Alt Basliklar

» Bilgi Felsefesinin Temel Kavramlar覺
» Bilgi Felsefesinin Temel Sorular覺
» N羹fus say覺mlar覺nda hangi bilgileri 繹renebiliriz
» Sosyal Bilgiler
» Sosyal Bilgiler Sosyal Bilimler Fark覺
» Bilgiye Nas覺l Ula覺l覺r
» Aktif Dinleme
» Didaktik iir rnekleri
» Hayatla Bilimsel Bilginin 襤癟 襤癟elii
» Bilgi Felsefesi
» Platonun Bilgi Kuram覺
» Dilbilgisi Bak覺m覺ndan Anlat覺m Bozukluklar覺
» Bir eyi bilmek kadar o bilgiyi doru sunabilmek de 繹nemlidir
» Bilgisayar覺n 襤cad覺
» 襤bn-i Sinaya Neden Avrupada Bilginlerin H羹k羹mdar覺 Denilmitir
» Radyoaktif Serpintinin zellikleri
» Radyoaktif Serpinti
» Radyoaktif Serpinti 襤kaz覺 (Alarm)
» S覺cak ve souk renklerin insan 羹zerinde b覺rakt覺覺 etkiler
» Sadabat Pakt覺
» Aktif N羹fus
» Olgusal Bilgi
» Bilgi Sorular覺
» Aktinograf
» T羹rk 襤slam Bilginleri

Bilgi Felsefesinin Temel Kavramlar覺

Bilgi:Suje(繹zne) ile obje(nesne) aras覺nda kurulan badan doan 羹r羹nd羹r. Ger癟eklik:Bilincimizden ba覺ms覺z olarak d覺 d羹nyada varolan ve duyular yoluyla alg覺lanan hereydir. Doruluk:Bilginin bilgisi edinilen eyle uygunluudur.nermenin konusuyla 繹rt羹mesidir. Temellendirme:ne s羹r羹len bir d羹羹nceye dayanak bulmad覺r.


Bilgi Felsefesinin Temel Sorular覺

Bilgi nedir,bilgi nas覺l oluur,bilginin kayna覺 nedir,doru bilgi m羹mk羹n m羹d羹r,bilgi doutan m覺d覺r yoksa sonradan m覺 kazan覺lm覺t覺r,bilginin kayna覺 ak覺l m覺d覺r yoksa deney midir,doru bilginin 繹l癟羹t羹 nedir gibi sorulard覺r. Bilgi Felsefesi ilk olarak ilk癟ada Sofistler taraf覺ndan ele al覺nm覺 Sokrates,Platon,Aristoteles bilgi konusunu incelemilerdir. Bilgi felsefesi yeni癟ada Descartes,John Locke,David Hume ve 襤mmanuel Kant taraf覺ndan ele al覺narak b Devamini Oku


N羹fus say覺mlar覺nda hangi bilgileri 繹renebiliriz

N羹fus say覺mlar覺nda hangi bilgileri 繹renebiliriz? ◦ N羹fus miktar覺 ◦ Ya gruplar覺 ◦ Kent ve k覺r n羹fusu ◦ N羹fusun eitim durumu ◦ N羹fusun mesleklere g繹re da覺l覺m覺 ◦ N羹fusun cinsiyet durumu ◦ N羹fus hareketleri


Sosyal Bilgiler

Sosyal bilgiler kavram覺 (genelde tekil kullan覺l覺r) 繹rencileri 癟evre, topluma ve insanl覺a kar覺 sorumlu birer vatanda olarak yetitirme giriimleri anlam覺na gelir. Esas amac覺 vatandal覺k konular覺yla dorudan ilgili bilgi, beceri ve tutumlar覺 kazand覺rmakt覺r.

Sosyal Bilgilerin Tan覺m覺


Sosyal Bilgiler; tarih, corafya, yurttal覺k bilgisi gibi g羹n羹m羹zde ilk繹retim okullar覺nda yer alan ancak Sosyal Bilimler denilen sosyoloji, ekonomi, siyaset, psikolo Devamini Oku


Sosyal Bilgiler Sosyal Bilimler Fark覺

Sosyal bilgiler kavram覺 (genelde tekil kullan覺l覺r) 繹rencileri 癟evre, topluma ve insanl覺a kar覺 sorumlu birer vatanda olarak yetitirme giriimleri anlam覺na gelir. Esas amac覺 vatandal覺k konular覺yla dorudan ilgili bilgi, beceri ve tutumlar覺 kazand覺rmakt覺r. Sosyal bilimler ise, bilimsel bir tutumla toplumlar覺n incelendii disiplinlerdir; ilgilendii esas konu gruplar i癟inde oluan insan etkinliidir; ama癟 beeri anlay覺覺n gelimesidir. Sosyal Bilimle Devamini Oku


Bilgiye Nas覺l Ula覺l覺r

Dogru Bilgiye Nasil Ulasilir? Doru bilgiye ak覺l, deney, sezgi, eletiri, sorgu ile ulaabiliriz. Akil Deney Sezgi Elestiri Diger Bilgi aramaya balamadan 繹nce, arad覺覺n覺z bilginin t羹r羹n羹 bilmelisiniz. Hangi t羹r bilgi arad覺覺n覺za degin bir ipucu bulmak i癟in t覺pk覺 bir dedektif gibi 癟al覺mal覺s覺n覺z. Eer dikkatle bakarsan覺z, yan覺t覺n覺 bulmaya 癟al覺t覺覺n覺z soru genellikle size bu konuda bir ipucu salar. “Kim?” sorusu Devamini Oku


Aktif Dinleme

Aktif dinleme 癟ocukla kurulacak iletiim tekniklerinden en etkili olan覺d覺r. 羹nk羹 aktif dinleme tekniini kullanan anne-baba, 繹retmen ve dier yetikinler iletiim engeline d羹meden ilikilerinin devam覺n覺 daha rahat salayabilirler. Bu teknik iletiim engellerini ortadan kald覺r覺r, 癟ocuun 繹zg羹venini art覺r覺r ve kendisini a癟mas覺n覺 tevik eder. Gordon'a g繹re aktif dinleme, konuan bireyin s繹zlerini a癟arak tekrar etmekten ibarettir. 襤yi bir dinleyici olabilm Devamini Oku


Didaktik iir rnekleri

rnek-1


KARGA 襤LE T襤LK襤 Bir dala konmutu karga cenaplar覺; Az覺nda bir par癟a peynir vard覺. Say覺n tilki kokuyu alm覺 olmal覺; Ona name yapmaya balad覺: "Ooooo! Karga cenaplar覺, merhaba! "Ne kadar g羹zelsiniz; ne kadar irinsiniz "G繹z羹m k繹r olsun yalan覺m varsa "T羹yleriniz gibiyse sesiniz "Sultan覺 say覺l覺rs覺n覺z b羹t羹n bu orman覺n." Keyfinden akl覺 ba覺ndan gitti bay kargan覺n; G繹stermek i癟in g羹zel sesini A癟覺nca az覺n覺 d Devamini Oku


Hayatla Bilimsel Bilginin 襤癟 襤癟elii

“Hayatta en hakiki m羹rit ilimdir.” Atat羹rk Bilim insan覺n i癟inde yaad覺覺 doay覺 ve toplumu, hatta kendisi anlamas覺n覺,kavramas覺n覺 ve bu alandaki olaylar覺 a癟覺klamay覺 bilmesini salar. Ama sadece bununla kal覺rsa bilimsel bilgi pasif, duraan bir bilgi; insan kafas覺nda bir s羹s olur. Oysa bilimsel bilgi sadece anlama, kavrama ve a癟覺klamakla yetinmez, kiide bir g羹癟 haline gelir, onun tabiat覺 kendi ihtiya癟lar覺 dorultusunda kullanabilmesini ve deit Devamini Oku


Bilgi Felsefesi

Doay覺 meydana getiren ana 繹e (arkhe)’nin ne olduunun merak edilip arat覺r覺lmas覺ndan itibaren ortaya 癟覺kan felsefeye 繹nceleri 襤lk癟a Felsefesi daha sonra Metafizik denilmitir.Metafiziin bal覺ca problemlerinin (Varl覺k,Tanr覺,Ruh) duyu organlar覺m覺z覺n salad覺覺 bilgilerle 癟繹z羹mlenemeyecei anla覺l覺nca;bu problemlerin ak覺l ve sezgiye bavurularak 癟繹z羹lebilecei g繹r羹羹 ortaya 癟覺km覺t覺r.O halde bu yetiler (ak覺l ve sezgi ) ger癟ekten insan zih Devamini Oku


Platonun Bilgi Kuram覺

zet : Platon'un bilgi felsefesi varl覺k g繹r羹羹ne dayan覺r. Platon'a g繹re varl覺k g繹r羹n羹ler d羹nyas覺 ve idealar d羹nyas覺 olmak iki evren vard覺r. Ger癟ek bilgi, idealar覺n bilgisidir. 襤dealar deimez, g繹zle g繹r羹lemez, duyularla alg覺lanamaz olan varl覺klard覺r. 襤dealar ancak ak覺l yoluyla bilinebilir. Bunu da filozoflar yapabilir.

Platon'un Bilgi Kuram覺 (Detay)


Platon’un 羹nl羹 襤dealar kuram覺n覺 incelemeye almadan 繹nce, onun evreni alg覺lay Devamini Oku


Dilbilgisi Bak覺m覺ndan Anlat覺m Bozukluklar覺

1)Y羹klem Yanl覺l覺覺ndan Doan Anlat覺m Bozukluklar覺:

Y羹klemle ilgili yanl覺l覺klar, y羹klemin 癟at覺,kii,zaman,yard覺mc覺 eylemler,ek eylemler gibi noktalarda c羹mleye uygunluk g繹stermemesi durumudur. *Kahvalt覺da peynir,ekmek ve 癟ay i癟tik. *襤癟kiyi az sigaray覺 hi癟 i癟mem. *Kimin d羹r羹st,kimin d羹r羹st olmad覺覺n覺 biliyor. *Su癟lamalar覺n yersiz ve doru olmad覺覺n覺 s繹yle. *Baloya g羹zel bir elbise ve pahal覺 m羹cevherler takarak gelmiti. *ocuklar覺 Devamini Oku


Bir eyi bilmek kadar o bilgiyi doru sunabilmek de 繹nemlidir

Soru : “Bir eyi bilmek kadar o bilgiyi doru sunabilmek de 繹nemlidir.” C羹mlesinin ne anlama geldiini a癟覺klay覺n覺z? Cevap : Anlat覺mda dilin ve anlat覺m eklinin ne kadar 繹nemli olduunu s繹yl羹yor; 癟羹nk羹 doru eyi yanl覺 ifadelerle anlatt覺覺m覺zda doru, doru olmaktan 癟覺kar. Bu sebeple doru ifade etmek ve etkili bir anlat覺m anlat覺lan覺n a癟覺k, anla覺l覺r ve doru anla覺lmas覺n覺 salar.


Bilgisayar覺n 襤cad覺

襤nsanolunun ilk hesap makinesi abak羹sd羹r ve abak羹se benzeyen ilk ara癟lar bundan 3,000 sene 繹nce kullan覺lm覺t覺r. Otomatik hareketlerden yararlanan ilk toplama makinesini Blaise Pascal gelitirmitir. Pascal bu makineyi tasarlarken, bir tarafa doru d繹nd羹r羹len dili 癟arklar覺n hareketinden faydalanm覺t覺r. Daha sonra Leibniz ayn覺 prensiple 癟arpma ilemi de yapabilen bir makine daha gelitirmitir. Hesaplamada elektronik sistemin 繹nc羹s羹 襤ngiliz bilim adam覺 Charles Devamini Oku


襤bn-i Sinaya Neden Avrupada Bilginlerin H羹k羹mdar覺 Denilmitir

Sorular: 1. 襤bni Sina, Avrupa' da Bilginlerin h羹k羹mdar覺 olarak nitelendirilmitir.襤bni Sina' ya bu unvan hangi 繹zelliklerinden dolay覺 verilmitir? 2. 襤bni Sina hangi bilim alanlar覺nda 癟al覺ma yapm覺t覺r? 3. 襤bni Sina' n覺n eserlerinin adlar覺 nelerdir? Cevaplar: 1. 襤bni sina t覺p,felsefe ve daha bir 癟ok alanda 癟al覺malar yapt覺覺 i癟in ona bilginlerin h羹k羹mdar覺 denilmektedir. Eserleri Bat覺 dillerine Latince yoluyla 癟evrilerek Avicenna diye 繹 Devamini Oku


Radyoaktif Serpintinin zellikleri

1. Kal覺c覺d覺r
Ani tesirlerde "Devaml覺d覺r" anlat覺m覺 kullan覺ld覺覺 ve s羹re verildii halde serpinti tehlikesi i癟in "Kal覺c覺d覺r" denilmitir. Bunun sebebi radyoaktif serpinti tozlar覺n覺n d羹t羹kleri yerden uzaklat覺r覺lmalar覺 baz覺 artlarda m羹mk羹n olabildii halde yok edilmeleri ya da 癟羹r羹me h覺z覺n覺 art覺rma olana覺n覺n bulunmamas覺ndand Devamini Oku


Radyoaktif Serpinti

KALINTI ETK襤LER襤 (Radyoaktif Serpinti)
Gelecekteki savalar覺n tehlikelerinden belki en b羹y羹羹 olan n羹kleer silahlar覺n, yurt 繹l癟羹s羹nde kar覺 kar覺, ta ta korunulmas覺 gereken tek etkisi m羹teakip tehlikedir. Bu tehlike "Kal覺nt覺 Etkileri" veya "Radyoaktif Serpinti" diye de adland覺r覺labilir. Bu tehlikenin meydana gelebilmesi i癟in n羹kleer bomba Devamini Oku


Radyoaktif Serpinti 襤kaz覺 (Alarm)

Radyoaktif Serpinti 襤kaz覺 (Alarm) Radyoaktif serpinti tehlikesini iaret eden bu ikaz ise 3 dakika s羹reli kesik-kesik siren sesi ile duyurulur. Bu ikazla hemen, yukar覺da olduu gibi gereken malzeme ve yiyecek maddeleri ile birlikte s覺覺nak veya s覺覺nma yerlerine gidiniz. Yap覺lacak uyar覺lara haz覺rl覺kl覺 bulunuz.


S覺cak ve souk renklerin insan 羹zerinde b覺rakt覺覺 etkiler

1. SICAK RENKLER: K覺rm覺z覺, sar覺 ve turuncudur. S覺cak renkler aktif olup canl覺, tahrik edici ve g繹sterili bir 繹zellie sahiptirler. Bir odan覺n dekorasyonuna canl覺l覺k, 癟eitlilik verirler. Bir yeri asl覺ndan daha k羹癟羹k g繹sterirler. Souk bir mekanda kullan覺ld覺覺nda s覺cakl覺k katarken, s覺cak ortamda kullan覺l覺rsa, bunalt覺c覺 ve rahats覺z edici bir etki yaratabilirler. 2. SOUK RENKLER: Mavi, mor ve mavi ile yeil tonu ta覺yan renkler 羹zerimizde bir Devamini Oku


Sadabat Pakt覺

襤talya’n覺n Dou Akdeniz ve Orta Dou’ya y繹nelik tehlikeli bir politika izlemesi, T羹rkiye ve b繹lgedeki dier devletleri harekete ge癟irdi. T羹rkiye bir taraftan bat覺daki komular覺yla imzalad覺覺 Balkan Antant覺 ile bat覺 s覺n覺rlar覺n覺n g羹venliini salarken, doudaki komular覺 ile iyi ilikiler kurmak suretiyle dou s覺n覺r覺n覺 da g羹vence alt覺nda bulundurmak istiyordu. Ortadou’da bar覺覺n tehlikeye d羹eceini g繹ren T羹rkiye, 襤ran, Irak ve  Devamini Oku


Aktif N羹fus

Aktif n羹fus, 癟al覺an n羹fus veya faal n羹fus olarak da adland覺r覺l覺r. 15 – 64 ya aras覺ndaki n羹fusa 癟al覺ma 癟a覺ndaki n羹fus denilmektedir. Bu n羹fusun hepsi bir ite 癟al覺maktad覺r. al覺abilecek yataki n羹fus i癟inde, 癟al覺an n羹fus oran覺 ne kadar 癟oksa, isizlik oran覺 o kadar azd覺r. Genellikle, sanayilemi ve buna bal覺 olarak gelimi 羹lkelerde isizlik az iken, az gelimi 羹lkelerde isizlik fazlad覺r.


Olgusal Bilgi

kan覺tlanabilir olan bilgi doga bilimleri gibi mesela. doga bilimleride fizik kimya biyoliji vs.. olgusal bilgi : nesnel, kan覺tlanabilir bilgi


Bilgi Sorular覺

Bilgi Sorular覺: Kiinin bilgi d羹zeyi ile ilgilidir. Neyi ne 繹l癟羹de bildiini belirleyen sorulard覺r. Bazen bu sorular eleme sorusu niteliini ta覺rlar. Kiinin belirli bir konuda bilgisinin olup olmad覺覺n覺n belirlenmesi, o konuda sorulara devam edilip edilmeyeceini g繹sterir.


Aktinograf

Radyasyon l癟en Aletler Meteorolojik ama癟l覺 radyasyon 繹l癟羹m羹 Aktinograf aleti ile 繹l癟羹l羹r. Aktinograf aleti, yatay bir y羹zeye gelen toplam radyasyon iddetini kalori cinsinden diyagram 羹zerine kaydeden alettir.


T羹rk 襤slam Bilginleri

Abd羹sselam : ( 1926 - 19 ) Pakistanl覺 Fizik Bilgini 襤lk nobel 繹d羹l羹 alan m羹sl羹man bilim adam覺. Ahmed Bin Musa : ( 10 y羹zy覺l ) Sistem m羹hendisliinin nc羹s羹. Astronom ve Mekanik癟i. Akemseddin : ( 1389 - 1459 ) Pasteur 繹nce Mikrobu bulan ilk bilim adam覺. 襤stanbulun fethinin manevi babas覺d覺r. Fatih sultan Mehmet' in Hocas覺d覺r Ali Bin Abbas : ( ? - 994 ) 1000 sene 繹nce ilk kanser ameliyat覺n覺 yapan bilim adam覺. K覺lcal damar sitemini ilk defa ortaya atan bili Devamini Oku


Bilgi akti nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Bilgi nedir ve bilgi ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Akti nedir ve akti ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

NedirOgren.Com