaya 癟覺km覺t覺r.O halde bu yetiler (ak覺l ve sezgi ) ger癟ekten insan zihninde var m覺d覺r? Varsa,varl覺覺n gerisindekileri bilmemizi salar m覺? T羹r羹nden sorular ortaya 癟覺km覺t覺r.Bu ve buna benzer sorular覺n cevaplar覺n覺n arat覺r覺lmas覺,bilgi felsefesini ort Devamini Oku


Bin tanr覺l覺 din

Bin tanr覺l覺 uygarl覺k : Hititler Bin tanr覺 ili : Anadolu Bin tanr覺l覺 b繹lge : Anadolu Bin tanr覺l覺 din : Hinduizm


Kuvvet Dinamometre ile Nas覺l l癟羹l羹r

Kuvveti 繹l癟mek i癟in kullan覺lan ara癟lara dinamometre denir. Dinamometreler cisimlerin esneklik 繹zelliinden faydalan覺larak yap覺lm覺t覺r. Bir cisme kuvvet uyguland覺覺nda cisim ekil deitiriyorsa, kuvvetin etkisi ortadan kalk覺nca cisim tekrar eski haline geri d繹nebiliyorsa b繹yle cisimlere esnek cisim, bu olaya da esneklik denir. Lastik, 癟elik erit, yay, lastik top esnek cisimlere 繹rnektir. Dinamometreler, kuvvetin esnek cisimler 羹zerindeki ekil deitirme etkisi kullan覺larak yap覺lm覺t覺r. Dinamometredeki esnek cismin (yay覺n) uygulanan kuvvet sayesinde uzamas覺 (ekil deitirmesi) ile kuvvet 繹l癟羹lebilir. Esnek cisim ne kadar fazla ekil deitiriy Devamini Oku


Platonun 襤nsan Felsefesi

Platon'un iki d羹nyal覺 metafizii, insanda her biri dikkatini s繹z konusu bu d羹nyalardan birine y繹neltmi olan iki temel bileenin bulunduunu ortaya koyar. 襤nsan覺n duyusal d羹nyaya y繹nelmi, duyusal d羹nyaya ait olan par癟as覺 bedenidir; yine ayn覺 benzerin benzerini bilebilecei, ancak ayn覺 cinsten olanlar aras覺nda bir iliki bulunabilecei ilkesine g繹re, insan覺n bir de ger癟ek varl覺覺n d羹nyas覺na y繹nelmi olup, bu balamda 襤dealar d羹nyas覺n覺n bir par癟as覺 olan ruhu vard覺r. 襤nsan ruhu, Platon'a g繹re, insandaki maddi olmayan, 繹l羹ms羹z par癟ad覺r. Bunlardan beden s繹z konusu olduunda, insan duyular覺 arac覺l覺覺yla duyusal d羹nyayla ilgili olarak g羹 Devamini Oku


Felsefe din iliskisi nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Felsefe ile ilgili yazilar..

2 ) Din nedir ve din ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Iliskisi nedir ve iliskisi ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor