Ondal覺k say覺lar覺n yaz覺l覺覺

Say覺larda kesirler ve ondal覺k say覺lar virg羹l ile ayr覺l覺r: 15,2 (15 tam, onda 2), 5,26 (5 tam, y羹zde 26) (bk. Virg羹l 13). rnek: 15,2 (15 tam, onda 2), 5,26 (5 tam, y羹zde 26).


Masal Kahramanlar覺n覺n Ortak zellikleri

1. Kahramanlar GEREK 羹st羹 繹zelliklere sahip olabilir. 2. Masallarda olaan羹st羹 varl覺klar (cin, peri, melek) bulunabilir. 3. Masal kahramanlar覺 olaan羹st羹 nitelikler ta覺yabilir. Masallarda “peri, dev, c羹ce, cad覺, gulyabani, ahmeran, Z羹mr羹d羹anka kuu” gibi hayal簾 kahramanlar kar覺m覺za 癟覺kabilir. 4. Masalda, ger癟ek hayatta rastlanamayacak kiiler bulunabilir. 5. Kiiler ya iyidir ya da k繹t羹d羹r. 襤yiler hep iyilik yapar, k繹t羹ler de hep k繹t羹l羹k yapar. 襤yiler masal覺n sonunda mutlaka kazan覺r, k繹t羹ler de her zaman kaybeder. 6. Kiiler ya 癟ok iyi ya da 癟ok k繹t羹d羹r. 7. Masal kahramanlar覺 yalanmaz. 8. Masallarda kahramanlar Devamini Oku


襤ki k覺tasal levha carp覺覺rsa ne olur

Birbirine yaklaan levhalar bir s羹re sonra birbiriyle 癟arp覺覺r. Bu 癟arp覺ma 癟ok y覺k覺c覺 olur. 襤ki levhan覺n 癟arp覺mas覺yla oluan yeni k覺talar, dalar, s覺radalar, yery羹z羹 ekilleri oluur fakat bu ekiller levhalar覺n t羹r羹ne g繹re deiir. 襤ki levhan覺n 癟arp覺mas覺 depremlere ve yanardalar覺n oluumuna neden olmakla birlikte k覺tasal levhalar 癟arp覺t覺覺nda b羹y羹k s覺radalar ve 癟ukurlar oluur. Her iki levha da manto i癟ine batamayacak kadar hafif ve kal覺n olduundan b羹y羹k bir deformasyonla y羹ksek da s覺ralar覺 ve platolar ortaya 癟覺kar (Himalaya dalar覺 ve Tibet yaylas覺 gibi).


Masal Tekerlemesi

Ses ve s繹zc羹k benzerliinden yararlan覺larak oluturulan, yar覺 anlams覺z ho s繹yleyili c羹mleciklere ya da s繹zlere tekerleme denir.

Tekerlemeler ni癟in kullan覺l覺r?

Tabii ki dinleyicilerin ilgisini 癟ekmek ve masala haz覺rl覺k yapmak i癟in. Ortadaki tekerleme zaman覺 h覺zland覺rmak i癟in,sondaki tekerleme ise masal覺 bitirmek i癟in kullan覺l覺r.

Masal Tekerlemesi

Masal tekerlemeleri birbirleriyle pek ilgisi olmayan, ancak dinleyicinin ilgisini masala 癟ekmek i癟in bir araya getirilmi s繹zlerden oluur. Tekerlemenin as覺l g羹zellii de, birbirleriyle ilgisiz gibi g繹r羹nen bu t羹r s繹zlerin bir d羹zen i癟inde s覺ralanmas覺ndad覺r. Bu da bir s繹z Devamini Oku


