S覺fat T羹rleri

S覺fatlar g繹rev ve anlam y繹n羹nden, yani kendilerinden sonra gelen isme katt覺klar覺 anlam y繹n羹nden 繹nce ikiye, sonra daha alt bal覺klara ayr覺l覺rlar: 1. Niteleme S覺fatlar覺 2. Belirtme s覺fatlar覺 a.襤aret s覺fatlar覺 b. Say覺 s覺fatlar覺 - As覺l say覺 s覺fatlar覺 - S覺ra say覺 s覺fatlar覺 - Kesir say覺 s覺fatlar覺 - letirme s覺fatlar覺 c. Belgisiz s覺fatlar d. Soru s覺fatlar覺

1. Niteleme S覺fatlar覺

襤simlerin eklini, durumunu, hareketini, rengini, k覺sacas覺 kal覺c覺 繹zelliklerini g繹steren s覺fatlard覺r. Nitelene s覺fatlar覺 isimlere sorulan “nas覺l” sorusunun cevab覺d覺r: Penceresinden kavak aa癟lar覺 g繹r羹nen / bir sal覺k Devamini Oku


Karakter S覺fatlar覺

We use character adjectives to describe someone's personality. Adjectives can stand alone or collocate with nouns. Karakter s覺fatlar覺n覺 bir kiinin kiiliini tarif etmek i癟in kullan覺r覺z.S覺fatlar tek ba覺na veya isimler ile yay yana kullan覺labilir. For example: (rnein:) She is considerate. (O anlay覺l覺) She is a considerate person. (O anlay覺l覺 bir kii) Some examples of character adjectives:(Karakter s覺fatlar覺na dair baz覺 繹rnekler:) shy - not confident (癟ekingen – g羹vensiz) bright - intelligent (parlak – zeki) noisy - people who make a lot of noise (sesli – 癟ok ses yapan kiiler) stubborn - people who won't Devamini Oku


S覺fatlarda Pekitirme

Tan覺m: S覺fatlarda pekitirme, anlat覺m覺 癟ekici hale getirmek, anlam覺 kuvvetlendirmek i癟in 癟eitli yollarla yap覺l覺r. S覺fatlar覺n anlamlar覺n覺 g羹癟lendirmek i癟in kullan覺l覺r.
a) Pekitirilecek s繹zc羹羹n ilk 羹nl羹ye kadar olan k覺sm覺 (羹nl羹 dahil) al覺n覺r. “p,r,s,m” harflerinden uygun olan biri getirilir. Daha sonra s繹zc羹羹n tamam覺 yaz覺l覺r. Not: S繹zc羹羹n ilk hecesindeki ilk sesli harfe kadar + m / p / r / s + s繹zc羹羹n tamam覺 K覺rm覺z覺 g羹l. K覺pk覺rm覺z覺 g羹l (癟ok k覺rm覺z覺 ) Uzun yol Upuzun yol (癟ok uzun ) Temiz elbise Tertemiz Devamini Oku


S覺fatlarda Derecelendirme

1. Eitlik Derecesi:


襤ki varl覺k aras覺ndaki niteliin benzer ya da eit olduunu g繹sterir. S覺fat olan kelimelerin 繹n羹ne gibi, kadar edatlar覺n覺n getirilmesiyle yap覺l覺r. Not: gibi, kadar edatlar覺n覺n kullan覺m覺: a. gibi daha 癟ok fiillerle kullan覺l覺r. Yar覺癟覺 gibi kouyor. ark覺c覺 gibi ark覺 s繹yl羹yor. b. kadar daha 癟ok s覺fatlarla kullan覺l覺r. Ahmet, Mehmet kadar 癟al覺kan deil. Tilki kadar kurnaz.

2. st羹nl羹k (kar覺lat覺rma) derecesi:


Bir varl覺ktaki 繹zelliin baka bir varl覺ktan daha 癟ok, daha 羹st羹n, daha az, daha d羹羹k, olduunu g繹sterme derecesidir. S覺fatlardan 繹nce  Devamini Oku


S覺ra Say覺 S覺fat覺

Nesnelerin s覺ras覺n覺 ve derecesini belirten kelimelere S覺ra say覺 s覺fatlar覺 denir. Sonu sessizle biten kelimeye –覺nc覺, –inci, –uncu, –羹nc羹 sonu sesliyle biten kelimeye –nc覺, –nci, –ncu, –nc羹 eki getirilir. Kullan覺m覺: n羹ne geldikleri kelimelerin s覺ras覺n覺 bildirir. 襤kinci s覺navda birinci oldu. Evimiz beinci kattad覺r. D繹rd羹nc羹 ay Nisan ay覺d覺r. Ahmet Bey 羹癟羹nc羹 odadad覺r. Not: S覺ra say覺 s覺fatlar覺ndan sonra gelen kelimeler 癟oul eki alabilirler. 癟羹nc羹 s覺n覺flar d覺ar覺 癟覺ks覺n.


Kesir Say覺 S覺fatlar覺

襤simlerin, b羹t羹n羹n ka癟ta ka癟覺 olduunu g繹steren s覺fatlard覺r. rnek : Y羹zde bir ihtimal, yar覺m ekmek, 癟eyrek (d繹rtte bir) ekmek, yar覺y覺l, iki bu癟uk lira... * Bu tamlamalarda tamlanan 癟oul yap覺labilir. Kardelerin 羹癟te bir paylar覺 var. * Tamlayan 癟oul yap覺l覺p tamlananla yeri deitirilebilir: Y羹zde otuz art覺 d羹羹n羹l羹yor. → D羹羹n羹len art覺 y羹zde otuzlarda. * Kesir bildiren kelimeler tamlanan durumunda kal覺rsa isim g繹revini 羹stlenir: Kazanc覺m覺n 羹癟te ikisini buna harcad覺m.

Kesir Say覺 rnekleri


1/3 癟te bir (Bir b繹l Devamini Oku


letirme Say覺 S覺fat覺

Bir b繹lme, bir ay覺rma, bir paylat覺rma, bir da覺tma ifade eden s覺fatlara 羹letirme say覺 s覺fatlar覺 denir. As覺l say覺 s覺fatlar覺na -ar, -er eki getirilerek yap覺l覺r. Sonu sessizle biten kelimeye -ar, -er sonu sesliyle biten kelimeye -ar, -er eki getirilir. 襤kier saat n繹bet tutaca覺z. Her s覺n覺f birer tak覺m olutursun. Herkese ikier elma d羹t羹. Not: letirme say覺 s覺fatlar覺 ikilemeler halinde de kullan覺l覺r. B羹t羹n 繹renciler ikier ikier s覺ra olsun. 癟er 羹癟er buraya gelin.


Topluluk Say覺 S覺fatlar覺

Bir defada doan birden fazla kardeler i癟in kullan覺l覺r. Bunlardaki “z” sesi 癟okluk bildirir. Tamlanan 癟oul olabilir. rnein : 羹癟羹z bebek, beiz 癟ocuklar.
As覺l say覺 s覺fatlar覺na gelerek belirttikleri nesneler aras覺nda yak覺nl覺k, birlik olduunu g繹steren ve bir nesne topluluu bildiren say覺 s覺fatlar覺: ikiz (kardeler), ikiz (癟ocuk), 羹癟羹z (olan), beiz (doum) vb. Bu s覺fatlar覺 oluturan + (I)z/+(U)z eki bazan bir +lI/ +lU ekiyle uzat覺lm覺t覺r: 襤kizli badem, 羹癟羹zl羹 f覺nd覺k beizli doum gibi. Ancak, bu +(I)z/+(U)z eki say覺l覺 say覺 s覺fatlar覺nda kalm覺 durumdad覺r. Say覺 adlar覺na dorudan doruya +lI/ +lU eki getirmekl Devamini Oku


S覺fatlar覺n zellikleri

1. S覺fatlar isimlerden 繹nce gelerek onlar覺 say覺, renk, durum, hareket, bi癟im, yer, iaret ve soru y繹nlerinden tamamlar; onlar覺 niteler veya belirtir: "O zaman g繹rd羹 ki, k羹癟羹k 癟ocuk, memleketlisi, minimini yavru al覺yor... Sessizce, titreye titreye al覺yor. Yanaklar覺ndan g繹zyalar覺 birbiri arkas覺na, temiz vagon pencerelerindeki yamur damlalar覺 nas覺l acele acele, sars覺la 癟arp覺a d繹k羹l羹rse 繹yle, bar覺n覺n sars覺nt覺lar覺yla yerlerinden oynayarak, vuruarak i癟lerinde g羹neli mavi g繹k, p覺r覺l p覺r覺l ak覺yor." -o zaman, k羹癟羹k 癟ocuk, minimini yavru, temiz vagon pencereleri, g羹neli mavi g繹k- 2. Te Devamini Oku


Adlam覺 S覺fat

Bazen kiinin tam olarak bilinmedii ya da niteliinin vurgulanmak istendii durumlarda isim s繹ylenmeyip s覺fat, ismin yerine ge癟irilebilir. Bu t羹r s繹zc羹klere adlam覺 s覺fat denir. Adlam覺 s覺fatlar niteleme s覺fatlar覺yla yap覺l覺r. “Korkak insanlar覺n kendine g羹veni yoktur.” c羹mlesinde niteleme s覺fat覺 olan “Korkak” s繹zc羹羹, “Korkaklar覺n kendine g羹veni yoktur.” c羹mlesinde “insanlar” isminin d羹mesiyle adlam覺 s覺fat olmutur. Adlam覺 s覺fat olan s繹zc羹kten sonra bir isim gelirse, anlam kar覺覺kl覺覺n覺 繹nlemek i癟in iki s繹zc羹k aras覺na virg羹l (,) konu Devamini Oku


nvan (San) S覺fatlar覺

襤nsanlar覺n r羹tbe, g繹rev, derece, mevki, memuriyet ve sosyal durumlar覺na g繹re isimlerine eklenen, isimleri ile birlikte s繹ylenen sayg覺 veya tan覺tma s繹zc羹klerine NVAN SIFATI denir. nvan s覺fatlar覺, isimlerden 繹nce gelebildikleri gibi isimden sonra veya hem isimden 繹nce hem de isimden sonra gelebilirler. K覺saca 羹nvan s覺fatlar覺 isimlerle birlikte 羹癟 ekilde kullan覺l覺r: 1. 襤simden 繹nce: RNEK: Doktor Mehmet, Y羹zba覺 Hasan, Bay Cemil, Demirci Ahmet... 2. 襤simden sonra: RNEK: Ahmet Bey, Aye Han覺m, Hasan Y羹zba覺, Mustafa Kemal Paa, Mehmet Day覺... 3. Hem isimden 繹nce; hem de isimden sonra: Devamini Oku


S覺fatlarda K羹癟羹ltme

Niteleme s覺fatlar覺n覺n sonlar覺na eklenen "-ce, -cik, -(i)msi, -(i) mt覺rak " ekleri onlar覺n anlamlar覺nda k羹癟羹ltme, daraltma veya k覺sma yapar. Bu ekleri alan s覺fatlara, k羹癟羹ltme s覺fatlar覺 denir. RNEK: G羹zel araba >>>>> g羹zelce araba Yeil elma >>>>> yeilimsi elma Mavi 癟anta >>>>> mavimsi 癟anta K覺sa pantolon >>>>> k覺sac覺k pantolon K羹癟羹k masa >>>>> k羹癟羹c羹k masa Mavi 癟anta >>>>> mavimt覺rak 癟anta Sar覺 elma >>>>> sar覺mt覺rak elma


S覺fat Eylem

Fiil k繹k ya da g繹vdelerine -en(-an), -esi(-as), -mez(-maz), -ar(-er), -dik (-dik, -dk, -tk ...), -ecek(-acak), -m(-m, -m, -mu) ekleri getirilerek t羹retilmi eylemsiler簫dir. Bir ad覺n s覺fat覺 gibi kullan覺larak s覺fat tamlamas覺 g繹r羹n羹ml羹 yan c羹mlecik olutu簫rurlar. * Bekleyen dervi, murad覺na ermi. * Oca覺n Devamini Oku


S覺fat Sunusu

S覺fat Sunumu rnekleri: - S覺fat Sunusu 1 - S覺fat Sunumu 2 - S覺fat Sunusu 3 S覺fat (nad) 襤simleri niteleyen ya da belirten s繹zc羹klerdir. S覺fatlar ancak varl覺klarla ortaya 癟覺kar. Bu nedenle tek balar覺na kullan覺lamaz. S覺fat olarak kullan覺lan 癟ou s繹zc羹k bazen bir kavram覺n kar覺l覺覺d覺r. rnein “mavi”, bir  Devamini Oku


S覺fat Fiil

Fiil k繹k ya da g繹vdelerine -en(-an), -esi(-as), -mez(-maz), -ar(-er), -dik (-dik, -dk, -tk ...), -ecek(-acak), -m(-m, -m, -mu) ekleri getirilerek t羹retilmi eylemsiler簫dir. Bir ad覺n s覺fat覺 gibi kullan覺larak s覺fat tamlamas覺 g繹r羹n羹ml羹 yan c羹mlecik olutu簫rurlar. * Bekleyen dervi, murad覺na ermi. * Oca覺n Devamini Oku