sl羹 Say覺lar

stel say覺lar, bir doal say覺n覺n kendisi ile 癟arp覺mlar覺n覺n k覺sa ekilde g繹sterilmesidir. a bir ger癟el (reel) say覺 ve n bir sayma say覺s覺 olmak 羹zere, ifadesine 羹sl羹 ifade denir. k . an ifadesinde k ya kat say覺, a ya taban n ye 羹s denir. sl羹 say覺, bir say覺n覺n kendisi ile 癟arp覺mlar覺n覺n k覺sa ekilde g繹sterilmesidir. n' taban say覺s覺 ' 羹s(derece)dir 1 den b羹y羹k 羹sl羹 doal say覺larda s覺ralama yap覺l覺rken, Tabanlar eitse; 羹ss羹 k羹癟羹k olan daha k羹癟羹kt羹r. sler eitse; taban覺 k羹癟羹k olan daha k羹癟羹kt羹r. 3 x 3 x 3 x 3 x 3 ifadesini k覺saca; 35 eklinde yazabiliriz. 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 35 tir. 35 say覺s覺 羹癟 羹ss羹 be  Devamini Oku


Varl覺klar覺n Say覺lar覺na G繹re 襤simler

1. Tekil 襤sim


Tek varl覺覺 belirten ve kar覺layan, yap覺ca tekil olan (topluluk isimleri hari癟) kelimelerdir. kendi, ben, 癟ocuk, kalem, defter… Not: T羹r ad覺 olan her kelime, o t羹rden tek varl覺覺 anlatt覺覺 gibi; bi癟imce 癟oullanmad覺覺 h璽lde o t羹r羹n t羹m羹n羹 ya da bir b繹l羹m羹n羹 de anlatabilir. Bu durumda da tekil say覺l覺rlar. 襤nsan, d羹羹nen, konuan bir varl覺kt覺r. (b羹t羹n insanlar) i癟ek, susuzluktan kurumu. (herhangi bir 癟i癟ek)

2. oul 襤sim


Yap覺s覺nda, anlam覺nda birden 癟ok varl覺覺 bar覺nd覺ran, 癟okluk eki alm覺 isimlerdir. Cins isimlerinin 癟oulu yap覺l覺r. onlar, evler, fikirler, merkezler,  Devamini Oku


Kimyasal Tepkimelerde Verim

Kimyasal tepkimelerde 癟ou kez beklenen miktarda 羹r羹n elde edilemez. Elde edilen miktar覺n tepkime denkleminden beklenen miktar覺na oran覺na verim denir. Tepkime verimi % de ile belirtilir. rnek-1 6 gram C yand覺覺nda N..A da 8,96 litre CO2 elde ediliyor. Tepkime verimi % de ka癟t覺r ? (C=12) 繹z羹m: n=8,96/22,4= 0,4 mol CO2 dir. C + O2 CO2 0,4 mol 0,4 mol 0,4x12=4,8 gram C yanm覺t覺r. 6 gram C nin 4,8 gram覺 yanm覺sa 100 gramda x x= 80 verim %80 rnek-2 N..A da 8,96 litre SO2 gaz覺 elde edebilmek i癟in ka癟 gram S %80 verimle yak覺lmal覺d覺r ? (S=32) 繹z羹m: n=8,96/22,4= 0,4 mol SO2 S + O2 SO2 0,4 mo Devamini Oku


Masal T羹r羹n羹n zellikleri

Masallar覺n Ortak zellikleri


1. Olaan羹st羹 konular vard覺r. 2. Kahramanlar GEREK 羹st羹 繹zelliklere sahip olabilir. 3. Yer ve zaman belirsizdir. 4. Her masaldan bir 繹羹t, bir ders 癟覺kar覺labilir. 5. Masallarda kal覺plam覺 bir tekerleme ile balar. 6. Masallarda olaan羹st羹 varl覺klar (cin, peri, melek) bulunabilir. 7. Masallar kal覺plam覺 tekerlemelerle biter ve sonunda mutlaka g繹kten 羹癟 elma d羹er. 8. Masallar hep mutlusonla biterler. 9. Nitelii ne olursa olsun her eyiyle hayal 羹r羹n羹d羹rler. 10. Olaya dayal覺 sanatsal kurmaca metinlerdir. 11. yaz覺l覺 edebiyat 羹r羹n羹d羹r.