Pekitirme S覺fatlar覺

Yamyass覺 bir burun... Koskocaman bir kulak... Kapkara bir ten... Yemyeil iki g繹z... vs gibi 繹rneklere bakara pekitirme s覺fatlar覺n覺n g繹revinin s覺fatlar覺 pekitirmek olduunu kolayca anlayabiliriz. S覺fatlar baka ekillerde de pekitirilirler. Bunlar s覺ras覺yla: a) 襤kilem dedimiz ayn覺 s覺fat覺n tekrar edilmesi yoluyla: uzun uzun kavaklar, tatl覺 tatl覺 bak覺lar, iri iri talar, kara kara g繹zler, b羹y羹k b羹y羹k binalar, geni geni yollar... b) Tekrar edilen s覺fatlar覺n aras覺na "m覺" getirilerilerek yap覺larn pekitirme; tatl覺 m覺 tatl覺 nar, g羹zel mi g羹zel 癟i癟ekler, kara m覺 kara g繹zler, beyaz Devamini Oku


S覺fat Tamlamas覺

Bir s覺fat覺n, ismin 繹n羹ne gelerek, onu nitelemesi yada belirtmesiyle oluan tamlamalard覺r. S覺fat+襤sim=> S覺fat Tamlamas覺 (S覺fat=Tamlayan, 襤sim=Tamlanan) B羹y羹k insan, D羹z sa癟, 癟 Elma, O adam Not: S覺fat mutlaka ismin 繹n羹nde olmal覺d覺r. Adam覺n burnu epey b羹y羹kt羹. (“B羹y羹k” s繹zc羹羹 s覺fat olmas覺na ramen, s覺fat tamlamas覺 kurmam覺t覺r.) Not: Adlam覺 s覺fat, s覺fat tamlamas覺 say覺lmaz. al覺anlar, belli oluyor. Not: Adlam覺 s覺fat, bir s覺fat taraf覺ndan nitelenerek yada belirtilerek s覺fat tamlamas覺 oluturabilir. Yak覺覺kl覺 gen癟leri daha 癟ok severim. Not:Devamini Oku


Yap覺 Bak覺m覺ndan S覺fatlar

S覺fatlar da isimler gibi yap覺 bak覺m覺ndan basit, t羹remi , birleik, pekitirilmi s覺fatlar ve kelime grubu h璽lindeki s覺fatlar olmak 羹zere bee ayr覺l覺r:

1. Basit S覺fatlar

Herhangi bir yap覺m eki almam覺 ve baka bir kelimeyle birlememi s覺fatlard覺r. Kara g羹n, k覺rm覺z覺 g羹l, bol yemek, iri ta, iyi insan, son yolculuk, dost 羹lke, d羹z 癟izgi.

2. T羹remi S覺fatlar

襤sim ya da fiil k繹klerine ve g繹vdelerine getirilen isim yap覺m ekleriyle oluturulmu s覺fatlard覺r. Kiral覺k ev, y覺ll覺k izin, tuzlu su, Ayd覺nl覺 Hasan, isiz adamlar, 繹l羹Devamini Oku


S覺fatlarda Anlam

1. S覺fatlarda Anlam Kuvvetlendirme

Kural : Zarflarla ve edatlarla anlam kuvvetlendirilebilir: 癟al覺kan>ar覺 gibi 癟al覺kan>ar覺 gibi 癟al覺kan 癟ocuk g羹zel>Cennet kadar g羹zel>Cennet kadar g羹zel vatan verimli>癟ek verimli>癟ok verimli topraklar Burada "cennet kadar" kelime grubu "g羹zel" s覺fat覺n覺; sonra hepsi birden "vatan" kelimesini nitelemi. Kural : Pekitirme s覺fatlar覺 ile de anlam kuvvetlendirilebilir: Bir s覺fat覺n ilk iki sesine "m, p, r, s" 羹ns羹zlerinden biri eklenip, oluan hecenin o s覺fat覺n ba覺na getirilmesiyle oluur. nl羹yle balayan s覺fatlarda ilk 羹nl羹ye "m, p, r, s" 羹ns羹zlerinden  Devamini Oku


S覺fat eitleri

S覺fatlar g繹rev ve anlam y繹n羹nden, yani kendilerinden sonra gelen isme katt覺klar覺 anlam y繹n羹nden 繹nce ikiye, sonra daha alt bal覺klara ayr覺l覺rlar: 1. Niteleme S覺fatlar覺 2. Belirtme s覺fatlar覺 a.襤aret s覺fatlar覺 b. Say覺 s覺fatlar覺 - As覺l say覺 s覺fatlar覺 - S覺ra say覺 s覺fatlar覺 - Kesir say覺 s覺fatlar覺 - letirme s覺fatlar覺 c. Belgisiz s覺fatlar d. Soru s覺fatlar覺 1. Niteleme S覺fatlar覺 襤simlerin eklini, durumunu, hareketini, rengini, k覺sacas覺 kal覺c覺 繹zelliklerini g繹steren s覺fatlard覺r. Nitelene s覺fatlar覺 isimlere sorulan “nas覺l” sorusunun cevab覺d覺r: Penceresinden kavak aa癟lar覺 g繹r羹nen / bir sal覺k Devamini Oku


Pekitirilmi S覺fatlar

S覺fatlarda Pekitirme

S覺fatlar覺n anlamlar覺n覺n k羹vvetlendirilmesine, g羹癟lendirilmesine s覺fatlarda pekitirme denir. S覺fatlarda pekitirme d繹rt ekilde yap覺l覺r:

a) " m, p, r, s " 羹ns羹zleri ile:

Baz覺 niteleme s覺fatlar覺n覺n ilk sesli harfine kadar olan k覺sm覺n覺n sonuna, ' m, p, r, s ' harflerinden uygun olan覺 eklenir. Meydana gelen 繹n ek niteleme s覺fat覺n覺n ba覺na eklenerek yap覺l覺r. RNEK: Beyaz 繹nl羹k >>>>> Be + m + beyaz 繹nl羹k >>>>> Tertemiz 癟ocuk S覺fat 襤sim 簪簪n ek簪簪 Niteleme s覺fat覺 K覺rm覺z覺 elma >>>>> K覺 + p + k覺rm覺z el Devamini Oku


Birleik S覺fatlar

Yap覺s覺nda birden fazla kelime bar覺nd覺ran s覺fatlard覺r. K羹lyutmaz 繹retmen, mirasyedi gen癟ler, boboaz insanlar, boaz覺na d羹k羹n adam, birtak覺m sorunlar, cana yak覺n 癟ocuk... Birleik s覺fatlar ikiye ayr覺l覺r:

a. Kaynam覺 birleik s覺fatlar

Anlamca kaynam覺 s覺fatlard覺r. Birden fazla kelimenin s繹zl羹k anlamlar覺ndan az ya da 癟ok uzaklaarak, aralar覺na ek ya da kelime girmeyecek ekilde birleerek oluturduklar覺 s覺fatlard覺r. Cancier dost, vatansever sanat癟覺, pisboaz 癟ocuk, mirasyedi gen癟ler, kahverengi elbise, esesli kelimeler, birka癟 adam, herhangi bir 繹retmen, biraz zaman, birt Devamini Oku


T羹remi S覺fatlar

襤sim ya da fiil k繹klerine ve g繹vdelerine getirilen isim yap覺m ekleriyle oluturulmu s覺fatlard覺r. Kiral覺k ev, y覺ll覺k izin, tuzlu su, Ayd覺nl覺 Hasan, isiz adamlar, 繹l羹 bal覺k, s羹t癟羹 kad覺n, yar覺nki ma癟, geni癟e bir oda, b羹y羹cek bir ev, ekimsi / ekimt覺rak erik, k覺sac覺k kol, incecik ip... Penceresinden kavak aa癟lar覺 g繹r羹nen / bir sal覺k oca覺 yanaklar覺m覺 pembeletiren / makaslar u癟uan / pamuk癟uklar Kavaklar覺 silkeleyen / r羹zg璽r Kocaman / bir masas覺 ve koltuu 癟al覺kan 繹renci, susuz yaz, Devamini Oku


Basit S覺fatlar

Herhangi bir yap覺m eki almam覺 ve baka bir kelimeyle birlememi s覺fatlard覺r. rnek : Kara g羹n, k覺rm覺z覺 g羹l, bol yemek, iri ta, iyi insan, son yolculuk, dost 羹lke, d羹z 癟izgi.

Basit S覺fatlar

Herhangi bir yap覺m eki almam覺 ve baka bir kelimeyle birlememi s覺fatlard覺r. Kara g羹n, k覺rm覺z覺 g羹l, bol yemek, iri ta, iyi insan, son yolculuk, dost 羹lke, d羹z 癟izgi.


S覺fatlarda Kar覺lat覺rma

S覺fatlarda Kar覺lat覺rma Ayn覺 繹zelliklere sahip olan varl覺klar覺 kar覺lat覺rarak o 繹zellie hangisinin daha 癟ok sahip olduunu g繹stermek i癟in s覺fat覺n ba覺na “en, daha, pek” kelimeleri getirilir. En kuvvetli millet Daha d羹r羹st insanlar Pek 癟al覺kan i癟i


Adlasmis sifat nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Adlasmis nedir ve adlasmis ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Sifat ile ilgili yazilar..


Diger secenekler !

Bi soru sor