MASALIN GENEL ZELL襤KLER襤


Masal Devamini Oku


Kimyasal Deiim zellikleri

1. Maddenin i癟 yap覺s覺nda meydana gelen deimelerdir. 2. Reaksiyona giren ve sonu癟ta oluan 羹r羹n maddeler birbirinden farkl覺d覺r. 3. Kimyasal deimeler sonucunda maddenin kimlii deiir ve yeni maddeler oluur. 4. Kimyasal deimeye urayan maddeler eski haline d繹nd羹r羹lemez. 5. Kimyasal deiimlerde maddeyi oluturan atomlar aras覺ndaki balar kopar ve yeni balar oluur. 6. Kimyasal deiimlerde atomlar覺n proton ve n繹tron say覺lar覺nda herhangi bir deiim olmaz. Sadece elektron say覺lar覺 deiir. 7. Kimyasal deiimler sonunda atomlar覺n cinsi deimez. Sadece aralar覺ndaki balar覺n yeri ve say覺s覺 deiir.


Say覺lar覺n Yaz覺l覺覺

Say覺lar rakamla yaz覺labildikleri gibi harfle de yaz覺labilir. K羹癟羹k say覺lar, y羹z ile bin say覺lar覺 ve daha 癟ok edeb簾 karakter ta覺yan metinlerde ge癟en say覺lar harfle g繹sterilir. 襤ki hafta sonra, haftan覺n beinci g羹n羹, 羹癟 ayda bir, d繹rt karde, 羹癟羹nc羹 s覺n覺f, y羹z y覺ll覺k tarih, bin y覺ldan beri... Ya otuz be, yolun yar覺s覺 eder. Buna kar覺l覺k saat, para tutar覺, 繹l癟羹, istatistik verilere ilikin say覺lar ile b羹y羹k say覺larda rakam kullan覺l覺r. leden sonra saat 17.30’da, 1.500.000 lira, 25 kilometre, 150 kg, 15 metre kuma, 60.000.000.000 insan... Saat ve dakikalar覺n metin i癟inde harfle yaz覺lmas覺 da  Devamini Oku


Masal ile Halk Hikayesi Aras覺ndaki Farklar

Halk Hikayesi ve Masal Aras覺ndaki Farklar : 1. Masallar nesir halk hikayeleri manzum,nesir kar覺覺kt覺r. 2. Masal olaan羹st羹 olaylar ve kiiler 羹st羹ne kurulur,halk hikayeleri olaylar覺 ve kiileri ise hayattan,zamandan al覺nm覺t覺r. 3. Masallarda ak ,繹l羹m,hasret,yoksunluk ya da haks覺zl覺k temalar覺 羹zerinde fazla durulmaz. 4. Masalda milli ve dini motifler buunmaz,halk hikayelerinde ise milli ve dini motifler kiilerin sosyal durumlar覺n覺 t繹re ve adetleri meurdur. 5. Masal kiileri her 癟ada ve her yerde yaayabilirHalk hikayelerindeki kiiler ise sosyal durumlar覺 ve kimlikleri ile az 癟ok bellidir. 6. evre y繹n羹nden halk hikayeleri masallar gibi ha Devamini Oku


Doal Say覺lar覺 Baya覺 Kesir Olarak Yazma

Doal say覺lar覺 baya覺 kesir olarak nas覺l yaz覺l覺r anlatal覺m. Doal Say覺lar覺 Baya覺 Kesir Olarak Yazma


Kimyasal Erozyon

Karbondioksitli sular覺n baz覺 kayalar覺 eritmesi (kalker) baz覺lar覺n覺n da minerallerinin bileimini deitirmesi (feldispatlar覺n kaolene d繹n羹mesi) ile olur. Genel olarak fiizksel erozyonla kimyasal erozyon birbirinin devam覺d覺r. rnein; kurak ve s覺cak iklim artlar覺 alt覺nda anadolu'nun kapal覺 havzalar覺nda 癟繹kelmi olan tuzlu, alkali maddeler bak覺m覺ndan zengin killi, marnl覺 ve jipsli depolarda kimyasal erozyon g繹r羹lmektedir.


Kimyasal Reaksiyon

Maddelerin birbirleriyle etkileerek baka maddelere d繹n羹mesine kimyasal olay denir. Kimyasal olayda yeni 羹r羹nler olutuu i癟in kullan覺lan maddelerin 繹zellikleri kaybolur. Kimyasal olaylar aras覺nda element ya da bileikler aras覺nda ger癟ekleen elektriksel etkilemeye de kimyasal reaksiyon denir. Kimyasal reaksiyonlarda; reaksiyonda kullan覺lan maddelere giren (reaktif) denirken, reaksiyon sonucu oluan yeni maddelere de 羹r羹n ad覺 verilir. Reaksiyona giren ve sonu癟ta oluan 羹r羹n maddeler birbirinden farkl覺d覺r.

Kimyasal Reaksiyonlar (Tepkimeler)

Kimyasal deimelere ya da kimyasal tepkimelere kimyasal reaksiyonlar da denir. Kimyas Devamini Oku


Kimyasal Deiim

Maddelerin birbirleriyle etkileerek baka maddelere d繹n羹mesine kimyasal olay denir. Kimyasal olayda yeni 羹r羹nler olutuu i癟in kullan覺lan maddelerin 繹zellikleri kaybolur. Kimyasal olaylar aras覺nda element ya da bileikler aras覺nda ger癟ekleen elektriksel etkilemeye de kimyasal reaksiyon denir. Kimyasal reaksiyonlarda; reaksiyonda kullan覺lan maddelere giren (reaktif) denirken, reaksiyon sonucu oluan yeni maddelere de 羹r羹n ad覺 verilir. Reaksiyona giren ve sonu癟ta oluan 羹r羹n maddeler birbirinden farkl覺d覺r.

Kimyasal Olay Nedir ? (Detay)

Kimyasal deiim, b羹t羹n maddeler atom veya molek羹l dediimiz k羹癟羹k taneciklerden oluur. M Devamini Oku


Hammurabi Yasalar覺

Hammurabi Yasalar覺

M 1760 y覺l覺 civar覺nda Mezopotamya'da yarat覺lan, tarihin en eski ve en iyi korunmu yaz覺l覺 kanunlar覺ndan biridir. Bu d繹nemden 繹nce toplanan yasa koleksiyonlar覺 aras覺nda Ur kral覺 Ur-Nammu'nun kanun kitab覺 (M 2050), Enunna kanun kitab覺 (M 1930), ve 襤sin'li Lipit-襤tar'覺n kanun kitab覺 (M 1870) yer al覺r.

Hammurabi Kanunlar覺n覺n zellikleri :

1. S羹mer kanunlar覺na g繹re biraz daha serttir. Ancak toplumun b羹t羹n kesimlerinin haklar覺 teminat alt覺na al覺nm覺t覺r. (Medeni, ceza, ticaret, miras)Bu kanunlar Sami geleneklerinden ve Urukagine kanunlar覺ndan yararlan覺larak haz覺rlanm覺t覺r.) 2. Hammurabi yapt覺覺 kanunlar Devamini Oku


Masal eitleri

Milletleraras覺 Masal Katalou'nda masallar u ana 癟eitlere ayr覺lm覺t覺r:

1. Hayvan Masallar覺:

Bu 癟eit masallarda hayvanlar genellikle k覺l覺k deitirmi insan niteliindedir. Bir d羹羹nceye g羹癟 kazand覺rmak, ibret dersi vermek, 繹rnek g繹stermek amac覺yla anlat覺l覺r. As覺l masallardan daha k覺sa olur, balang覺癟 tekerlemeleri yoktur. T羹rk hayvan masallar覺 da genellikle baka 羹lkelerdeki benzerleriyle ayn覺 kaynaklara dayan覺r. (Bey ile Horoz, Kelolan ile Eei masallar覺 v.b.). Bunlar覺n baz覺lar覺 eski din簾 inan癟lar覺n kal覺nt覺lar覺d覺r. (Hayvanlarla S羹leyman peygamber veya Nuh peygamber aras覺nda cereyan eden olaylar覺 konu edinmi masalla Devamini Oku


Masal覺n B繹l羹mleri

Masal 羹癟 b繹l羹mden oluur: 1 - Serim (D繹eme) 2 - D羹羹m (G繹vde/Gelime) 3 - 繹z羹m (Sonu癟) 1 - D繹eme B繹l羹m羹 Masallar覺n ba k覺sm覺nda yer alan, dinleyicinin ya da oyuncunun masal dinlemeye 癟ar覺ld覺覺 b繹l羹m羹d羹r.Bu b繹l羹me masal ba覺 ya da tekerleme b繹l羹m羹 de denilmektedir. Tekerlemeler ni癟in kullan覺l覺r? Tabii ki dinleyicilerin ilgisini 癟ekmek ve masala haz覺rl覺k yapmak i癟in. Ortadaki tekerleme zaman覺 h覺zland覺rmak i癟in,sondaki tekerleme ise masal覺 bitirmek i癟in kullan覺l覺r. Masalda, nerelerde tekerleme kullan覺l覺r? Masalda 羹癟 yerde tekerleme vard覺r. Bata,ortada ve sonda Bir varm覺.Bi Devamini Oku


Masallar覺n zellikleri

Masallar覺n Ortak zellikleri


1. Olaan羹st羹 konular vard覺r. 2. Kahramanlar GEREK 羹st羹 繹zelliklere sahip olabilir. 3. Yer ve zaman belirsizdir. 4. Her masaldan bir 繹羹t, bir ders 癟覺kar覺labilir. 5. Masallarda kal覺plam覺 bir tekerleme ile balar. 6. Masallarda olaan羹st羹 varl覺klar (cin, peri, melek) bulunabilir. 7. Masallar kal覺plam覺 tekerlemelerle biter ve sonunda mutlaka g繹kten 羹癟 elma d羹er. 8. Masallar hep mutlusonla biterler. 9. Nitelii ne olursa olsun her eyiyle hayal 羹r羹n羹d羹rler. 10. Olaya dayal覺 sanatsal kurmaca metinlerdir. 11. yaz覺l覺 edebiyat 羹r羹n羹d羹r.

MASALIN GENEL ZELL襤KLER襤


Masal Devamini Oku


Masal ile Destan Kar覺lat覺rmas覺

Masal ile Destan Aras覺ndaki Benzerlikler : 1. Her iki t羹rde de olaan羹st羹 kahramanlar ve olaylar vard覺r. 2. Her ikisi de anonimdir. 3. As覺l kahramanlar 繹n plandad覺r. Kahraman; g羹c羹, kuvveti temsil eder, her zaman doruyu yapar. 4. Her iki t羹rde de benzer motifler vard覺r. R羹ya, aksakall覺 ihtiyar, k覺rklar (3- 7 – 40) motifleri gibi benzer motifler vard覺r. Masal ile Destan Aras覺ndaki Farkl覺l覺klar : 1. Masal hay璽l mahsul羹d羹r. Destanlarda ise olaan羹st羹 olaylarla ger癟ek olaylar birletirilmitir. 2. Destanlarda zaman ve mek璽n kavram覺 belirlidir. Masallarda ise belli deildir. 3. Destanlar覺n husus簾 anlat覺c覺lar覺 vard覺r. Manzumdu Devamini Oku


Masallar覺n Ta覺mas覺 Gereken Nitelikler

Masallar覺n ta覺mas覺 gereken nitelikler unlar olabilir: a) ncelikle masal yal覺n bir dille,ak覺c覺 ve a癟覺k bir anlat覺mla sunulmu olmal覺d覺r. b)Olaylar canl覺 ve hareketli olmal覺d覺r. c)Masallar 繹renci ve s覺n覺f ortam覺na uygun olmal覺d覺r. d)Konular覺 癟ocuklarca yanl覺 anla覺lacak;繹rnein kad覺n覺 k羹癟羹mseyen toplumun inan癟lar覺na ters,kadercilik anlay覺覺na yaslanan masallara yer verilmemelidir. e)D繹eme b繹l羹m羹ndeki s繹z dizimi ak覺c覺,ilgi 癟ekici olmal覺,d羹羹m b繹l羹m羹 ustaca ilenip,olaylar beklenmedik bi癟imde sonu癟lanmal覺d覺r. Masallarda insanlar,ger癟ek veya ger癟ek d覺覺 vas覺flarda g繹r羹n羹rler. Kiiler k Devamini Oku


T羹rk Edebiyat覺nda Masal

Masal kelimesinin eski T羹rk dili anlat覺mlar覺nda ve eski metinlerde "masal" , "mesele", "misal", "hikaye", "destan", "k覺ssa" kar覺l覺覺nda kullan覺ld覺覺 g繹r羹lmektedir. Zamanla bu kelimeye mene olacak "mesel" kelimesi ise 19. y羹zy覺l覺n balar覺ndan itibaren yaz覺l覺 ve s繹zl羹 kaynaklarda rastlanmaktad覺r. Bu kelime "繹rnek verme" ve "benzer" anlamlar覺nda kullan覺lmaktad覺r. Baz覺 T羹rk yerleim b繹lgelerinde "atas繹z羹" kar覺l覺覺nda da kullan覺lan kelime Azeri sahas覺nda "na覺l", Anadolu'nun baz覺 b繹lgelerinde "metel" eklinde s繹ylenilmektedir. Edebiyat覺m覺zda masal覺 ger癟ek anlamda ilk defa Nam覺k Kemal'in "Mukaddeme-i Celal" 'inde kullan覺ld覺覺 g繹r羹lmekt Devamini Oku


Yalanlamal覺 Masal

S繹zl羹 edebiyat 羹r羹n羹 olan masal;T羹rk Edebiyat覺’nda 癟ok 繹nceden beri var olan bir anlat覺 t羹r羹d羹r.Ancak yaz覺l覺 edebiyat 羹r羹n羹 olarak T羹rk Edebiyat覺’nda k繹kleik masallardan 繹nce Fabi t羹r羹 masallar g繹r羹lmektedir. T羹rk Edebiyat覺’nda gerek doal masallar覺n yaz覺ya ge癟irilmesi,gerekse yaz覺nsal anlamda yapay masallar覺n ortaya 癟覺kmas覺 Cumhuriyet’ten 癟ok sonra,1940’lara dorudur. T羹rk yazarlar覺n覺n yapay anlamda youn olarak masal yazd覺klar覺 d繹nem ise bu t羹r halk bilimsel 癟al覺malardan sonrad覺r. T羹rk Edebiyat覺’nda s繹zl羹 edebiyat 羹r羹nleri olan masallara 繹yk羹lemenin ve bunlardan yola 癟覺karak 繹zg羹n Devamini Oku


Zincirleme Masal

Genellikle bir yalan yar覺mas覺 eklindedir.癟羹nc羹 tekil ah覺sla bir masal anlat覺yormu eklinde olduu gibi, bizzat masalc覺n覺n ba覺ndan ge癟iyormu eklinde de anlat覺labilir. Tekerleme eklinde anlat覺lanlarda vard覺r. Yalanlamal覺 masallar覺n bir dier tipi de avc覺 hikayeleridir.Bunlar avc覺larla hayvanlar aras覺nda ge癟en inan覺lmas覺 g羹癟 olaylar覺 konu edinir.


Halk Masal覺

Yazar覺n kendi hayal g羹癟lerine dayanarak oluturduklar覺 masallard覺r.Bu t羹r masallar覺n amac覺 bir fikri.bir aksakl覺覺 ve bozukluu ortaya koymak ve ibret dersi vermektir.Sanat masallar覺,esaslar覺 繹nceden saptanm覺 bir plana g繹re yaz覺l覺rlar.


Asal sayilar nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Asal nedir ve asal ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Sayilar nedir ve sayilar ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor